_——W .aNu-w-w-n-fi «aw-w , e

Semaine d‘u_4 au 10 novembre 1986

Aquarium-orchestre

II" suit ilin- It" h'.lIt'Ill(‘\ “chunk-ill”: k-s crix anmI'u-ln (Il' um mam— mIIi-rt-s Illurllh Lit-unis uni pll (‘tri- t‘lIrt'L'Ifll’tN cl mi-mr gran-s \|II’ (“\qllt'. “an I('\ halt-inn risqm-ill (Io w Iuin' \Ull'l' lzi \ t‘tIt‘Ilt' par (Il‘\ [)UI\\UII\ CIN- triqut-s.

l n ichlwluuiii- lllllt‘rIl‘nIlI. Mark I i-ruiwm. IIIII iruuiilk- u I' \iiuuriiiin (Iv \Imilrn'). t'Il( :ilitnrnit'. :i |JIIIIILW un jimr pur riirimilc (Inns I'i-ziu (It' I aquarium t‘HIIIt'II‘JIII «Ii-s imiwms t‘It‘l'IfItIllt‘\ iim- t'It't'll‘lHIt‘ I't'IIt't‘ ‘J iin uniplllimlviir: il t'III In surprise (I‘eiiti-nilrc Itllt' \criluhk- nimiqiic!

“\Im" (‘t'Ilt‘ (It'UIIHt'I’Il' IIIIIIIt'lNIlIt’. \Iurk Irrmiwn 2i u-li-i'lmnmi (II-II't‘rt'lllt‘s Mpu'tw (It' |)Ilt\\t)ll\('k‘k‘lrItllMW IIIII l'lllt‘llt'lll Illl t‘II'.IIlI|)t‘It‘t'- Irlqm- It-ur [M‘I'IIM‘IIIIIII IIt‘ lrmn (T (It' In nuiirriliin- t‘I (I'm IIt'I’ (In IIIHI‘JK‘IC‘ 'puur ItIl'lIlt'I llll "Ul’t‘llt'\ll’t'”2 \Ull i-iN-nilik' uquuliquc s'vsl rm'i'llilllt'lll tail :tmiliiiulii t'II t'nllt't't'l '.l I'iiiiiu-rsiu- (It'( :ilitnrnit'. 1| \uii Hit-:0. AFP

Commission canadienne Canadian Transport

Iir

des transports Commission NUIH- It’II‘Ie' t' ‘L t'iiI.V Ri‘iii- m LI {115

COMITE DES TRANSPORTS AERIENS

CANADIAN PACIFIC AIR LINES. LIMITED ET THE FLYING TIGER LINE INC. —— REQUETE PRESENTEE CONJOINTEMENT EN AUTORISATION D‘EXPLOITER UN SERVICE AERIEN COMMERCIAL

i"-" II.‘ .13.. '1 i". 1 II’ii‘v" ; i' t I -"> .Ii‘ " . v > ‘1 Hi ' I - Irv» ..( ’I ‘T- I" I " I" > ;.i’ 1! “iv '. i ; .II " 1 'I , 'i Iri’i Iii i i I ‘1 ii 1 . Him-i ' L , ii‘ ' :1 III» Iii \ I ,;u .I'Ai , i . NW, . H ' 1 ,w . i, at“. 1, . > ,. I ;, m r t I ,1... 1g 1!” ,i’ . 1> I I I’ , Ir .1 1‘, N ~, 1 ‘i‘ .1 I v I ' - . a . .i. Ii * i- , I t .1 w, ' It I'I‘ > u ' ‘r F ii I r 4 iHIi '1 I v“ 11”in {' rt ' ’1‘ ' .i .i' ' 1' H ,.; i j. i . ., .i. ,4 v1 ‘,' ii. 1' vii: » i’ ' " ". 1‘ H t i, 4. i i, 1 .. 1. 'iiw ' . V 1. 1 » ,‘i r r 1 1 , a. r r . . , i . .' r 1 1., i v w. i v L. ' ' 1'» i 1' 1' i' ' I '1 i 1* 1' »‘ ii1 ' , . ' 1 ., i n 1.; 1.: 'I"I » 1‘1 novembre I986. i.~r :'~ 7- ,, 1' 1:' ' ”i 1; i"~ "’l."~'.‘I"t 12" ;.ur:"'1,; 2w 15‘11 :- septfli .1‘ 1W .}.A;ii ..y n; i .. ,1 _i. . f. 1‘ I'I 1' 11' r- r' i I r ' .i‘. " . i' 1 i 1 .; . , A '. , 1 I i I t ' > , . , , i ;, . :> ' i > 1‘ 1 I ' I I . I . i , r I I

. Mme EIA iQiininkoii'.

J K Ostemout

pour Ie directeur suppleant Direction de I‘anaI‘yse et des permis Comite dos transports aeriens

(lii i;i< I'fi'

Transport Transports

Canada Canada

Airports Groupe degestidn Authority Group des aéropa’rts

I‘l'

Ministere des Transports REGION DE L‘ONTARIO

I i '1' 1".II[v5~I‘/M.L;I i‘i(1IIEIEE5);iii.i i t‘Hf’ifiiIIgI’ 19-. III} . I

Ir i *‘3 iI’i'H‘W'”, (III BMWHILI It‘RJII‘I‘rII I“ 111 ili‘HIiiiIT .2“ v 171' .1 II'i‘ p”. v up: rim w MI) 1.1:"“iw'1’;>' \';ii;w.‘.I.iIo ',i\'.i'ii ’J‘ I; iiA‘i Hf itqii. Ii' 9* I‘II.V'II';/{H‘ ; '1‘ (III? irvt‘t' It‘

.' ' ""‘I.ii‘"‘i,i.-;,ii I‘viiiwiiiw 'iiiiw },1T.irliyi I i~i It" with \IWIHI'IIiIIHw

SOUMISSION

iiiii imiiiin': i?

4N3I-6A ‘i \Ié' III"iI\‘vtI(;i'

Ii“ 'w' In I'Mi'uw‘ ;,, i ”it

.i :i‘ii'h giiirt

DEPOT

‘l‘niliivii

TOUR DU SITE ‘31 '. n " Iii“ I‘IN» .1 WW“ I. ii‘ ‘~ 114‘ iIi‘ iII‘Q nv ,1 1'1 I 14w t‘ iiji.‘ wini' ifiI (III‘I'W‘ VI iizi {\ii'v Iiw'?

”it, rr 1'. v i ‘r' '1': H I’iii'm' ifiiI IVIJ’VI

DATE LIMITE " w I' Ii'i' I‘IWi

i, up“ .1. i"; iv .1 VIII. i'iiiiu‘iit:‘mmwflk W‘miwi‘»

I" ,i . ‘I ji ifiwiwi Ii’. ’IIIM'I'JII i'i,iI [.1 III! B piui‘

‘,1I'I [IiI'H jw III\II‘I III I ,3 I1 i. “[in iiiw I . ' 311 I" HIMII‘IIIM' i'It‘ < iiiiti I"~ “Hie” 1, ‘.1I‘ i ; ‘i . " sin-iv Ir‘III;iIiI ~rl[i‘.III]Iit"‘f i. .111 ,:~ , i M 1v v.Ii"‘I‘w‘~liiII 4.11M IIITx‘IIII! I ‘I‘H .iii {IMMEHI vi-iiimim iii I .,i-in«-'i iii. IIIrIIt‘Y‘t‘I «‘iir 'I-IIII‘,i‘ iiii twp.» .19“ r. i ' "I:‘ I wi’iiri- \III Hm wwiir iii‘Iiii'Irii iIII I .ilmim IN 11‘; ii i‘.’ 'iritwiru,itiiii .iii iwiniii III‘N ‘I‘IiiIIYIt‘III‘x thI

devraient etre obtenus avant d‘assister a la Visite du site

In H .m, 'i, Iwm-a Iiiu ‘i.IiH'I?‘,'iIKiI‘“ i'v““*"iii ‘IIII‘ WW.» v M. .i,"1“.’HII'IIIIiIIH‘WII‘IIIIIIH I’IJiiiiIIIIiIIIJIII‘I‘w‘II‘H <;.ii.i' 'w II'L' Liiii'ii’» Ti-Ili‘H IIII I'IILJI‘I'H InI' Ira «tin IiIIIe'III‘. [,1 , gm,” v.1. . w «i: iwtiirit III] It“~ HilliIYII‘fiwIHII‘» I'Iivtiyt‘I‘H Int' Ii-Ii'i;' 7'Iii ‘- 4 1’ \I‘I Iui‘i I iiHHIIIHH'v-H

1,. I'I‘Iiing. vii ii i‘II;‘1‘]’r :1 i, . "I‘IHI m _, L‘III‘~ thiwiyi

,11 MIN

_ . I”;I“\'HI“'III11IIIIII‘y.I‘IKIQIIt'I‘IQ‘E‘IIII’IQI‘I"(JII‘I‘.II iiv , 1 in i It. ii iii‘W'I .iii I‘IIIII (‘34 NH Ou i-IIIn .’.’-1 31‘4"

Directeur general de I'Aeroport AeiOport international Lester 8, Pearson de Toronto

votre abonnement

Cinéma

’Round Midnight . Hommage an 3322

' irii 1., I'M/z

N01” 'Ii- Ry

’lx’ii/mii \Iiif/ii'J/ri‘ cs!

iii‘ I‘IJHII tiiic IL'x .iii .I‘LIIM tic Iii/'1’ IIL' \Iiii Nd" pm III.tIIiIIIL’I I c :12. \IL' Ik‘iiniiui I.i\ci

mi". tic-Jr; ~1m guiiitix IM‘iIWcIk‘II‘ Him I'meI c1 \iiiiiiL'. \k‘IM’IIIIIIiLIM‘x iL‘II.1IIIL‘II IMI.‘ IiIIIIL‘I ;‘.ii .. \.I\U

I)L\IL‘I

;. ..i.i I’.iii\.i

I (\ILI IIiL‘I cii

~..IIII

“\' ~i‘IIIIII L

HIM: ii I‘III‘III\I{

( II‘I\I\‘I1‘I.‘1

Li “1 \IL ~- .1} "(x«

<III‘i‘IiI z w.\' .1.. .y‘g’ ‘L 3‘ I33.” \i‘k par Marie-Josee Metivaer \ \i‘II .I’I'KCL‘. i! .iii sm' 5" \ \. ‘ii' L .‘i' .i quii; ii: it . . . c 1:. i; \IcI' ' ‘I . i .1 ‘1» \IL \ii\ c \' .1 I ‘\ i K 1 1.111 1 »1.:,,.;'.,?i; Iii'. .' gm. 1‘11..: guixuxcixzitiaii' i-m i:;1.I.~:I‘I\* [5.3' i' i..;i:i_ii'i.:.i\111 ' I 11' -.'1I . I 1“ \ l I"I‘I_\ 1’ '.ii in: \ I‘Ikii \ Ii 1'1 1 II 1‘ I \

(Iii/cl). iii: ”dawning miiiiiic :| i2. \l‘ii hii‘

I‘ILI\ I .ithiL.‘ quim .i II

i‘.i~ w [‘.t\L' _'II"L‘L' .iii .IIII‘JIIL‘fi'x“ \IiII‘ILIIL JIJiiLik‘ \tiii'. “..1I_L"r.‘ I0 IL‘IIIUILI\ \Ir , ., umw: \i IIIIL‘IK .11 .i iii.i'\i~i..;wii' ui‘

idol; |i.ii\ .1012

«I \I‘II vI‘IIV

I)\IIL' i111;\i._ ..'.i::'

L’mpamm 1‘0

\i‘l .IIII..

- .L; ‘UIL‘WK :."ui‘1.‘1‘1a. iAIi -.\'I‘m1"~ ' ‘.I\I. .i ..1 ;‘:LIIIIL"C ‘_..‘i‘. "L 11‘ \g': .iiwiiitiui,‘ '_;\‘i' ;‘.i\ \L‘ IMI\\L‘I IE. vain: its ’0' .1 i i A .Li’ \ Ix \Ii“ I\ \I‘Li . II'I 'I i. \‘I x 1‘11 \IL‘IJIWL‘. \. II I \ UC'IL ‘2 i‘ M1 I 1\ \.I\.\‘ ii‘iivt \ .IT: \ \HIV 1K \ \L‘I i c I II'i'MIL'I it 1 L i. 1‘. .i 11. 1L.\.\‘ '1 I’itik ILI i u .1 c ‘~L 1 c \L' \ 'it i L! I‘I I i «I \L‘ \‘w \ ' k '.I' L}; I'lkix \ “II‘éI

télé vision

1011' mi CIIIIC' amp: dc 1:2.igiiititi1cx }‘1I\\.!L"\'\(I I11I‘UIIL‘1ICI‘1IIII nii.;\'iiiiiiiiviiit-Iatniiiic \IM‘PIIUIIHIL‘

.xiutt. III gzizf )JIUIIPC

LIIC I L‘

111‘ im'

LIJIIMIWVL'IMI'-‘II\ IUIIL’

\111

I g I‘ ii ».\:i.i\iIIiatiiic. «c .: tizir' I.1‘»L‘IIIIUI C\I .1IIL' \IWEJIL'I tie .miix ItirhiuLih pxm 'szuiu’ \lii/ic../:1. IIL"I‘IC H.111- \i‘xk. “.niiu \Iiiiiici. Iv‘IIIi \LI _iii.'.’iliii. ch I .1 2’ "Q \i‘IJI‘IL'. IIII

icky, mmpic I: I“IL\L‘\.

.liizii Lies LIiI\“kiUC\ \Ic IIIL‘IOIIIIh \Itiiik. ( I‘..IIIIi; I‘.iiIv:r. t uIc

I‘..,,ci.I£i:.II’m\ £1.va

Ii. Hdiiukh \:

.1111Ik‘\

I‘I'iIMHI». \im i.iii J‘Lizr .i.i iim‘ 1;: .iimrd. m: iixiiiit ..i Iiu'IIci :giminii;‘.".?';I1'i.\1I’u\'»cIl i' _ ‘1' 'ir.iiig.ii~ i \C till: M r’ ‘. 1111/

.IIILIKN

Le bonheur, c’est d’étre heureux...

I

11A ~,‘\i.1.’..tii. | . ..

LFVRESE— 7

t1] At . he laybo y of I i the Western World I S. l . C l I 0 'm I 1.1. iii ; 4.1m, .i , . (L‘I \'.i.‘L {‘ICWI‘K , .iii'au 1" i.~'~<1IL-"'L I" I‘m .fiiii i1 .«ifIiL‘le '..i.;i.i.i ‘\I .. r . . I‘L'i" . ,, v1. ,4, ‘. .t . .' \i I’u.’ I \ r par Marie-France Bomais \ . \\ ' 1mm]: I»: \I 1:. i 1' it: i' ' ICLIIIC L" ".113 Iii. i' . ~HIIZIL ‘2‘ \Ixiw . .1 .1 if xvii \l'1I\;‘('IQ.1..im.iI\ J: 2, ,‘ . .- .1‘1." dixi‘mu Kit: w . i .K. .1 \ICIIL'11\\11TL'\I’ “K: II.“ ‘.' 'i‘\;i ii . i IIII‘JIICY'L'J c! iiw' \«1 v. .' danx iiiu EUIK ,‘mx nu --i.i.i ; v (IILILIIIIK‘IL. 'iii' 1. u ‘7 :m‘ii K .. . \illagc "t ._ Latin \ xi _ .

c L i H t . ri‘mff ,1.\- .I~i“.I III‘II ' » v v I” i ,‘v ,‘.i. .0 [H /. h (H \ 1 II x H 11 flv ._ ‘ii 1 it' \ . 1‘ ii in; . ~ 1 ‘i'xi‘u .'«.‘., i" . \., Hi” ‘K ..\ ~. 4 ,: \.i i i ‘\ 1' \i 1 .. \i tick ‘\ . i" .‘ s \\ x. .. ii . . meant: ;\.iit 1 1_ Mm: . '2.» . “ILIIC. .IltIi‘k t 1. 1 \1 \ i. \ iiI‘.u;.'~..,. . ..i .x-- .1” w . iIIIx ix‘iiw' .14.” \ AK i. '_’\§.1f'\ ' ' x. .3;

‘I‘i1""‘\i" ‘1» I‘

UH» RIJIH

"i .i HIHIIH'

‘II'IIi’R .‘.i‘<Ii

I1‘\ I‘Ii'I‘IL’IIIL‘\. ILN Ik‘\'\‘\. I\‘\ .i~pii.iliuii~ \va \IIIK'IxIIIC INIUNI' ItIlIIi‘x II.III\I‘I‘IIHII\'\ \IIII \ 11cm eii ()iii.iiiu \i‘III [union .IittitiI1'\.imnii‘iciidit'..i iiii.iuiiit‘i. .i iit‘lu'i I’iiiii iiiit‘iix \It‘u‘lHIII \k'tIliI \1' [Live «I.III\ |.I IL'IK' iIk‘11‘\ Imi',’ Im Ii

IIIIt \CIIi‘ iiiiiiiuIiiiii‘ I‘i“ I\()ii Liiiii c! |‘( i\I. Iciii \IUIIIIt' I‘iiuaxiuii rle Cm I‘IIIIH‘I

It'IIIIC\.

/'!['\\‘

I1' ‘I III‘\L'IIII‘H'. (tlI\

”Ltlx \L‘ Idu‘lik‘ I .L'\I \I.lII\ |.i iwiilt' \IIIL‘ dc Hk‘.II\I iIIIk' (um |II.ii\. grand It‘lIIIL' Iiiiiiiiiic

IUI‘IHIC. \IIJIIIK' iIt-x .lII\

deux ans $38 $24

un an

\Ik' \i‘IIIIII\ “Ni-m M. PJLHC Irvin I’miii Ir [‘I.II\II 1Ic~ L'L‘Ih \IIII .ii IIIi‘III I‘It‘IIiIIk‘ iiiic I‘L‘IIIL‘ Iiii‘it It' ~.lII'\\II \UII. il I.III .III\\|\‘IIIL’IIiIIt‘iIkN\II.IIII\ !\ YI‘IICII\ tiii'iI \III \I I‘Ik‘II Il‘iIIt'I.‘Ci;11.iI.II.III\\III II.IIII1‘ \I.III- Ic IIt‘ItI LIV 5.1 I‘II‘\III\R \I.ii\ l.i IIII \IlI \u'i‘Ii'iitI II ,iitiiir‘ lthcIiiii .I'iiiit' wimiiic \Ik‘ ii.i\.ii| .I.iii~ m: ..-.iiiii iIL' I‘i‘h .i Inu‘ki iiVIII LIK' MI III.II\A‘II

.tII‘It'IJII \II‘IIIIK'I III] u‘lII‘ 111' III.IIII .1 Li I‘CIIIK Ik‘IIIix‘ iIc mil pcic cl [‘UiHiii' .IIIIsl IL‘\II‘I pus (It' \-.I ICIIIIIIC. (tIIIIIt‘IIt‘ \IdIIIL‘IIIt‘Iht‘

IiII\

six mois $14

IIIcIII, It-x IL‘\k‘IIlI\ iIc I‘cn IICI‘II\\‘ I.iiiiiIi.iIc \UIII III xiiitimntx [‘t‘III \IIIHCIIII .Ili\ I‘t\i‘lII\ .Ic [HIM \Iun. I‘i‘III Ic iiiniiicni. (III\ \IUII \1‘1’UIIICIIIL‘I LIL' \ C\ \ .I\'1\ILIII

I'iiiii \c I1‘IIIIC Iiniiinic I‘ICIIIiI1‘IIIIIUII\I1I\IIIL‘.It‘\ IIIIMIC\L‘III.IIII1‘\I‘.I\\t‘t‘\d IIk‘.iI\I thins MI I.lIIIIIIt‘ mm .iyic.iI\ltw vi \IIJICII It‘ll\k‘\ I o \IlIL'ItIIIt‘\ \.I\IIII\C\ tiii'il \IUII Linc iic ilCIIL‘III 1‘11 iit'ii mii Imnhriii It‘III \IIIII‘IC \IIII w It‘HIIIIt‘ t‘II dun mois k‘IIt‘ IIL‘IIICIH (um II|.ii~ \UII\ III\IIL‘ .i initiagci \d It‘lt‘ iIc \ inc IL' diiimiidic I) IIUH‘IIII‘It‘ .I 20M“. a |'.iiiicnnc do I\ (Iiituiin

flan.

Rose, Rose, R oooose

Une nouvelle création pour enfants au TPB

t I

. i‘II‘ItHii

.1.iii«.

Swwi‘Iii‘iIIiiiiiI Di‘iliiliiiqin V'i'wliv u‘iii‘H

Run; Run: Rummy. 1 ‘mi I.i iiiiiiwIIc LIL‘dIIi‘II \Ik‘ \IJhCI \tI‘t‘IIIIII IkIII \I‘mIJIL'IIIL‘IiI pom IC IIICJIIL iIII P‘III IIunIit'ii: t‘Iilxk‘J Eliiilt‘dii

III.IIIII‘IIIt‘C\ I‘dI \xIxic (HHII‘UIII. IIIIIL‘ I t‘IIIIt‘lI\ ci IXiiiiiitiqiic I'mnh k'I ntI‘IHt‘Ii‘lII \IIIk‘IIICIII It‘s i‘IIIJIIh 11c II‘II\ (rm-x

isn' ii“! .i Luigm‘ Ic I‘:i\ t IMIIIICU .‘ii NH. IIOII\.I t‘xII? IIIIk‘ pit‘u‘ Pi‘iii mints \Ik‘ Li 11' .i Li tx‘ .iii'm'uiiii:raHmInniiiIIii \‘IIIIL‘ Ic III‘H‘ \t‘III‘ .Ic

It"

IUIItI ( Ii.iliiici~ 1'; dc I.i I'iiii.ii:ii\.iiinii \Ir‘.|II\t‘ c1 Rim. Rim; I\'iuunl\(' Iuiidiiiiuii ( Ii.ii|t\ II Iex ‘k'w it‘iiiiiix xiii'iiiiim \III 1 .III I‘ iimcniI‘ic I\C\, Rim. Rim. \i‘III 1.1 Ivgitiiii' cl Ic i.i I‘Hh IIIIItII .iii iCiitIi .i

if? IiIIiilIctIIIiIlI.\ciiiI1mIi .i IIIIitlI. \iiiiiuIi .i IJIiIII IIiiicc 45IIIIIIIIIt‘\ IIiIIvi S5;groupcdc IIXIvi I‘Ilh $4.50. (iIIk'IICI 1935191

[\Ii‘IIt' iitw 1y! DmIc. 1h.“ rumh‘ 1‘1 L‘IIIUII\.IIIIC. Ru“. Rummu IIIL‘I CH \uIcitc Ics \III‘CI wa in.ii It‘lIIICIIC‘ dc Iclu \IIII‘I IIIC\ sum

Ri'iiriilu‘ 1‘s: tI‘iiiit' iwiiiu tiIIc :i‘III .1 Mil spunilc iiciii \UICI \IiIII\ Ik‘\1lll\ \Irlich \iI‘niiiiii. .iiik‘iii \IL' /‘/¢‘im" 1min

i‘IIi‘ K. m,

Payable par carte de credit au telephone 465-2107 Ou remplissez Ie coupon d‘abonnement en page 3 et retoumez-Ie avec votre cheque