2 L'EXPRESS

Semaine do 4 an 10 noveflbre 1986

Sodome et Gomorrhe Iians l ()ues t ame’rie tin...

Une organisation gaie achete une ville abandonnée

I\' II I II 'IIIIIII'I

".‘II".I'I\.l'l\‘l ‘IIIEI'

‘I‘II' I'ii

II;I;\II\;: inii

I "I I3. '_III"I.I' \iI'II‘III'HiiI' I'IIIITNIII‘ \ I IIiII II we IIIIIIIIII e: la iiIIiixIIIIiIiii I .i.I::‘: iII Iii: IiI- I'IIIIIII'I, \‘Iii‘ii iI i‘I'i \i iik‘ki \IIIIIIIIIIIIJIIII'I.J‘flntx I KI III IIII‘ .Iiik'IiI‘ ii iIii III III II‘IIIIIIIIIIIIIIII' I'IIII I‘II iI'\i‘II'II\III‘

,I..I IIIIIIII

\ .I-, iiIImiI‘i’I II

UN PAYSAGE LUNAIRE

II I" ik‘\i‘iL‘iii‘\'

I' _II‘.iiiIinIitieI‘ III' i‘I iliL‘\i IIIN "AI‘IIIIiiiI-iiieiitIIIIIIIIIIIII'iiiiI-IIIIIIIeiiI i“I‘iii\‘\L'\iiCiiL' II I'lI’II‘I‘lh

'II I‘lI‘illik‘Vk‘ iIIIIII' 'I' Iiii

Ii; II'IYIIIIix I'iii~ iI'IIIiHI IiI'

I‘iiz‘ 'II:\ II I‘IIII' i\'\ L'ilk‘i't“ .'.ii~ Ii \Ii

ii i 'IIIIIhIIII . I III

1 III Ii 'IIiI "Il\\.iL'I' IIIIIiIliik I".!'iUi\ I. I1I I" I‘II ik‘ IIII\ \iL iiiitiiIII In ixI'iiI' \\1I‘\. ix" IIiiiII‘ C\i II L'ihiit‘ii IIII kw Ilii III I In \ II'Iix ()Ii \ i'IIIHI I‘IIII‘II IIiiI-i III II “HI; :IIII IiIitiI iiII i‘ti.’ I'I'\III iI’IIiI’ Ii L'II'I IiI‘ II wkdiiikiilti iikiiiL\ \i I‘ 1‘ k" I" IiiI'I‘\‘\I\"'I'\IiI \Ul'iWI'ii‘IIIIH‘I‘Ii‘i‘I‘III X" i'I_i‘II\II‘IiI 'iI'rII\I'I'iI'\ Iiii I‘IIIII‘i II‘Ii III'.‘ I'II III \ \: ’Irix iIII' I"! III IIII ;‘IIIIiI "IIIIIIiiIi'I IIIit‘I\ \I'I‘IMI‘HII'iiI'x I‘EI' I II' \-‘ Ii"'I‘. "L‘I'\ I‘II' 'I\ I"I'\1§'x \ I ‘Wli, i'i'I-IxIxIII \IiIIIIII "iIIIl Iiii I I' sium ~i'lIIIlII'\ I'i I'II'II I' II I‘i.IIvi:"iI" .IIIY TiliI‘ I liII i' ’I in IIII.II'I‘II‘I IiIII‘ I‘i I‘ I' IiI ' I IIII iI iti‘~ i i .IzI'Ii‘ {'I‘fl iI IIIIII'iIIIII‘I‘ I I Iv. lllL'\\I'\ III \I‘I'lI'l‘I I 'I" ”wit iI-iiiiit ".Iini \I IiI Ii‘Iili‘i'I'I. \I‘i' iL‘I‘ I‘ll I iI":IlI'\I".II‘IIII T3" *liIi\ I‘\ .I'IiI"II I" I\i‘~'I:_ . I: Ii III I: 'I‘ \IIIIII'. \Citili ‘IIIIiI‘IiilI'I-" I'I i‘ ‘_‘ II ‘, ',' I ;IIII I,, . I, i 1‘ I’ i R" I \1 II \IIIIIII'. i —‘ ._ —-— _ I__ I: ;II Ii;';*I‘iIII’tI IiI . lI'I I. IIIII\\I”\I‘IIi i. \I‘Ii III iiiiI IIIII tii Iii‘ ii i'L".i“. I ' I. \I‘IIIIIIi‘ii‘I I‘I‘Ii' I" \IiII'Ii'iIII'I. I‘I‘Lii\ii‘i’ \i -I \I'IIII'IitiIIIkII II'II'i‘ \Iri"'I Iii IiitIII \i \ I I I. \iIIi iIIII I IIlii Ii IiI‘III :iiiI I ‘II' I‘Ii IIIIII~ iii-L IIIIIIII' \\'i“i‘L I' i I\" I I ‘\ I' IiIiI'I‘IIIIII" II (I " ; ‘iIIIiIiiik‘il'iIIIHI 2 \I'I.IIIII.ix’iI'IIiiiII‘ LE TOURISME POUR SURVIVRE 3 . _ . 'IiIiIi' iiiII ‘I‘I.i 'iiit‘iiii\iiIIiiL.x" “1 \ 'ii \“'i’~"II\\1‘i i'Ii i i' II' I" I' ZIIII‘IIIIEIIIIIIIIIZI' '.I IiL iIt\\I1'II\, I ;.I~_I ‘il I-<;IIIIIIIII’k I ”I ii‘i i“ I . I “Ix III I\ \i\.\kv ”II “III Ii; II“ ' ( >"‘I"II IliI Ii i‘ i I i \i \I \iII IIII-‘I‘IIII It I III‘ II IIii II I" '»II¢IIIII"I,_i..I I! , I: III; IIIIIIHII IIi. IiI i‘ . II II. :III;' Iivim"_IIIIIIILIIIIIIIIIII‘inII .\ 'Ii' IIpIin'IIIi II in IwIIII i\II- IIII‘II Iiii iiIiI Ii' i II"Ii ' I Ii :.< Iiiimtni .I.;, III-win IIiII‘ii 'IiIi'I 'III.I i‘ii,'ii~ ‘il‘IiI .! Iii: iIiI‘IiIIII iiiiI Ii I'III I L'iiiiii."I'I‘Iiikik‘IiiiiIiiIUi‘v IxiiiIiIII'I‘I’Iiv. III, I}: \i':II(Ii\iii\I" ' I \' i “U I IiIiI'Ii‘iiiII IIIIIIII .‘II'IIi, (flit I»;~I\II i‘ii»: iI‘II III IiII: i:I .I‘IIIIIiII Int-II .II III .‘ i: _' iIIIi iIIi ~ iI' \(‘iiiiI‘ III \I _ iI,IiiI I IiII-Iir' VIIIIIII» Ii .iIi ;"IIII'!. iI'I‘IiiIIiII \i \: II: " .iiw IIIIIIIIIII ' \I \IIIIIIiii i Iii.\'i AFP

BONNES NOUVELLES!

GIME DE PENSIONS DU CANADA

Change pour le mieux

Pnrstutions d‘inrulidihé (Iugmenten! ‘-

I

III Isinn (ln -s pensions do n (mite ,

f: III .’

I III I

'I I, , - - Les pruslutions pour 'I ' ' I-n/(Inls u ( hurglr

In «I prtrs‘lulinns II( unIhImZ-es» si mnl

[Ins arrangements Hnunt ir-rs qut nous

ussuri run! an mIIiIII ur

(I'Inl hurt} .

(IIInir I I I ' " " , , I I I I. I)“ Ismn (II-s (Irmls u f ' Z" ' " pI-nsIon '

' ' I our halir un m l nIr sur nus sun-I plus Iihnr (II- M [i " ' . .’ I, I ;I II

I huIsIr III- mnmI-nl dl.‘ . I ' , I [ ‘~ ‘i‘ '

. I H ~l [II-II( iIui Illll\ llH‘] ’N’HIIII l’I‘ rl‘lIV'I

I all? relruilr

IIII' 'Il‘tim 'in ,Iu. 'Iil\"Ii"\- vi ‘III'IIII I I _ , It IIFIIIIW 'it' flip»! ~Iiit‘II1vIIIIII II fps IIri-sta’IiIIII if I I I, irx ;IIi-s'4tIIii:~ ‘it' iwI I.iIi \ ~iiii it’s win I' III it‘S i‘ifi‘rl'U'IPN IIIIK§iiII ‘-

Igi- iii- In retrain- it' iHMI'll vIrIr'IiI iiII RN w ‘. III-mums Iiiii Illld'id

III!

Canada

Sante et Bien étre 5003!

um llll‘nlx Iii/Iliii-IIIi'nIIIiriw [min Illll'lll IoniIirI-miri- III ihtlliul‘flll‘nh \ hmilii/ Ill!» Il Ill/”pllul \'III\ ”I!“ (P IIiIr/II-rn I," il‘iI‘Ilh'llll' qiii ~UII III] I'll! Ilrl‘ Iiinlv/ ii- I ”(won Ill IIIII‘I'\\I' \ullllllll‘

'V 1 PP IV!)

V (IN pmliilt 241m \in i IIIiniI I!

\i iirhnmtigh llntiniii HIH ”II II

~ 1- 800- 387- 8690

,II/ I 97 l 68!")

I'III'iII

IIE RF‘IHMII: DE PENSIONS l)l ‘(ZANAI IA

ZIMWZW/ , Ca nadd'i'

Heatth and Wettare Canada

-—__"'"1

Kapuskasing ne peut pas décréter l’égalité du francais et de l’anglais

«Cela ne veut pas dire que lesmunicipalités ne peuvent pas donner de services en franeais»

l \xweiiitioii I‘UIILI' IilI'llllL“ilullg‘illw’IiCi‘()llr iIiiiIi iI\('l ()i iI npiiiiie \II LiCLk'I‘ilUll l'IIII'IIII iiige» IIieIIi IeiIIlii i‘Il \Clll‘tllllI‘ IiI'iIIII'II‘IIIImieIIIIIeteiIIl IIIII IIIIIIINIII iL‘ (Ilthli llllilllIIPdi Iie kupuxkuv IIII' Ci LiL'\ IIIIIII'Ih \lll Ie \lIlilli hilitigue \iL‘ iL‘lll llllllllI‘lINtillI‘.

l e iiiye i‘illlI‘l \iIIitiI Iie iii (Ulll \tiIiiI'IIII‘ Iie

CCHC IIIIIIIieipalite ol- ilI‘lCiiClllL‘lll hilingue. Dans \u decision, le juge Ii statue qu'uiie IIIIIIIiI'i» pulite it'uuiii pas le poumir d‘adopter IIII tel regiemenl en \eitu de in iUI Ulllul'lI‘llllC Lies cites et \liiI‘\.

I ll loi OlllilrlCllllC permet Iiux llllllllI‘ipailléx Il‘ol‘l’rir dex seniees eII l'raneais et en angluis,

|‘()III;IIIII LI III-IIIIIe lll' IIIiIix elles IIe DClMClll \IIliIie iiII iI'I'leiIIeIIt deI‘retei i'egulite de iiiiIIIIIIIIIIi Iie Iii \iile Iie \tutut. IirIIits et de KIIIIIIIIIIIIIII- Iicxlgllillll IiiiIiII-ges Iles Ileu\

L’argent ,II,,,(.,/I Iii/mi I, [fill I'II'Il'i, on \‘iIIIIiI'iIII'III (Illk‘ iL‘\ I’Ull\0lllllllli€lli\ \L‘

II' I.i\ iii lC\I‘Ull\Ili‘lil[C Iiii II‘ll\Ullllll.llL‘lll II on I‘I'I'IIIIII lllIIllidlli. Ii'IIIitII-~. iIII\ eiiI' L'\i IiiiIIIIlI'I'. .\I Ie I'iIII'iII'l iIIII llliL' L‘llL‘lll. Ii \I‘ll\ IiIIIIIIe HIIIIIiiiieiiIII-$Itli,IiI-\Iste [‘L'll IiI' I‘lliik‘L‘iiUllt Ii e llIlllhiL‘lL‘ Iie iu ( IIII\IIIIIIIIII~ iinii IIiIt.IIII'Ii iI'IIIiIIIIIImIie Iiinix IiI‘ I'UIIWI \ I'I iI’ IL'I‘II. I‘I' IIllL' [“5“ dc IJCIM it‘lli.)

\wn \ IIiI’lll L'\iilll\'IIllC \i ik'\ iIIIItIIiiex III' x'IIiIIII- IiixI lI‘illlI‘ili IIII~ IIIIIiIieIIIeIII. [I- IIIIIIII-I'III'IIII'III Iiexia lllr iIl‘II'llll [‘IIlli iegiI iIII'IIiI-i.

I'UlltililliIlL‘lli IiI' IIII'IIII Il' iexIIoIIxzihle et IieIIIIxxeruII-III iL‘lli iIIIII'ge Iie credit. on II'IIIIIII'IziIent pas it time ieiiix IIIIIeIIIeIIi- II LI tiII IiiI llth.

()i, ‘(WII dk“ IJL'lix IIIIII'III eII I'iiiiI-i leui I'IIIIIIIII' IiI' I‘ieIiIi. I‘I- IIuI ext Ii‘iIIII'Iw illl i‘k'illldillp. les intereh \iL‘\ I'UlliI‘iC\ en \IiuiiIIIIII'I‘ III- \liiillIIlI‘lli IIIIIII II.» II Iiiiie I l\ II‘ iI-x iuIIIIIiII-x \ IIIIII IIIII lIl\liiil.l|l iI'\ il.ll\ IlllllllI'i\ nu lllk‘ll\IIL'i\ Li‘llililmtilflllv I-t i'iiiiioIiuI'IiIIII III' III IiIiII' IiI‘ dL‘hiiI

I.

.7' I i I ,

I 3’ ”Iv ,I a. -' ., “I ”I?" .

Y ,liii\/r‘1ii,lii“ilI(IiRAME lk\ II\Illll.l' I iIW IIliix I\IIiI-iit\ IIIII' iI' Iiiiiwiit

iiiIitI-iii ik‘iiik'xik IIIIlL'lllt'llh IIIII i.I IIIIII' IiI‘ IiI‘iIII \Uiii l'IIIIIIiII III IIIIIIIIIIIIiiie [ ll' \Iiiik‘ i.i \I-Iiiii‘I' IiI' ii‘ImIii I‘IixII ii’IilllI'I III I"li\\C\ \UllI Ii‘IIII'eiiI IIii ik‘\ i'iiLiiII‘\ Il'».|lii.lIk‘ I-ii \iIIIIiIiI' IIIII’ i.i I.iIiI’ IiI III‘IiIl Utl iI'

iiik‘ \III.

IIIIIIiiI‘ RiI-ii III \I'iixiitiiiii :iIi I‘i‘lil ik‘ IiIII Ulllllltilk‘lll Inn | L" .l\(llllIlII‘k'\ ~kllii‘iklii I‘fiI \il I’iIIe Iiti

'i IliIiiIliiIi. IIII I-i.I II\\Ulk‘ Ii. IllilllII'Ili iiiI iziI-III' i'IIIiII'iI \i-L'iiK‘I‘II‘\LI

1 ii iIlIi. Iim III IIIIII' IiI' III'iIiI. iL It'll-I‘lllllldik‘lil IIIIIi in Ii IIIIIH \iUlli li III IIIMI INIIII I‘II\I'l It\I‘I IllII'

III'I'i IiI- \ik'Iiii (I- \\\iL'lllk' IIII’I‘ Iiii It‘ll IiiiiiiIIIII'iIi Ii'k’ii’. IIII‘\"\.I:‘|' IruixIIii‘ii

iII I‘I'lli IIII~ iiII-I' iL' \k'\tikildi\ iIr III IIIIII‘ I‘ii Ii'iIiiIIIIiii III IIIIIIIIIIIII IIIIII

U i:-IIIIIII\ inlIl I I'IIiHIi‘iI'iliL'lIi I" i‘IIllLIllk'N \I-iiiii \i \IiiI it~ .IIIIIHIillI’ 'zIIiI IiI i.I IIIIII' IiI III'IiII II'II iiIiI' IIIII-IIIIIIIII [VII i‘IlllklllL'\ .I\ iiiiiiiiiiiixI-Iii .i'Iin‘iilIiIin (iI'iliiii‘ I'iiI'\ III' IIiIiIi'I-II

iI'\ L"Iiil\i

I‘II I'iI' 'I‘IIIIII I\iit|l iI~ I'iII-

;II 'II I: IIIII IiI‘x Ii

I ‘1'IIII .

'IIiIiu‘i' iI\lIi'lI'IIiiIll\I‘I Ii‘IIiiI IIIII IIIIIIII' I‘XII'I' III..-I»i:: it iIIIvI i‘lI’lliIIiI IiIIiI~ IiI' II‘II

I‘i‘ili III- 'IIiIiiiiI

Iliik"

PLUS HESPONSABLES OUE PREVU

\l ‘. .IiI III I-\I\|iIIiIe IIII‘IIII

\iki‘lii III i‘I-IIIII“ IMIII‘lllClIh

\lIih IIIiiiiIiI' II- I‘IUIIIIIIIIIIIII’IiI’IIIIIII'\iII‘lI‘lI‘ \lll iI- IiI'Iiii, \l,

\'\\iL'lllk'

C\i inixe

\IliIlll IIII-Ilii l'IIIIIIiIIitIIIII Ii'iiii IlllilI' IIIIIIII' Iie I‘IIIL' ineiii Iildqllk' IIIIlniIiii IIIIIIIII II \I' lII'I'iiI'lL‘l llllI'

iii.!iII’k'\iCLiL'kiii. \L‘llli‘idi‘it' II IIliI-IIIII' i;ll\\I'lli lI'inI’IiII'iin ‘Iiiik'\ IiI' IieIiit. IIi.Ii~ IIiii \I'lIlli \IllL‘HI.‘ .I \ik'\ iiIiI-iI‘ix Ii\'\ \Iill llllil\Ilil\Ill ‘\llll&" IIII‘III Iiii. \Illl\ iIlliL‘\ IiI'\ IiIiIIItxei.IiiIIIIIIIiI-iiiIi'iiiiii \I'I \itllt‘IIIIII'IiI'IiI‘i‘IL \IUII \C iI'iIIi I'IIllll‘iC IItiI' \IIIII‘ IIIIIIIIII- k'\i \iIiI', on .IiitoiiwiII IIiiIIiIIi IIII'IIII' III ilIll|\;lIilIill, L'i on I‘iIIIigI-iII lllllllI'LililiL'lllI'Ili Iiex IlliI‘lI'h \III M \Illlllllk' lIllil\L‘I‘, I'III IiiiiiiiI-II-nIIiiI‘IIIiiI-wi'iI‘

A TOKYO 0U A VANCOUVER

ik'\ iI-iiIiIIi.iii\ III' [Mllllix III' \I-iiie mitt II llIl\ IiIiflI‘\. III \L‘lUlli IiiIIIIIIiiI'~, I'IIII'uII Lil‘liiL' LI \ik‘\\li\ ()iie ‘-UU\ ~II\I-/ II ink)” HII \ tuitl‘ii' \I‘l I‘I IIIII' \UIII‘ IUIIIIIII‘ \Illi .i in lIIIIIIIiIe Ruyiieai [Ultillr to DU II III L’Ill\\c IIoIIiIIIIIIe IiI- \IIIII l in, on IIIIIIIIII \Ull\ Il\IlllIL’l IiI' I‘IIIIreiIt, \im\ iIIiII- IIIinI. mm III-I'IIII-IIII IlI~ III-Iieiivei iiIIIiieIiIIIII'IIiI-Iii Iiie/ III Rule on l‘IliUll. I‘Ii IIIIL'iLIlIC\ tIIiiIiiI‘x

I\ii imut Iiii LIIlllIiiI‘, \L‘lli\ ikW iizihiium Iiii II't wt I‘ll I‘lHiliL‘lUlll \lIlllllClll. “x IIIIiiIroIIt LilidPlLiI‘l plus \III' II-iii iIll‘lllllCI | IN Illlil'I'N. III iik' i('\ II‘IIIiIII Iith IIIIix lIIii\‘\.

L'AGENCE

I. ,II-

In ”tiny.

MEMBRE DE L'APPAC

596-8174

”’1’ if WHIVU N

I i .

ADELAIDE

FONDEE EN 1974

ADELAIDE Bl-IIINGUAI, PERSON NEL SERVICES LTD.

SPECIALISEE EN PLACEMENT DE PERSONNEL BILINGUE (FRANCAlS/ANGLAIS)

MAnrirmc

(,IIVL" rantilir mm I It.

- "Iit‘I' l‘lti et la seieCilUn sont ellectuea

personnel bilingIm Qui véritie Ia

i- (195. cariiiiilatures au moyen (i0

'Iw's rians les Ileux Ianqu‘.

290 Adelaide Street West. Toronto. Ont ,

PRES/Of N If

I ,. II/mu m (Iiinnramm DUI/I?! SIUIIDPHP

ADELAIDE BILINGUE

BILINGUE

YRAIHMEN' Of AHI’I ilf

’E'Vt'. II(i fUVIIJN

M5V 1P6

III plIeI uiIe legislation lIIIIIe It llIlll-CIIIII\0I1IIC

Ien lLL\(.iC IIIIIIIiiceguie u

langues, IonIIIIe I‘u iilll tLll\0iiI.ll\Lll utigluis. ll

Kklplhiulxlllg, \INliiClll lu

(but. He lIIIiIiiziit 'alllltllll Inix I'IIliIllllxNillll II- IiIIIIt dex all He IIIut touteioix IIii‘IIII llllL‘l'DlI'lL‘ iIII'v il£lllCU|iilUllL'\ ii IiC\ setv pus tIII‘t IiI' I’ette IiCL‘lNlUll IlL‘iClllL‘lll Ie iiigeSIIIitiI, et \ II‘I'x L‘ll IIIIIII‘III»

Iiex I'IIIII‘iusIIIIIs magi} IIII'IIII x'uppuie \lll \Itll rm». I‘UllllllI‘llIL‘ Serge IIIIJL‘lllL'lli pour iIIeI itll\ III I’ I‘WIcl dc it" 8 l’ioiiile. pieinietIl dc iItiIIIIIIIliIIiIex les qllk'ir ijI'IllalllllHIIIH lex \L'l'\|CC\

I‘ll IIIIIII'IIixi Iioii C‘III' giIiIIIIII' Ii‘III \UCI \ztlh iiiilik'“. IUiiLiUiiiI IIi)I‘ Iiiiis. ie I'Iiinei'iII-Iiient III-x iii giIIII-IiIiI-i \iill Iimiet IlI- iIIi Imui |‘I'llllI‘illI‘.Ili\ iIIIIIiIIIIIIIiIII'x IiI‘ \I‘ IllI‘MliIlll I'Iiiiiiiiiex IIiiI' Li itll IIIUIHMK'“.

l‘»\('l ( ). II( I- III” est me par le jiigeiiieiii, I"e.\t ltI pmsihiiite Iie Iiiie que le il‘LUlCill\ I~t l'angliiix Imt llll \lztltll C‘IltliI Maia icx llllllllI‘lI‘IliliCN, Iie meme que tout itllllI‘ origu~ IIIsIIIe,I‘iIII\er\ I'IIIII‘IiIIIil Ii'IIl'l'I'II‘ eII l’iuiietiix dL‘\

L’Halloween au centre- Ville: la grande Viree costumee

i‘IIIIIII‘ IIIII‘ iI\|\ I’L‘llI‘ IIIIIII‘I“ iUlUlllU ii’II pus

(INCH Iiioitx IIII‘le IIIme LiL‘lll.»

SI'iIIII MI i’iuiiiie, (Ci lllL'iLiL‘lli ll‘ItHlilI‘ i‘illlptilr IIIIII‘I' Ile I‘IIII‘iiIeI i'iII'III‘ie 104 III' ill liII \lll' lex llllilllI‘lI‘itiliIN. l| wuligiie Illl\\i I'iiigetiI‘e Iie iIIettIe

kik'\

IIIIIIIIIiie I‘III‘IINIIII III‘ llIIIIlII'I \Uii IIIII\I‘I\11- ll\lIlI‘ III] PC“ iiIIuIIIIII

IIiIiIi LiL‘\ IIIiiiIIIIh Illl IiI‘ii lllIIliI\ IiiiiwIIIIIIIIiII-ix pm Mane-F mnce Bor nais \ I‘iIIiiI‘Iii IiI'i Itiei. iI- \Uli IiI‘ i‘i iIIiitI\\I‘I‘ll, it‘lllI‘ |.i IIIIIIII' Iie |;i iiie \IIIII'I' I'UlllI‘l i\I' I‘lIllI‘ |I'\ lllI'\ ()iII'I'II I'I Himii el.iii I'UlllI‘iI‘lI‘lllClll I-IIIlmu lI‘IiiI‘I' lIllIi \itiii\ lIi iiie IIiiI' \lll in ilUiiUllN. Dex II’lIlIllllI'\ IiI‘ ik‘iiiiLi\ I‘i\\iIlIIlI'\ IiI' llIIiiI‘ I'i llllI' IIII\.IIIIIII'iii I'I

iIII'iiiix \I‘

IiI‘I‘IIIIIIIiII‘lII. II M :kIIIlIIiI‘ .I iIlIIIIIiI'I LI IIIIIIIJIIIIII, ‘I \IIIIHIII,U III IIIIIVI IIIII' \ik‘\ I‘IIiiiiI‘IiI'iih I‘I iIIIIiI-iI' iII I‘iI‘xI'iiII. IiI’ \I'iIJIII I‘I‘II' IiIviiinIi \iI“ i‘IikiIiii\i\ IIiiI I‘IIIII iiiIIiiiIiI'in I‘I‘iiIik" iI‘Ii Gummy II III=‘iIiIIIi Ii lIllI'IliItilhlIi‘lIlixIII‘IIIIIik I‘IIIII II Iir II‘IIIIIim III In" :._iIiI_ I‘iII~ I‘IiIIiII'IIIIiiiiiIiIIIIIiIIiIIiiI IiniiiiiiI‘wiiIIIIIIIIIII"I ItIiiinI IIII'I i'II,iIIII-iII IIII\II‘IIiiI-Iii.i|iiI iIinIIiiiiIIiiI'\III |.i IiiI I ii‘I‘IK_ II III‘IIIII‘IIIII

I‘IIiIiiiiIIIiII I'IIIII Ii iII \IIIII'I I'I'iIIIIiii I‘II'I‘.i \II_ I“ 'IIIII_ I-IIIII INK my IiIN IiI\\\ll\‘ ~Ivi iI-I~\ Ii i.i IIII IiIinr.i III‘I‘.I'II\‘Iii\ii IIIIiiII-n IiI‘i\'\.[‘|iIliI\I'|lllI'ii\iik" IiIIIi~-.II‘Iii'iiiiiI'mI'IIIIIII"- II IIII i iIIi/Illi\. \I' lliI‘iIllk‘lli .iii\ \IIIII iIIiIi II |‘i.ti|‘.'I I' iiIIiIIx i‘iiixiiil iI‘II‘liIL" IiIx I‘llk'\. il.l\L'\i|\. .IllliliIIIl\ IiI'x llIIIIIliI'IIIIIi.I -i\I!i‘Ii\ III‘IIIiiI-, l'iut’ik ,iIIIii.i k'i IiL'IlilliI‘\ \ik i.\‘\!‘t|kk' Iitllh iI‘»'-iiiiiiI~ iki"\ .III" II:~\IIIIili (Ili|\\ i‘IIllulliIIlI'lli \Ili iL'\ I'i'iiI II~ ii II It IIIIII‘ Iiii iliHiUll‘. lIiiiiI II'III‘ (I‘I\iIlIlII‘- \‘li Iiiiit. II' iiiIIiiIiii~ I~IIiiIiiii iI‘lll IiHI‘iixI~ it‘ilik' IiiIiii. I'I‘II\ IIIII‘IIIIII iII (Ilik‘llk‘ Ii iIIiI II'II. I ii‘\ III IliI‘llI\ IiIIiIIIIIiI. iltlIiIlli I'i I'I‘IitiI'I III‘x IIIII I Ii iNIHI- III ‘kiIKtiK IiixIIiI'IIm lif.'IliIl|l I-ti IIII'imIIi I‘i.t|\ll III Illlti (in ii‘iIIxiiIiii I‘II\ In I'i‘II iII'iliI ~

- Préts a terme jusqu'a 20 ans

- Vous avez Ie choix: taux llottant —— taux lixe pour des periodes variables combinaison de taux llottant et tixe

Nous croyons que la multiplication et la prospérite’ des entreprises sont essen- tielles au développement de notre société tout entiére.

C‘est la raison d'étre de la BFD

Besoin do Iinancement? 0 Augmentation du fonds (Ie roulement7 0 Relanancement" - Expansnon" - Achat de terraIn7 ' Construction de batisse" 0 Renouveilementd'éqmpemenW 0 Reparations maIeures° - Recherche et développernent”) 0 Acqmsmon d'une entiepnse” Toute entreprise, Sl Ieune son elle ou rnéme établie sohdementi peut avou besom d'un coup de pouce La BFD le sait et se dli préte a intervenir Comment? Nous anaiysons votre proIet (Viabiiité, nsques. qaranties, Ien tabilite', etc )et ensune nous pou vons vous aider avec des préts a terme souples et concus speCIa Iement pour vous Les préts a tenne (18 la BFD "ie s‘arrétent pas aux taux d'Intérét Voyez

0 Un prét a taux llottant peut étre converti a taux tixe Iau gré de I'emprunteur moyen nant des frais minimes)

Modalités de rembourse- ment variées et tlexibles établies selon la capacité de paiement de l‘entreprise:

~ versements mensueis

~ versements saIsoriniers

En vous adressant a nous pour [it] financement. vous pouvez (Eire assuIé (tobtenir (Ies conditions uvantageu es soupies et susceptibles do sauvegarder votre marge Ile manoeuvre necessaire a Ia (:r0issance (10 votre eiitiepiise

Appelez-nous aujourd'huiI Sans lrais. 1-800-361-2126

Hie Bank offers its servmes in both ()HlC/d/ languages

ON APPUIE VOTRE ENTREPRISE «a Federal Busmess

Banque ledevale Development Bank

de developpement

('.iII.iii:'i'

”It-0C