8 L‘EXPRESS

Travaux publics Public Works Canada Canada

It» APPEL D’OFFRES

Ht ‘Hb . I"! w

an 8,.er Uttr‘ Social AOL avenue Midland Renovations a

'1 n'wtmn

wt~nwne

Travaux publics Public WQ‘RS

w'ttH-tn », t, r t‘, P U1" 1“ i "t. "\L’UH’ Nth: t' Nth) Iv ' t'tt‘ ".tydltl "u: it» ‘- , ,tm . v ~. o 't w' u: V‘wlh fixttlh’ ("mun ' '. . - "E _, ,~;, I " " .H‘n i‘t xttitt‘ 4" 'w ' " ‘1" ' ~' , ~v"" "‘w‘htt'YVI‘t'w .r” v ' ' ~I'Lj [Mr ;-tt’ ""t 1. K' "' 1 E 1‘. t I p (I‘M. “~ ‘v "H H ' 1, 2;;z "'v' t t » v . 71' < "1 PROJET

No .tufim “Um Sante et Bien etre Socnal Canada

\t‘ARBQRt‘LIUH ONTARIO Edittce national de la Sante et

U

Semaine du 4 an 10 novembre 1986

a tour du CN: bientfit dépassée?

Plus haul, tuujourx plux haut! ("cxt lc ptlnclpc qui ditigc la cunxuucnun dcx CCIIIIL‘~\1”C\ dcpuh mamtcnant un \m‘lu ('crluinx appellcltl ya la wt- dmmc dc Ia [mu dc Babel. 1'! do un- ntcuhlcx dc plux dc un kllotncuc ct dcnu (un nullc) dc haul nc \clgun-nt ntétnu plux nnpmxthlcx, nnu~ dtt-unY

[.1 lnur Scars. a Hump», cxl, Lucy xv 110 ctagcx (tout mnunc IL'\ dcu\ lnurx du “mid ltadc( cnm dc NC“ \ wk) Iv plux hunt plant—girl an nmndp ("cxt a 110 Ctaycx quc l‘on \'LlH‘C‘lL‘ dc nm juut‘x. l~n lint, audclu dc Kt). ch mutx additmnnclx cuycndtéx pm In with plux turtx ct lc lwwln d';l‘-\\‘l]\Clll\ plux tupldcx c1 plux wphtsliuuc‘x mm [mp clcwx pout tcn dtc In gtuttcucl cmnmuiquctncnl at 11.1mm»

\tgux lcx ytutlcoctcl unl un u‘ttc taut IMHI qul tail quc dcx \ll'llk‘llllL‘N Inmtu» gntahlcx. ct [out a tail tnct'ttcaucx, with! IC mu! :1 tout Ithliml. (m [ml'lc d'un cdtt'lccdc ch‘tugw ct NMHK‘HLN (wnuc 4-1} [\Utll Lt lnut \xuxl puwdc I‘Huttwn. a \c\\ \mk; l’hm-Im. cn \tt/ntm. \ctm pculi‘trc um- autrc

\l‘dh I'alllult dcx gtuttcx'icl cxl unnctxcl. I nc \tllc \unx ytullc-ctcl n'cxt HCIL I’cul-cuc \cttutun dans lc tullu dcx \Illcx CtlllCI'L‘N qui Itcndmnt dunx un scul CLIII'ICL‘I purcx uu llc ct 27c, pixclnc au XXL: epiccrics cnlrc lcx 16c cl 18c ctapm. ctng‘nlus au Sc ct 42c Clugm, cit.“

CQ'I'NCIDENCE REVELATRICE

("at htcn m. In numcllc dc I‘unnCc uu ( unadu: Ic ptutcwcur John I’ulan_\'i dc l'l [nu-mu- dc Imontu, \lcnt dc rum-mu lc pm Nnhcl dc chumc. :\u an nu \nux nu Ic \illll'tL‘l pm. I] u t'cgu L'CI hunucut pout \cx um um qui \ iwnt a cmnpt'cndtc In d_\nantiquc dcs [Cat Itnllx chnniqucx.

\Lth nu HICIHL' mutncnt nu on an prcnall L1 uuuwllc. lc gouwl'ncmcnt tcdctal annnngult do L‘UltDltI'C\ dc $20 Imlhunx daux Lt twhctcltc! Pitt! lc puuwtncmcnt [CIlt]L't;t.L‘lllt'CttltltC'x. Ia \Cklll)“ do lnlmt utmm du ( ‘unxul nar IIUIMI dg' rmhughc du ('anuda on 1c [‘tUtC\\Clll t’nluml mail umzullc twn

quc rcndrc plux cluir cc quc lc guuxcmcntml cprruit puumir tain- \me bruit: eruirc \un déficit \ur Ic dos dc la rcchcrchc scictttit'iquc, on Hula» non dircctc tncc \cx cngugcmcnts élcc» Imam dc I984!

l c ( 'unxcil national dc recherche du ( unudaudu réduircdc $52()mi|li0ns.a $400 milliunx sun budgct unnucl dcputs \cptcmhrc I984, ct 600 cmpluis scien— utiqucx um cw pcrdus.

J\\CL‘ aculcmcnt l.3”'u dc nutrc l’rur dull National Brut (PNBh‘onxachd la Icchcrchc, nuux t'aisuns piétrc t‘igurc (.lupon: 2.6%; [Alan-Unis: 2.7%; Ally-magma 2.6%; Suédc: 2.5”'o). \lms quc lcx uuu'cx pays augmcntcnl lcut ct’t'm't dc recherche. mnxcicnts dc I'impnrtuncc dc la \cicncc pour lcut m cnir, nous \Iugnum uumur dc |.J”'u dcptus lttuns!

[um lcx indict'itcurx nmntrcnt htcn quc nutrc \cicncc \‘émdcz nmim dc mmptc-tcndux dc dcmln crtcx publicx dam ch gtundcx rmucx scientit'iqucx IHIL‘I'HUIIUIMICK, tuttc dcx ccncum. utm cmléx wus-ttnzutccx's, ctc.

\‘i la tcchnulogic doit dcwnu wulcc dm cmpluix dc um untunh,

Ia

l* Canada Canada [‘\[1[‘ (CHE-t1 dc in mum-x. x'clmct ptcttticl_ ctuplm. tc Unix) danx ch \‘Ullllllt‘lllEll-\I-II'IL‘IdC\ClEUpllI'C\'.’( um- ddm\(ttmcllm-nmt, l dquuxc‘mucl‘ anuccx \U. mum tlhIIHCI Ic wuvtInanccmcnl dc \‘t-q .mw Iamutwa LE puhhkmg” ()n nc puma” ghnlxn un Pllh nm |lt\ltlllllUlt\ lllll\Ct'\tI.'lltL‘\'.’ »\ Ill;tlt\ttl\ Iltmltx‘tlt (1c .\(I/HH/(It‘ S/tll .l ”101““ qtlc nuux nu mun mntcnlmnx APPEL DOFFRES qut “1 tt'uxt ch. Dcx plam pout dutllcuh I1H\ik'xk‘HL‘{UIIK'ELICHL'C\UH d'om- a I‘lllllglh dw pnmmtcuh dc i 31“ chtft'x. c! tubule 51X} L‘tag'cx. dUI~ ”dutd" dc la wutatncf). ('cki HL‘ Mil ttchcxxcx naturclltw. wt» AQHPTEEM .. \ t-v‘ ; , n I mum \ttt lcx lttltctuu dun-11mm tur . 1W1‘1'>‘- ,,-, 1.1- "~' 5‘ * "9 \tntulw ct tnycntcurx. lautc dc ’1' xi 7' "A "-’~ iw‘ t E EWCHK‘1H\ [mm lc moment? \Iuh . ' ' " ;. ' W" "‘U " ' " ' "‘"' t‘uutdthuduIt'llux~ltut‘tutcx mm cllw Quelques consel S A "‘ Hm} 1 \ raw 1 It" ‘Vr !‘ ‘a _ . hl‘\.' l ' . ‘v P 4 . E . rV. . I‘ttlkltdtltt‘tkfl k ' .‘_V I", . r o I j I . E, . I k'lL' du L'Itttlcuc'. d1! nu, a clc '4 " f , "I ' V 'f mntct'txulyiinmclnxtntum'Hutldtug pour prevenlr le crlme . ' ." ' H 1‘) E-t‘myx). E: (hqutt‘ ([1 158‘ I] IN“ 'EEIMHHK'\ Iltk‘IdthlttH I'tk'\'k'\\| ' ' ' {Miran 1.; du pig-mm ”1H”L'Hh]k'\j(”” htltl utmw tilmu (luau wutc t‘lllx .— PROJET Lt \Lthllllt‘ rcpmatt \llt uu \quclctlc \hut dut- Iv lwlnnt \Utll .Hl\\| \‘H I'v‘ltl m immcmt' ‘3‘.“ JUN Emmi“, um- unatttmnlJIm’mthnua \E'.l\1k'tk'{\ik[‘t‘l11!k'\.l'tlEIL'HKEK‘ICPU\CI \l\l.'L'.'|"'H\. \E'Jlllg‘lltx IL'\ ultilub ttlltlck' utiiw‘dlllh]. \k‘Hk' ‘Ek. IHKWIHC‘ “my \ultx' \tllIll[\'_ ‘ny/ \0\ No 320023 W Toronto, Ontario Edtttce Machonzw 36 rue \u: [v ~ItltgtluI‘Utd\tk‘~tllllt\ ( ~Matt cu HH‘UK'HM\ mntmtncn! Lt IIIUIEIL' mama t' \tlmtm WW “INN,“ kik'xUlHtL'kd lb “mum” \IC\\1L'HLH\UII mutjmht Adaiatde. Contrat de nettoyage taut-lung \mtc Lt f!.ttl\tlh\tl tlm Ittt dltt 1k" tut; i‘t nttwn \mrt Hmlduw. Wm KEMWW‘ h “mm tum l, la mam. “M7. [mum], . .. II]LII"IL‘\ \rtlt-‘tmw. tun mutx [mun na mu E‘K'thlltk IR ptux tmul tut ,HH,H\WE,H._H 'k'Hk".|E . \nlrr lll:ll\l)ll (luil JAM \m mttu'lwmth ' ' ' ' .x'x'vh twttxartut dt; natty xt'uit'tnultl, IIH‘HtIK. Km (.mttit I‘tHKN :nnirl'uirhuhitu- tam-x .txu dw tllu‘itltlh \k' H}, «mum ‘1 tnnmlwt, unux .t |'\‘\‘~.IHHK' ltxtdxn m mm.tit~~tttztt1t'tt..tlt\ kdktm. ‘..- «mun: tx‘mt IE1 mdm \t Luxw/ dummy» m \um nnnl. HI ' “'1th H‘H‘EWWVH“ \\”""\V““"”‘-“ma“! (mulwut1:\tt..ttmll.t .tHutnwun EIHIHLHJI‘JB \Utlt' .thv-L. m mitt . r u . l with du Nux dc l‘tt km In \“H Knit} aumtunun' {Rh \Ik “mm \ik'l ,MME‘ d; t" t HECHHHH :‘wt‘ ;|.‘m,u,._ E.l mum: Elg‘ltxi'k‘llil‘lt‘l "apgwtlt ‘k' haul db ‘ttutdm with \lttt~ -: \‘t. ttuw ‘HIKIK! tt Mm 1w ‘1‘] “m“. m V m \ attultu; x1“ \Etxt’nhllh‘lt‘ . \(‘lhlhtliu'l um on— -‘ E 5 1 , V .4 . E ppm-gm” I‘Ettgn\\]Hgt\huitttlltguhlgn fitttE'ng" atkuutl“'xtm‘k"~“‘\‘~ tttv puttm EH‘H’(Ell'k'll\tl\\"tlh\L'llgk' tullh uu datum-r (wit t r : t> t > . > J {sum rcntuttt-x dt: E‘Elh dt «tn HICHK'. mtntm‘ttttt witty-«la \nthg‘tflltlltt' E \_ W W ,E-W t‘wtuu-‘u'. \ttlx‘dll'll“ \ttlv’ Lut Ll mmwm‘,“ " .. . 'i, ' :0 .‘.' ' , , ,,' upt' '. :'“-’”"k’ ‘t [.1 tum ttxtxttu .w Hutllttliunx It’ \ \‘I’tt “1' JV“ J\*'~"N"1"‘ "‘1‘“ “- H: wt’tk :‘ mm. mm m taunt l.|[t}.l\~k1 Ivy \HHI dtx ttltittuw l’.lt\'tll\ 1' "a 7‘ : " ' ' ' r t'» ,'t ' : """THINK-m:I'J'J'HHNC'I'm"”1""A "" ""UNHH "'“HH‘ "" ' i‘H'M 't't‘lltt \t E\_ “A! H ~t E't|\\d‘|k'. ‘(llu \\"\\tttl\.x't!\k|1«t\i.tH‘ E , E .4; 1 ' '.‘ , :3 ”Er; H... t“ 'E'E'I \ ;1'7‘\"'1\"tl«‘\“» ix, \Htu‘t t'I‘tHL' \|\'| UH? E'LHL' uh witt‘ 9”, ”It qtt‘tttlll'tttt 4th \.1 \UEHHL‘ EH!“ «EXIJ‘WU, lltdhtltt', . '. i ‘r, «”th {Ht ’“HH‘MUIHCH' \l‘t‘k‘utl. \t‘tl ltt’tt‘ 't t ‘t K \‘k \MML'gt’ Ik’ Ht' _] t';“: ‘It‘ _:“ \j\ Etuu‘ [‘13 \t‘11_.tH\\ lytfl It \ 'II\'~ \tttk'\ \‘i IL‘\ .' ,' . > ~ 1 ‘w-‘H «WWW 1“” ‘30 JH‘W'HHW ”WM” i‘d’t'k‘ Va I it Ml! Ht‘t‘t'HC dt Hun‘ am wt: 'tr Wm :H O l liliw/(lt-hnmuw wr— lllu'tthHL‘ HHU u'mnx , :‘ \{Hk\‘EIEW'E'KI:‘\':-"\1Hk".\*1\E"'E\ ‘\1\t"\ L 'ML I t A w \L M ‘11:.tlt‘cttt ~-.. It” \‘I t t [Hk llll'l'~ \El‘tttt'j, tfl‘ m! m] 1'"|\\! kt_ dltw lg'tt! E ‘tLH' H 1" ”Mm: " ‘5 'K'\"\“"'wt| dk‘ x \t tut .‘t t \tt.\t<' htktt; 'EHK\ tut «1m '\Ult\ qunt tum ~'ti\ {wit-w! INSTRUCTIONS i «ttw' 'tltt w.‘ Nut t IEEJHEK thud; ”m: pug: mt Ex JItlHt‘ltdflt/ dtutx llHk' titt':tltt~=n'1.wl_ ~-u.I«vtt v' -' j E H' ltlEt'k\ \n'tttllttltw Idlh JMHt ‘tt‘lL'! SJ, EA'IE:;'\".IKEEE\" E'Lxltttldl‘t. Lt ( .tll.|«1t\'lt\ Ht E xttl'd mmxklly ltldl‘t‘lt. \t \tle \'\,\ “NIH nttw' I'M tlll m E 3:":th mm ttuxx: k'l1\l\«1i'\1'\ \L' pimutm k -:Et1u,nitt:mndti'.m tLtH~ “mutt {tun 1mm udtut In L‘. us .II‘E‘JIM'HIL‘IH, munu danx at :m‘ "ttirtw [W‘t‘t‘w'm Elk \“m'” |~’ “-"“'|"*' d” W’Ww "1 N’“ K‘M‘TV‘ “H l‘IH" I _1tt' t l‘ tEH Mnt'm,’ -\‘H\ at tw wt I‘MWJEH IL' mum". Ext '-’t|u‘ tl\EL,““Ekhflvllk'llt\tllll:k'lt‘lk'E' l'cdtlkv “want I! k w'tuw' put]. “my WEE MEI: ‘.E.__ H111Ettmgu»\1mt Cw! |'.ttt.||vt ttt- {\th it Lwa ,murnl‘, ,mnnaues ‘Hmt Dues (1»nutm(tuttnatpussmlv E ;'.','.",'""',"' -""' \""'.": """'|" “(it-VFW! ' """' """ "H"; "' '-" "'1' """' "”h" "f""" “‘ ‘1‘“ I‘” l““”"”‘" “""MV ‘dl‘l‘k‘llk if 73h“ 4w dtsposxtlons du Pfoqramme (1? contth federaux VI ' “f" M“ K" "' """""' " ""'.".t """"'E "‘ ' "‘ "" ‘1‘”11"“'“~ ‘5” t'thH‘ .t t at nu ~U,’||'t\'t|.l \It _ mltlt ‘lk'tiE 'cmml du .an' ; Gaunt» mt matteve d emplou a appliquant ( MW" dx \ \ \wrla W) .1 ms Jr «1 int”: Lu W Hit dt :II‘H |'_\1\‘Htt"tk" h: J‘ O \Iurqur/\mulm-l‘dv ( tutttda It: \k'HltllHk' tm ”WWW “H JEN" ‘4”" WWW” V“? \HHJ i’t .MHWI' 'd‘w; "”1”“de mm, d-. \ tum . \:‘:\\E‘|x \uk'ur, Imn‘ (“\HHK' nu [H‘Iltllk dt- Lt twyu'utmu . *1” "‘ " “" " “W I" "“‘1 ”d!“ 711 WIN" h' 'v' ~ d t"*"‘\t”1’k‘d\ um tumttrt‘. tut 1t tuztmnllam "()[K‘IJYIUH dntrummxll'mmwtntlr ' "”1"“ ““‘ ‘i""""" “"““"""I ‘1‘” l'cdttm ”M7” ' U“ ,’ V" “"WWW ‘t‘H‘\\t'|ttll'M at: ttwd‘lntJ ltE\IIIEIt\,tlEI(VI1H an Lt wultvuvt tun Lt [wru'u \nnmn1wmuxlvdct'tnmtculduf) “mum: .‘tllt ..t;-\ a“? EtxdngutnE‘tIHg ENE WHEN» I‘WH‘ Hun wt uu kHHll .nm Ii E'““ 'l " I" Wm!" I'll“ EM" \"t'H‘w‘WHNW‘"“WU”"i'k't'Wt'dE'l’~ [nut tit I'm amt-n O Qtuwliml :Irut'nt IIHIIMIIMIM’ (city \' ““~'“”“\ ~“1“’E‘““l"~"“”‘ “V““HWJ'” WINE!“ ""“"“‘”"W“1"L'I'WIK’WH' .ttlt «m: w mam- ‘1‘qu dt-thxc/ \m ‘\|kl”k‘\ Imam \va walnut-Ht .t E‘L'lttltx. plux tk‘xlxldlth ct pith ICL'U nu'uhitx Elll‘h‘lt‘tlfl» M “a ”I'M ‘m dwunnttt ”mm“. “”htwlktklum ttulluttdt‘ Mpllxtltu .|H\\HU_\CH\\C lnttl lL‘lll .tttlt.1tllttttl.nlt[Vt‘tth‘LtllL ‘13 \lttldHM'\\M\H‘IIi ]E«\\lk'\\)l|t‘[:"1ll\\‘It It,‘ 1m /,,,,, WW,» “I. |\r\ EE-tt'ltngpl‘utw Emadc .tu‘llwwmm; Lituracn hymn.» puma”! \ummttu du t'tlltm\ pit-my \th mu Humwn «1 JUL! k'lk' “4.”; A. ,, , t thump guttl‘mK .|\k\ am \Utlt.t:‘:.l 1m [\qu wand dcptuxdt'unktlnmctu‘dchaututtw. tutu-1w tw u\'\ wntx \t Hmttw‘t m , K , H ti , .m 1%“, tj'tlik'llllEk'. m“ IMHHE‘Mk‘k"k'H‘\.lH.l\tl|| WWW" MM” l“".‘-'[\““I“-"WIN“: E‘d‘ l’t‘ltl’d I “" EM" ~k\\‘d"'~’<‘-' \1"-”” m u M \Ermmw -| up [v.t- dt‘ x’lk‘klllL'\ L” 1w JgEHt'IHKHE .t LI '* Travaux pUbliCS Pumicworks dcltt [€le dt‘<tllk'\tlt‘lt‘ tlu't-t .u‘tt K EttE'1\‘Et\\'."\l l-l.utt nu \|‘\i"1k'\|llk'\ kEK [‘EL'\‘\'IUI\‘H\' kt i‘L‘IllHk'Hlk' "\HWL‘HLIIM, t: \En.u ntu malt! « ctlr .1 a .tl|\ nutmmulx 1C Ltttc canadav canada 3m -t M «It rm Ehtiutut' ym' t'tt‘ lt‘lllx tvutmtm In \t'ttJIIL . \m-urilr prrwnnrllr: IL'tlthHtllh M.-J.M. , '* Travaux puotlcs Public Works APPEL D OFFRES Canada Canada I p 'J , ,f j; ,, , , . . , '* Travaux publlcs PublicWonu . . t m .; .: ~ 4m. ; APPEL D OFFRES Canada- Canada 4 1‘ <‘ "1' ' "1. "' '1"» ;' E , :; ~ ”w , :u >; w ' t it ‘)(')l_JF.‘t‘/,t()N.‘_) (Jumt‘EH . . , t. v A 2" ~, u . 1" H . 41:" " " t w-thN'rt'fimat/hr uttww-wu t, H‘ m 'w APPEL DE PROPOSITIONS , .. n ;r Eu, v t M i ' 1t mttat‘, Ht-rgtw tr MJHsrw $1.1m t’ttt t . ' ft 1 ' " ‘* ; I H311 1mm .HH' Yquw "w rt up {wt t'v (mtt E A , I' U .. ,. .:-. E ' 1', o A. ,mt m ”mung-fl , 1” E. w E, . t t ., .. r. tf‘ Ht EMUt‘t'ttHNb CACHE, TECFS tprtnt malw» (amtlvnwntt w . r - I :~ M ' ww UH ; put mtu' vu. a ,mtt . . . wt Mw tt’l’H‘ ttwl ,u I untwtttmndm rltm l attrvs, tutw‘vmt-n , ,l t “J, ,u' .w E ,1 ,1 1,: t ,. ;i~ E, v,‘ ,t, Vtt’ 1“}7’lttt‘-IY.1'UNI(’(‘HttlHELHW Hr-(Etnn de» IOtttarIw ENTREPRISES ' Itn 3, .watt 1‘. It “mu (1""t 'v t. ,,. in: n tr 1‘ m- tmtm tantnta 4000 mw {qu t10t0rnw MM)!» 1 1' :1 Ham; 4. (:1: Hm» t. 4:;t‘ ”a {.r = w ‘J'thlw MPN (JV) wort/mt ff'tviltt‘f» Ettmwa 1‘: No IQUA‘H v Fourmlure et Instaltatlon do Systemes d 0! t w , Mug» AZ'MU tw v ' V4 .~ 1” ..z. £11 11% Eytttttt' ttt-tmnttmw (H1[It‘lttt‘ldfltltlt’t('H‘H' tmcteurs at d avertmseurs d mcendue Certtrn (to conterencn , .nr u ttw ltttH‘HI‘. tjf‘ anuummnn am w-rsmm-vtt ttu ( rue Rudenu Ottawa Ontano ' PROJEI 1t ; It . up! w gnu t'ntrwmm ~11; tum-.ut du [)trmtwur t.» w 't E't.Ht-E'tlltElt‘»(/.|Hd(1.lHb’tJtHHt’t"()tltdtttt”lift’ttlt ' ' ' | No 520060 -- Windsor Ontario. EdIHCP It'dvml Ht» .tw» 1' .;.;m 1 WW» WWW" “MW" “"0” ”I“ 'V'dmi“ t' . '1 1 W E Ouelette. Contvat de "(‘HUyHIQO t’,‘ ”-3" "‘ """ W .. E - thttF ,f w , 2 s (Was/t LOCATION .'~ .t “mm .9 20 novembfp 293;, E [ntrepnse NO 603822 —— Etobicoke. Ontario 51% 0’) t t t w w t u t .. ,tt tocatton d Installations de bureaux E No 8M7, mam —- Pour LA GENDARMFRH ROYALE DU ’1! ‘4 ti Mm; "t 't t. tau tttt ' t , 1'» twntwtwtu t HINDH'HJHI (”A‘IHEIIHDAEI‘VN nmm CANADA Fntrntuen prevent” complet leE‘f‘, r)ystemes (19 E ’ttlt'WO‘Yt: «Wt .11 watt.“untttmtttlv twl quwtntum-[Lumex Condttmmwmgnt (1p Ian durectoon genpralo do In G R C i H m t ’. E . , [m I . t! tum w t. ;m;,nu|tum 116‘ 1m Mum o-ut H‘t tu-H how gm.” 12(ij pumwnade Alta Vista Ottawa Mann 5 J'E' ' _ t' > t 4 Lwt ,> ,I ’4' x t t t. t' tt , 1"EH'T'W”HI"H¢*IH"$H(|.15(/.thlt.l dfTHItItm‘M. 3"“ t-H’F H ' > .t[ t; EI'M'W t ’4 {:5 'V'v'“ t > ’; t H I wt.” .11 UNI-wt ,t thtwtt kw; ..:-,,M'.ut' ', . t L, ,1", , t t . ,,J t ." ,' I "titfttt l4" 14‘ ”Ht” 5,, i’ t,'»!th wantwvw- Imrmun/(taunt:ttttwtttmtmtt-tvrwwtttm- 3., . I" I E . t;"‘t’ gun, I. 51/. t . «,4 ”I,” gum; ' 1,, ,2 "t. 14" ~ w H u' 1tt"ltt‘.tttNHNHHHv'vttttt‘DtHnyt‘y .ut‘uutzmtta E til _[ t'L i "‘ ,“NJH/Hi’f' th‘ (1 y,'."' t]! H‘wt ' it} My,” H-t HHHHHEJHHV'EHHH‘P, wt‘ttv’htwutpdr ,pmt: te 20 novembrp 1986 c‘ 's u .H ; m ,_ t f M4,)?” H -~ , tun, H H r ‘E H; 3mm, j . mu mum nut» " t- :I' "I 'E MIN [Ht‘t' www.mmn m- “'I.H't"x‘ ‘1‘; 1"! NOTFR , :.'t 1'1"""l‘np VISIU’ ' INSYRUCTIONS ‘-"‘ " ""l " E"!"‘!“"" ””1“"4’“ 'wt 4 9t’)‘, "‘ ' ["1“; 'z"”-" t.-; .‘ .‘41w,w J 'r'w t‘-’ "w . ,va w :mnmn ,, . 5 .v 1“,; mun-m , . . {tr-H WNW ,ttfHMHHt t'w, tunnwumn 7' f t1 ' rt v A H 1, t t INSYRUCHONS [HE ,. ." f‘ ;' gr fw»h.l!wt\.1‘lt71'1“".(14HIH‘H'HHIM ts“, Yttrtttulttlul'. 1'. . t“-'." 1.1; ., . 1,, i ‘t mm "H «vmmutwwrtvwttttttwtw,',t-Intttwatunttltumzm 4 . t ‘t . . 1 mu mt», - w‘ ' ' . N 'E' Les soumussuonnaum, gone {mes de notm qu ul (is! pugslhlp "'UN " ‘1" v “"v UH" IHW'HIU d" ttHrthItNm dw It)! alum 4 “I H y.» my 1,. a , 1‘ que les dispomtlons du qummme do contrat'. lvdmaux VI . M. . , 1‘, (v t H , sant l'equnte en matoem (t mnplot s'apphqunnt Ht H‘d thttt M! NH} '1”) 22/1 «4240 t‘ 'fluvmn-ur ..1, pm; .,;t 1""! m, , , E > , t lv' thutwu» vw nvnqaqr' .i .urvptm m la plus tmsru; m .u. Wm rtw tin v,. t ,mr umwtw. Hmnnt‘mmnR

(‘anad'ft'

(‘1