I0 - L‘EXPRESS

Ufiv TORONTO BOARD * OF EDUCATION

GARDERIE FRANCOPHONE LA FA RA NDOLE

EcokzpubnqueCSabneHeIRoy 14 rue Pembroke Toronto

Sen/Ices oftens

I, II

I

"(I'M (N

quI‘L‘mez 3631841 3680-177

5? . \\ \\ \\\' I, \I ‘\‘\h\ \\‘ I (uh In «Hrs: Ilumcnco cl urchcxlrt' (I' \mCriquc . I alinc. lu mmllcurc cuisine (wpuunulv cl cnnlincnlulc Iinrluunl la Paella). I I \I H (\ I)I\I R IIIII rIn'I ”Hour

922-7636

I I ,I 'v,

SPECIALIZING IN I SUSHI a. TEMPURA "4LEV .ICFNSED :

IYEMPE HA~CE SY

sag-:ym

MEL-.2:

__.,

.Illllll

I . . lI'IIIII 4'-' ‘I\

liIII\EIII|:

“o O :voaolqg bomb

(In MONI’ STE ANNE'

)IIII

"III!“ '4'.“ MIII‘IIIH I .Ihmgv ‘I Inl III" (In III Mu‘ll'l"

I I‘mqt- (nudwn " (10L 2H)

I\UI\HI l‘ ‘I I“ / I‘IrIII-lnnu IIII .III III. i1I| I‘II |.I «.HIjIfi Iv .«I‘ u .1 ‘n a “In I' as :.’us In 'In.w~a|m1 —-I . I ...- \ I mIIUHsin’smeSLs

====—-[e calendrier cu7ture7======= .

ACTIVITES

II \RHIII RIRUNI 364-5605

\LI ',\\’\ LIIIIIIIH .I\C\ IIICIIIIL'. dIulw. I .xIIIII 'I I'II“3|ICIIC\. ch . JLI \Iudlu l’,.I II ,:.I( rII'II III: IJIIIII \IIIII. In human I IJI‘II' II nmcmhre: /I-'I/II/I'/ '\ [Mum dc III I “mum“ \IIIIIIIIIIIu (Ir IIIIIN' I1 (Liqueur I‘ I ' v ‘I II"-\I ;‘lII\

\I' \I I IIPII RI I "\llll R‘I. \\(.lI ()l II\I . II. I. .I I. I (III. II'I‘I 'I‘Hnm \(IIII(I(/II'IIIIU\. I I m It. IIIII\x"IIk'III IIII Imucll SP Him 'LI'IIIIIC‘ ..IIIIIIIII-IIIch \ande 8 nnu'lllhn' a 20mm.

Ib I.“ L \IL

~I l \\\RI \( I ( I\IRI 302-70“

( III/IIIIIII/I ll fI/I'I\ Ll,

IU‘/‘\'II/II'I’(I

1' I III M IIII-IIxIIIm‘ Ixxz'u-I, " I he Impu‘n I ~31 {‘ ‘II \IIHIII-I III RIJIII'I IIII dm'umcn

.I II ~ .\ I1(myAnquxInIIIIwI I'Imlcul \ ItIhIIII ll' mrn'n-(ll 5 nmcmhnn III‘I\ICIIIC i‘.I:'II 'I’IKI IIIIIIL' [.IHI‘II IIIMCHL'II” \hnll II nmrlnhn' .1 IIIhIII.

\l I\ \l I\ I\II\II‘II\ I\ \H\RI- I 967-6425 INI\\\I(I\\\

M.» I: \II' \IH’I- (In mardNauwmt-difl nowlnhw. l I'III\\\

AI II. II'.I« (\III (" \IIII‘Iw lx‘IIkIII/ du mor-

l full 5 an mum]: II nowmhnx

\ \lll \\ I’IIII II’ \Ql “(I

III ‘~.l‘\I" III I'IIIIIIIu'C (N: (I'InnIcnIur'

I ‘I " ‘.I:I III .I.» II'IIIIIIL'III' \Ik' IIIIIIIK'I LIL' \ '_I“ I=.I:I (\mIII. II\ lIIk‘lIIC IIuc .I _I£ I? ‘.(II III' I IIIinILII i‘HI\|\‘\lIIIl\IlIL' H. \> I .‘ w. I\‘ II‘IL I\’\ IIL'IIIL'\

II III ‘IIIIIII .1 film). (um IL"

(IIIIIII\ \RI\I I IIIIRI\ I4 Rl I I I \I. ”32-20” a ('II I ,III I (IIIIIvIcIIu'

.. I I‘m \ |I('I.I:III u

IIIme'xIH. [‘In I 'I an x I:\ I‘INL'III (IL' V \II'I’IH‘III II non-mIm- u lIlhIII,

I“

I I \IRI III \ I II\(.RI \ III IIIRII\I() \II IRII

I I u II Vv II.\:In.II (III (III!

I\;~I\\II'I'\ IIIII\I(\ u:

I)(.(*I‘I.z (IIuQIwI IICIII‘II).

. I II .III, III I'I'ZI‘I.‘ IRII'III \IL‘I

l' I (\MIII I'I' <-I/.II. (It \U“

1‘ I- I .III'\' III|(‘: \III'* .II \lw'

‘..' III' ;\I'I‘\II' I‘III\:\'III\

' (,IIII~.I‘.1“I’ (\(‘IIIIII-(II

'lII IVMNII. /II \IIHIII

- ,. ‘I II III‘~\'III"\ II I‘IIIIIII~

II. .I’I..I I“! I».(IIIuI' I‘ I‘

I‘IIIIIIII ( IIII JII‘ Iv‘

I I _IIII- A

.I. I“ (I. IIIIII'u II'I’IUV \ I II 1 ‘I II

In I' ‘«M “II (lnwn- .m dmmm III' 'I nmcmhn'.

IIIIII’II‘I'

IIHIII

IIIIIII

I‘RI\( I

I I"\'_'

I ~IIIII\I; I. II(II(II III nun-Illlur .I IIIIIJIII

HUI III\\ l\\ \l IIIII R

. ,, H,

I «I. I" . I "III

III 1"..1' _ :\.II' \I’

‘I \. «‘ II II-(III.I I‘ILIM

. ' I. : "I I‘IIIIII (II

Ix‘ \lnzI' ' I 'IIIII

L " ,‘ I x \ ‘III-I‘I.‘ _’ 'I '(w In H, III-I Ii unwinhrv.

CINEMA

(l\I\I\I \\\II\ \Ul \RI I'm-III“ »I .I‘II

a \IIII‘I : II I. II I' . “IN I II. IKI '( \I \lI II \II‘ III.(: I I‘ :n,‘ I ‘III‘ ’II‘m ; .‘I o . I I'II/II’ ' [II' \'. I‘: I I ' I<.II II I I I‘ I: I) I '. I I II ,II I I r I I I ' _ I I I I II I t III I I. I I ~I I \‘I .> \II

II\I \I\I \RI III\ l‘MI-lll \I

O O (|\I\I\ I’I \/\ Illl I)\II\ "\I ( l\lRl I‘m-IVS“ t III! I III‘ III I: I II I , :.I' ' I' 1' I_ ‘II \II \II III‘III \l \ \Rl\ III | II\| \RIII'I7“-IIJI-I t I I“: I ‘\(' .‘I “'I II “I III

\II-IIIIIII < umrmlm .l WIN" (4 \I-IulrI-(II

nnwmlan .l IIIII‘ III. \I'IIIIU'III ' nun-mlm- J I‘IIIINI r I \ IIIIIII l/I/ I I I (I \ ZIIIIII / ' I" I\ I H ',I

Semaine du 4 au 10 novembre 1986

$9:ch dc IIIIII‘ (‘uK-IIIIICIIIIIIH Jeudl It 30 m‘lohn’. jeudi le 6 nmemhrr cl jeudi l3 nmemhn- 3 WM”: 3 [\IugIIIInnu-x dc llllll\ \‘dnddlcnx II .I\.IIII .'.IIII\ (um cn IIIIgIIm I’uur [\an II‘IIIIIIInIIIImII (nmpmc/ II' 9" (LIN pmlc 2524

Ml VIII. ROI Al "I. I ‘(I\ l ARIO

'\lIII dc \ll‘llllk‘l (III Inqu 3mm dc Impou- Imn qu Ink lllllL‘ IIIIpcrIlec IIIII (Ichulcvu IL‘ 25 mmhn. It IIIIINCL' pvcwnlc IILN IIImx uhInon \(IIIIcIIIpIIIIIIm ICII Ihnmm xouwmcx en .Ingldnl \mII/I Imp/mum Human II/ (1 (‘IHIII'W l I//IIL'I'. II/ I III/w ’ll‘I/H‘II / I/t’ III II ( 'h/m’sc' II//qu', ’1‘ ,lI\/I' I HIuII/II'II IIt'I/H mm LIIKIJIIICIIIIIIHN‘ In purduamm ( hmc hat» I nu Mcrcrrdi 5 nmemhre a l9h30. IIII' IIII/ImIIAI'I Dam ch .mnccx 20. dcm nu‘mx mm III.I|IIC\'\ cnlrc Irurx .Imhnmns pcrxnlmcllux (-I In IIJLIIIII‘IH lIimanche 9 mm-mhrv Ii NhJII, l/II’ ()pmm III/I l'mpcmw chlnmsc dc» \UIIIIUIIIIIIIOIP» Iumccx mm In pumanm \‘IIIUI‘CCIIIILN IIImanchc 9 nuu-mhrei I9h30.

\II III” [III \IRII II ARHOI'RI‘ROVI' 3 -. .

I/II' I/II(‘/II'I/ [nu/w I’IchcI chmal Inlcr IIIIIInIIIII (Ic I‘IncInII pa). prcwnlc par \IILIY. I’crIdIml III IUIIH, II lIIIlI\ \(‘IIHII prcwnlcs, (Innl I-I I‘IIcnIIL-Io IUIUIIIUI\L‘\. Ic chlnul um IIIII mm In”! llt‘l/IIII/(I IH’I/ HI'I‘ Sun (Icia [‘vanlc an I \‘\II\.II \ch lcxmulx 1986. man quc( IHIIIIIL'I'I‘II. I II/Il\ A/IIIm \II llII/(Ils, I/II I/IL’I'/II I lI/III'/\II'I.IIII. III I’m, \IIII'NI/II'IIIH‘HH. ch III! wndn‘di 7 an ~umuli I5 nmrmhrr.

DANSE

I'RI ‘1” RI l) ‘\\('I I III A I RI. 869-8444 [In Am. I/III/ (/II'( (Ir/1w \I\ IIImqux In IL'II‘Ik‘Ik'III (ch ICI'I'IIIII'\ cl lII\IlIL‘\ IIhIICIh. pIII Ilw I IIHICI'IIII‘IIKN dc (IIIIIIIIIIIII RUIIIIIIIII Du munlu 4 an jI-udi (I nun-mhn- a ZIIhIIII.

II‘hI-I II (I-\IRI 366-4846

III. \I(’//I ll II/(m kIII‘ICgItIIIIIIC\ LIL‘ RI‘IIIllkI II\IIII_ I (MIIIIch dc Damond Hmlm. .IuI In IIIIIIwIIuw kInun KIIIIII \I-IIIIIII'II Icn IIIIII‘, \IIIHIIII \IIL’IIIIIIIII‘ (III/R'IIII “Ilkmuh L'I I\III\II I( “um IIII \IIIIM'III II an (Iimanchr ll) mnvmhrl'.

THEATRE

Illl \IRI III I"III BI)\IIII R

363-4977

a /\‘InII lx‘mI /\.I'IIIHIII\I‘ I’II «pom \‘IIIIIIIM II \IIII'I (I \III‘I‘II'III. LKIIIC \I‘I'I IIIII‘IIIHII I‘I‘Il' I. I‘ III‘ luII‘ I III \‘IIIIII-wI Imx \lIlIIlII\ (Ix I.I II. II M (K .IIIIM- .Imqu‘un sum-(II l5

umI-mhn' u IIIIIIIII I'l IJIIIIII (lu lumli nu jcmll. :I “”100 II- u-mln-(ln (-l I-IhJII ll' mmuh.

I’Rl ‘1" RI I)\\(I IIII \IRI' XII‘I-INIZ " HII - IIIIII‘IIII‘ (IIIIIIIIIIIIII ll‘w’I‘IIL‘ III I(I(I‘II :‘w

I I I

II ,I III‘II(‘\II I:I(‘III I .l IVIIII II . .I \‘ 'IMIIM'II \IIIII'I‘LIII \IIIII II ' ‘I “I I III'k III I‘IIM‘ \IHI

IINIII'JII (IInIuIIIIII- III nun-nuhn- u ZIIIIIIII.

‘l | \\\RI \(l (I\IRI XII‘I-IISS

//I , IIII. ‘. \III‘III‘I IIIII I\\\ \IIII ‘I IIIII m In ‘IvII III \\ III-III .lusqu'uu MIIIII'III K II1I\I'IIIIII\'. I’ 'I /'I,I"w I ' II‘ II, .II llIII'I/ ,IIII , I. II I \I x H iusqu'uu I5 non-m- hn‘. "\Illl R\I \IRIII IIII \IRI IIIII w ~ rIIIr Ix’III II(.( II(‘ IIIHHI \IWI ,: I. I II(‘. lIIIIIII I .III'III‘I' II‘I‘I"III.‘II‘I I :I‘II\ I (I‘IIII‘IIII\\I\III IIv'IIII‘Iv I 'II l‘I ‘I IIII mull (- nmunhn- an (lunmnhr (II-Irmhrr \II \I\\' IIII \IRI JIM-“70 IV! l‘I‘I'II II \I’ IIIIIII\IIIVI‘ II I I I I” IIII ‘I.I II II. IIIIII \IIIIIII‘I

IIINIII'IIII \IIIII'III II IImIIIIIIn- n ZIIIIIII I'l

IQIIIIII lrx IlIIIIIIIIl Inn. I I \ll l'(I\l I \\ IIII \IRI' {LIN—(>752

( | I II I IIIII'IIIIII

I ',I I III I

I I I I ‘. I ‘I I I ‘I I I H \ ‘_ IINIII .III \IIIIH'III I.‘ l-IIIINI II \ (IInI.m( INN.

II II( IIIl I: lIIIIuI‘IuI, IIII IIIIAII \ II HWIII mnI-mhrr II IIIIIIIII (-I

:WIIH I

\IIII \IIII llll \IRI V I \II RI I \III I \IIII I'll-5W1 ‘» I I /.I /". II II IIII I IIII('. I 'I \l~ I ‘\'\III I,III| \l I I I IINIII‘nu mun-(II l5 llll\|llllll|

l\( IIIRI IIII \IRI I25 Rl I II \IHI R~l “(DJ‘IIII7I III ~ / Il‘ Iv'II (I'II 1'I'IIlIIIIIt

\ II II I‘I IIII nII-nrrIII 3 an (Ilmzmrlu-

It: IIIII ('Inlln‘

IIIRII\ IH \\IIRI\\II(II' I'RIIIII( II(I\\

IIRI I \ll\\\lIlR_IlIl-I544

H III I \IIIIII |)I \IIIIIII‘ I’ w ' ' I II III \IIII‘I \IHIII: I I I I .I I \II.I\\ .Inulullu

(IIIIIIIIII III III nm rmhrr

fittfifiifitfifitittthifi.

I 1\ .IIlHIII’N IIIIIIIIIII'I'\II.IIHI Hmlr will (l‘un IlllI'H‘l pIIrIn Illlu [mm hw II‘IIIIUIIIIIIIIII'\

..oottnono-tgooooio

Spét'ialislu (Io la

pARIS II IIImIv 1P SKI FRANCE

VISAS

FRANCE

II’ (I 'Iw” III’ »I II {IMYII III $748

Automobules. Iocahon. plan achaI-vachal. Chou d appanements e! de villas.

$598

MUSIQUE

ROI IIIOMSON MALI. 593—4823 lII‘lI/IlL‘ ()II-IIIIII-x \IIIII mm‘cm IIIII IncIlI'nl L‘II \(xIL-Hc quclqucx mumluc» (III- I‘IIIIIIL-xllc \II pmgIIIInInc \IL‘\ nun-rod! 5. jeudl 6 1-! H-ndn-di 7 nuwmhm in IIIIISII ()IIIIIII-I IIc ('IIII‘InclIc do \IU/LIII

I IIIIII‘I IIII IIII‘ (I. MIIIIII- Iv'III LIMIIII'IIW

1 (MI. mm III I|:I('IIII\I1III- |\'II: \IIIIIIL'IIIIII'. II I( puma \IIIIIIH I'k‘IIIIIIJ. pwwIllIIII III \\IlII‘lIlII‘.I\ III‘ III IIIIIII 'II' _' HII ((‘IIIIIIII III \IIIIIIIIIIIII \II-nn-(ll 5. jI‘lllll (- l'I\('II(II|'(I|1 nun-Inhn- n IIIIIINI.

lfsw / I 'I ~ :w IIIII ' IIIIIILIIII’III‘”IIIHI'IIIIHI'II l-IIIIIII. /(I\/ I'III II /‘»II IIIIIHIII I /II I (II. III IIIIIII n II I II . I :‘.II I II I \III .I‘ II.- I I< \I' III , \ I'. I I IIII‘ IlllIIII III IIInI-Inlm .l IIIIIIIII. / Iv (I I \ I IIA I’II' I I'I I; .(I . -, \II :IIIIIII I' l _ , I 'I I I“ II llll'fllt’lll II IIHH'IIIIIH' .I I7l155. I’ I” : I\I ' \ II. 'I \\ \’ II(.III

I.‘ l'l |\‘|Illl lImnInIlIIr .I IIIIIIIII.

/(I\/ ‘I Iv I ‘I .\II III I \II I I I I \\I_I Iv II \ \l \ I lI.IIII“

I II I \JIIII'III I; Imwmlm II IIIILIIII

./ H‘I/ 1 \ - III u‘ I'. I ' IL ' IIIIIIII I‘ nmunlm .l :IIIIIIII \II\\\RI\(III\IIH I! H ,H (I ... I .I \‘ I II I \ I ‘\ I" III (I II _ II: I-~ II 'I I'III . ‘I ,I ‘Im I IIIIIII (I II \IllIIIIIIl H nuwmlln .I .‘IIIIINI II I ' II'llIll IllIIHI'lIIIIH, I'IIIHIIRI |I\\(l Illl \IRI I/ I I r I II >II H; I I \ \- II I I I' I I‘II \l IIII \\

IIIIII.|ll\lI| III IIII\‘II|IIII u IIIIIINI

I\(l||l III \Il\l()lI I \I\IR\III III IIIRII\I(I III“ III I I)“ “III l()lI\\II\ 'I'I‘XII‘JJ

/ I / I' I/‘I \/ I III; I-IH /I I H r.

I w H I III ‘HII‘III'I I I :II \ I I ' II (I I I! 'Is ‘.IIIH‘III II IImrIIIIm II ZIIIIIMI

/ /I' \ I I I I I \\ II II |I‘IIlll I I llll\|'IlII|II II IIIIIII

/ I v I w :I‘ I ‘II . l I I! II I‘ ' I I 'I II II \Iqu-(ll

l‘I ||II\|‘IIIIII| .I IIIIIIIII.

III\\I R\ \IIIIRI RIM \I III \II \IIJI I

I II V _, l‘p I II

Ir \IIIIlII‘IlI IJ umrmlnc u IIIIIINI

I I

lRl\ll\ \I l'\| I \l \lIIIH III III II

IZ‘IIII‘IIRII IIIINIR I I II II III I , \ II IIII_ \ \I II I' ' \I-IIIIII-(II ' I'l \IlIlllll X nmrmlnr .l ZIIIIIMI.

(II

\I l'\Il\ \\I.ll( \\IIIIR(II 33‘I\I.Rl| IIIIIUR / ( \' I I I III II II I \I II ' I ”I ~ I lIIInJIIIIII- 'I Iqu-mlm II IQIIINI \I\I'Il I I \l I. \RIII \\ / I /‘ III II I

I ‘IIIIIII’III I.‘ II |llllll II IImrIIIIIn

Le film de la semaine 2‘1 TVOntario: Les demie‘res fiafzcailles

766-1 534

ainsi qu’a' I‘exIérieur

4476491 447 9783

()U

men! de votre part

. I . I I I I. . vII, ~,..I'w mxdww

Specialite: TouIe la région métropolitaine

PomIIIIIIM«ostransachonsImmobclleres. II’IIII’I‘“I wmm', personallses. Informatlsés I;Il|ngll‘.“) (“mole-[ALAINAESCHELMANN (Io Database Realty Ltd. Don MIIIS. au (maIson) et recevex(IneévaluahongraIUIIesansenqage-

\ wn \III\LIIIIC(II\' . ,‘ , m I“ .. L ‘. , 5;“, IIIIIIII-mu prInIL-Inps~ ECOLE DE CONDUITE ”I" ' ”I“ ~ I: W I $649 .IIm IIHIIIIIIIII‘\IIIIIIIIh I it" ... 2: : :33: III ‘- (HIIIIIIIIIII‘ mu R M O RY I." u 'A r, , L I] 3291‘! RM I_ I lLIIIIIIk‘. \I I V II, . I357; IIIIIIII‘ I‘IIIII‘IIH (III \I( I f _ J ,‘ I.. ISI/R'! MI I II IIIIIIIIIllx (III Or I w :SF’PCIAIE £390 . > I . .. .., ,, ,W :. I, ,. 964-0208 (III-I I“, II IWI I I I WWWWU “(I II~\n\\uLsRL\\hs\\(r III WHIIWW'W ' I" 7‘ MI \H-nue Road. Inmnlo "" I ‘I‘ I“ “m"- “I.” ‘. . IIIIII; IIIIIIIIII (II IIIHIIIII I, - .I. . 'II IIIIIIII IIIIIIanIL‘IIII, EII'I',‘I’I ,I“:JI;I;‘(I’,V; {>1 I IIII II'I IIIIII|II\|\‘(III\ . . I, , , . . I .1 , ; I‘m, |III’ ,III‘ I‘IIIIIH~ La seule ecoIe Irancophone a Toronto' 8! R\ K [‘ I‘M‘MQBH‘ILR II'IIIIIII (Mum 1510. rue Dundas ouest, Toronto ”H'l NUUI“ ""‘I'I'W' "“I ""‘*~ I‘ III II' III II I I (III IIII

Hum \ mu (chdlgncs. I)‘.‘II\ IIIIIUIIFL'lH (ch ICIII .nII lcun PL‘IIIH push-x qIIuIIdIcnx. lcurs VIIHL‘IIIIMIIII Inn! wurlrc (III (Illl II'III nml. |)cu\ \ Icm IIIIIIIIIIs qm s'ImIII \cnl (In w IL‘L‘IIIIIUIICIII cl (IIII x'mmlcmm mam dam III IIlIIIll, mmmc \m I('\ .‘III('\ (I III) ungc.

(INN,

IIrII- 4,I 6411‘ III-'_ {IIvav/Iw. II.1/I(,III//( 4,

I'IImuuv II'II pm (I‘I'IIK'.

Dcx IIIIIII’C\ I'm \IIIII (IImI .I I‘I’nmz III-I \III-IIII-x pull ('lIc nu‘mc ('\I II (I'IIIIC I‘IHIHIIIIC (‘III clam-l. I ll IIIIII 1ch

\pu‘ml, II l'IIlIIx‘Ilc Ill' ( IIII'HIII, ( IIII‘mII. Iv ‘) ”(MUIIIIIIL‘ IIIULIIIIIII. .I ZIIIIII.

qucnw. IIII I\IIIIII(‘, lIlI (IIIIIIII (I'IIIII; IIIIIIIII' H'II III(‘\\(‘ I II I‘HIIII'\(’I\&IIII IIIIII (I'IIIIIIIIII, [I.III (' (Inc

EX POSITION S

\H \II III N III-Al \-\RI\ III I '(I\I \RIU 977-04”

II» N/I/I III/I :sz .III I an. .1»: I My (\I‘INIIIUII (I'IIII IIJIIII‘HLI Ina KIK" [IL’IIIIIIIU\, IIIIII‘IIIIIw. l.I[‘i\\\'III'\ (I Illmw I‘IIICI‘ III- .I. kl’llk'xlll‘ll (In \ .IIIIIIII IIIII \(IIHK‘III II'ImI [\Iu ('IU \ll\ cn \IIIL‘II (4m (III \InII IIINuI'uu .III mm-mhn'.

I I: \IIIL’UI \Illll‘llllk\ LI I‘llIIIIIL'IIII‘lllk‘\ IIIIIHIL‘ II'JII IIIII luIIpuIIIIII, jusqu‘au (Inn-.mdu- ‘) nowmhn‘.

[IN/mun /rI/II I’IIIIIIII'III/IIIII II/ Immh IIII/III IMJ /\ '(I I’hulugIIII‘IIu (IIIII II-I IIII L'I‘lI‘»k'II|L‘III\'III IHIIIIIIIIIIIIIv. I IIIIIIII-III Illpc I'I lk‘LlIL'llll I‘Im (Iv IN! IIII‘IIIIIx II( [\Inmvx \IIIIII ICIIL' u pmnlnn \IUIIIIK' III: III‘IMII .llmlll'uu lljumior.

lIIII/ \II‘IH l/IIIIA II’ Hun III’I II/"I"H//I1(I/I'\ (\Iulxlflnn II \IIIIIIII'IL' L'\III\IIIII (III I‘IIIIII'IIIJ .Ik] INIL‘III \lx IIL'\CIII,\;ILII wn .mp1('III(III-II III‘ II“: IIII II I‘IIII II( IIIII(-I('III\ .(IIIIII. II'IIIIc \K‘IHIk‘ .ququ‘un I-I (IIK'I'IIIIII‘I'.

\II \I I ROI \I III I 'I)\l \RII) 580—5504 lI/I'Iv HH/H/II/II III/IIII III' IIIIIIIIIIV InIII‘III- IwIIIIIIIIcIIIk x I (mu-Ht Illl \III\I‘1 II I.( IIII I! I.( I IIIIIk‘ IIIIIu-IIIIII IIII IIK' IIlI I‘M \lk'x It. I (IHIINM‘I \UIIL‘ III.(II_ \IIIII‘ ('I ()IIIL‘ III \I‘III'IIII‘II (IIII‘IIII I IIII \III~\<' II..I [II I! I~IIIII‘.IIILIII (III .III.III.! III I‘IIh IuI‘II- .III IIII‘IIIII I II III-IIIm III LII IIIIII ".‘IIIIL‘ V'III"III

INII'I‘W

CI cxl I‘IIIIIII II ~ I'III\IIL'I‘INJIIIII'I I. IIII‘ \III‘IIIIL' (~II( ‘IIIeI

IIIIIII'I\’EII._ XII IIII.III

\II \II III (IR\\IIQII (.IIIRIII III In\RIII\IR.<'U—'IIIIII IIIII I'I“ \IIIIIII‘ IIII I‘I \II I; "'(‘ III I-

(III'Isz .IINIII'IIII l2 |'.lII\|('I.

'(‘IZ -7IIIIJ

I ’I/' I ("I

IIIIII~ '

Ivmu - III

\I\RI\I I (.\I I I RI

II III'IIIIIII lva/ I II,«-\>'I'III-I,II-III( III IIIIIIII'II IL IIIIII .I; I~ II‘IIJI‘III I I.I HII‘II‘IIIiImIII I (IIIIIIII I ' In I Inf. III [IIIIII- ;"I:I II'I .‘II:-"'.1." IIIIIIIMI ~‘III\\Y III ‘I‘IIII'I'II'I(\« -I':II‘I'- ”III (‘1‘ III~ Im- .IINIII'IIII ll ”mm IUIIT (.\IIRII ,II\II\\\I.II\R\I( I\l. II\RI lIIIl \I.l\l\ III IIIR(I\III III I "‘I,II~I IIIIIII .I-I 1. \II_~ III III III I IIIII\II‘I IIm \I III'I‘ .IINIII‘IIII lumll III IIII\I'II|III‘|'. I {IIIII'I III III Iw‘u: \:.I

IIII\\I\I \ IIINIII IIII umll .‘I nun-Inhu', , . ,I

III‘I' I'. ’I‘ I. - I III ‘v'II. ;~II(:'.

I I~II(I IIINIM'MI ||'IIIII (I IIIIH'IIIIIH'.

|\IIII|I( Ill)\ \II\II( II\II

I)'\RII \\\l)ll \. I\lII\IH RI. ,1,‘ , II II I'I //.II..«,I I- I‘I'III'III' I ‘(IIIIHI IIII, II"I WEI I‘HI 'II~.(I'I\III,I III-(Inn; >Ik‘\‘I\I luxqu'mnlunun-

II . I I I'IH' III nnu‘lllllrr.

I ‘6; ‘I H' f-I \I\I\II\III I\(||I|RI (IIIIII.II.II\INI\ , II . II - 'I' I .I “I , I'

W I 1 ' , I I IIII (III I\ II III Q um. mlm- .HI \I "(In III III IIII\\ llllln I :I IIIIIHII- |\I llll‘l III III‘ IIIIINI .l I‘hlIII (In luIIIII Illl \rmIInII I‘l llI‘ IIIIINI .I IIIIIINI II IIIIIIJIIIIII

(.\IIIIII \\\Illl /\I k‘ I \I\I|I\lll HIIIR

o 'I / ' I

IIII mm H'lll Q IIII

Ilium .I I‘mm

I w'I I

mImlt III nmunIm. (In IIIIIIII .m \IIIIIIIIII III

Explorations dans les arts

IA' proqr IImmv Upmrdtlons (III

I (IIIvaI (va Arts (III Canada ()ffio I1.)‘ISIII)‘\/QVIIYIIL)I“IIX)IJ' III IQ‘I‘III‘IIIIIIIII (III [H (mm. IIIIvIItelIrs (Illl al’xmlvm III ( H‘IIIIUII IIItIsTIquv (I0 Iago“ Hum/(1w (I IIIsprnt (Iv plua (I IIIII‘ III‘II IpIIm' (III Iepondont a (14“. tn-«IIIIII‘I pr m m (IIIII‘I Ivvqutmn (Iv Idnwm‘ III'I‘IIIQIIO

Tout [MIIII IIIIH «Imuu- ()lI (IIIIIIII.\IIII‘ mm but III( I Imf .IyImt Im prowl ()HQIIIIII m IM‘I’I (onw IK'IH pwswm-r IIIIU demand? [In propnulrlom ‘wUIII OVIIIIIOD'I p." (10% '(lIIIIII'S III‘ ‘Ivlmtlon INIInnImx IA‘ IIIIKP'ISII'I (Inn- (IIIVIIHII

(Imam) mom

III (IIIIv IIrnItv pour soun‘whre (In frII IIIIIIIIIrv (Io (Ivmanm- IIII prrxham ((IIImIII'I est I0 WIanvier La

IldII‘ IIIYIIII’ (III I ()nmur‘. sun/ant est Io IS avrIl

I(I(m' (IIIINIIIUII I IIIII I‘IIIIIIII

I IIIIIIII‘IHIIIIIIII' (I [III {mm-I (Ion (’Ih' Imum' IJII‘II AVIIIII (("I (LIIM IA'H III‘IIIIIIKII”) (Iv IIIIIIIIIIIIIII"» (IOIWIII mrv In I ()Inpdqrww. :1 (Im- Mew- rlvumphon (III [)IUII'I m (I IIII

I III I II ‘I'IIIIII vIIIw (Iv III (x-I-IIIIIIII- IINIINIII‘IIIIIII' (III wow?

I’(IIII 'I'II'II‘III'II‘IIII'III‘» I‘IIIH‘ Ia

Explorations

(‘onwl (II-II AI ta (In Canada L‘ I’ 1047

(IIIIIWII IIIIIMIIIII KII‘ ,‘SVII

I