4 L‘EXPRESS

P

l

L’électricité a l’honneur

( oiiiiiic mus I'LixL-I pcutx‘tic Hill.“ LiiiL‘. I‘IllNIL’lIH tIIIlIC\ pour L‘\[‘I‘IIIICI In \ JICII.’ LIL-x L’limL-xtiuc I ‘on IllL'\th’ tiL'iiiicni IL'ui iioin tIL- \L iL‘iiiiquuL'x L'L'lchrcx '\III\L I.i puixmiiLL' L'xt iiiL'suiLx- L-ii “all (I MILHMIII IlllI\\ttll\I.LItlIli‘IllLIL‘LtIlle \\.iii it‘so IHWI, uii LIL-s lL'ILUlLI\ d.u1~ IL‘ LIoiiiaiiiL‘ LIL-x iiitiLliiiics .i \JPCIII

par Gary Slater

t L'IIL‘ I‘CHsIJIKL' cs1 intiiiL UIIICIIICIII III.” LiiicL' L-i: L‘iL-LiiiLith Lillhl LiiiL' Linux I.i \IL'IIxL' \III iii.ii:iicii~iiic lL' \ ll'l. iiniiinic L-ii I'tiniiiiL-iii LIu IIIHHLICII itLilicii \IIL'xmiiLtii‘ \iiltn 11‘45 INTI. IL‘ Uhm iLicii IIIL'HIIK’ i.i iL‘xixituiL’L‘ .iii qiiuituit L‘le :i ILIIICIL twin IL‘ I‘IHxIL iL-ii JUCIIIJIILI ( ivory liliii: iI‘V 1H4). IL‘ (Denied (qui IIIL‘\IIIL' ”.iiitiilitiidc \th Lli.iiiip\ iiiLIgiiL‘tiquL-sl. wi‘tiIiglILUII l'iiL‘iiHL- LIu I‘Il\\|L'IL'lI Ll.iiii\i~ ILIIH t Il'l\II.tI} ( )L‘htL‘LI t | "' 1““. ct IL' lanai ititi iIIL‘\lIIC Iii ioiL'L' Ll'iiii \lIIILICI‘. WI .1: L mucus L‘IL‘LIiiquL-sl. IIi‘IlIllIC L-i: 'liiiiiiiL-ui Ltit I‘II\\ILICII Liiigltus \llkIleCI ILiILIdLo lI<\’I Iah‘l, iiL' \UIII LiiiL' iiiiL-I liziL-x L'\L'1'I;‘IL‘\ LIL LL-ttL‘ L'iiutuiiic

Iltii'» iti \IIIHIIILIUL' LIu H ItlIIHCI \IL'.’ TIIL'I. "Linux ILIII |Li L‘ourtc Ill\ltlllc do LIiniii\L‘iiL'\ LIL' Iaiiicx \\ .ttt, LL-Iic .lIIIlL‘L‘ IIIJILIIIAI" iL- S‘ibiiic Lllllll\L‘l\;lIIC LIL' \I iituxtinLL' (L‘IIL' \L'IIILIIIIL‘, lc Iiasaid \L'iit Liii: .IL'iH Lititrw I‘IH \iL ictix LIotiI [Cs Illlllh zi‘.iin:L-:i.iii: LIL-x lIIIIIC\ dc IIIL‘\IIIL‘\ \UiL‘III Li :"iiiiiiiL-ur L‘i: iiiL'iiiL'

xi‘IL‘l‘.‘ LUIIIIJL"

:L'ii';‘~

Le Coulomb

t Iitiilcx \ltillhllli toiiliiiiiI‘ I l'io tailor L"! IIL’ IL' l-i :uiii I‘ln. L'i LL-ilL' LIITIIL‘C IIILIILIIIL' LtoiiL .tlt\\l i‘L' I‘ll‘nic .iii i:i\L-ix.iiiL' LIL- \l \L- Li \iigoulciiic il uiiiLL‘i. IIIL‘L‘IIIK'III iiiiiit.iiiL' LIC L LITYIUL' tiI I‘.i\\.t ‘9 \tlls LIC MI \ IL' Ll Li‘I‘i xiiii.iL’LIL*~ !\"IIII\LIII\‘I'\ L‘I‘i\I.1I'IIII|\]LIL‘.LC LiiizxidL'r.iI‘IL'iiiL-iii “i \JIIIL‘I.

Il.tl\\tIILL'

Liiii «IOILIIIWII

t .miriiri" 'i' Lt'iiiiiiv'ttiiitw Lt‘IIl'II‘llIIUih

.i "tittizwLLr'tL-n: LIL' Id \IL'IILL‘ iI’C I'L‘IL-L " :tL'

k.'\.ii‘I71I‘ :ziL-im ,i: ii‘iurL-n‘ imrii 'LmuL“ LIL“ ‘rL'~ ’er ftizt‘mx \

LIILIL' LIL' LC! tig‘; .tIL'lI IIIIIL‘ \UITL' LIL“ I‘LtidilLL‘

_i"ii\tll" iii: 'L‘\\k‘II ti it‘lxll‘lll. lI L’IxiiliLi LIL‘

:"L-\ IL'\‘ .'\\"\Ilt‘l;I\\()IVIIL‘I][IK’\1L.\\‘L‘IK‘I\ JILL" L':L~L"‘L;'L' iiii: pcui Lliti'sci tin it x“ IL :‘Li' ~iiiii‘lc t'iL'rm‘.

\3 \ ;‘\".'L;i;i‘; i‘I‘, pain: LIL’\

L"!i!‘~ ti 112141;"

’«III“ titiL' LLN It'lu‘x LIII'L'IILN L~ it'I’tILIHLK. ~i‘l‘f Iiii: ;"Li;\r\";iii' LIL' Iii x _I‘LIIIIIL' Lit‘IL” dc Id LII‘IJIILL' '31 'k' L \ fun Lliiiiiiani LIL-m Iitb I‘Ill‘dkf IUILL‘. IIlLtI\ {Li LII‘ILIIWL L-i:IiL' L‘ll\ LIHIIIIJIH ~ LIL‘ Ii‘iILL‘ (L‘I'L‘ Iii: Iiilt

'ai’ti’L' L'\I L'tiLi‘tL’ .it‘twlu'

LitittIiIIIL‘ LIL'

LIL-tux 'Llls rim LIL' LIitirisL'x \III

JL‘ii‘ ’i‘“ LiilJI'L' '~‘l\ Illi‘li

Ltairici 'LIIC LIL iti

[’Uu't t r'Iiiii'V’ ()I'II!!L‘\LIVLV\‘IiI‘\IlV\1‘}IIIIIN)\LJII\LII:II£‘\KIK~ Jilin-L's L-iL'LintiLiL-s ‘.'Ii (oulomh \L-i/L'

tiiIEIiJrLIx dc IIIIIIILII\I\ LI‘cIL'Ltriiiis tL'L \l‘IlI L L" :xi'tiL ulc~ Lint TILtIhI‘i‘I’IL‘III I‘L'IL-Lti iLtL' dtiiix

\lIi‘ll 1i

L’Ampere

\iiLIic \Iaric illItII IL‘ III iiiiii I‘ltit IIIL'III I‘lI tins LL-r'L' L'L‘niL‘ til Ill.tIIII\.llI tiiiw dc wilct‘iiiiiiL ti Iliili~y I. \. .i wuttri: LIL‘ I.i '1"-I‘III'I|‘II r'ILlII‘iI

PL'rL' itnt'i' C'L‘ L'iiiiii itziiL' L'ii I “I?

IL“ III\I «in: \II‘IL‘\i’lkll’ukl:“IA1J&‘N:'V\‘II

tt( .iiiliiiiiti

\IIII‘CIC ii"< INN CW il x ti Liiii1L L'mLtL' \L"II.II‘IL‘

I»‘IIIL‘\IC\II11"IL'IIILIII

\k'IlidlIiC

1 1

\ I‘L'IIIL'

/ science 7".“-

turns LIL' L'L' llttilllldlhlllt'. il pcidit .iiissi \d lciiiiiic L‘ll ISM. .ipi‘L‘x sciik'niciii ~i tins dc manage

1 ii 1820, Dusted Llu‘outnt qui: Iliigiiillc d'uiic txruwilc ~L' dcpIaL'L- Iois Liii'L'lIL' LWI Li piiuiiiiitc d'un I'iI quicoiidiiil LIc I'L-IL-LiiiL'itc i‘ll llll‘llh d'unc \L'illdlllc. -\iiipct L- .i\.iit iiii LIL‘I‘iit Ll‘cwlicaiion liltlIIIL‘IlItlIlqllC LIL' Le iiIiL‘iioiiicnc.

II LIL'uiinni liii iiiL‘iiiL‘ par la \llIIC quc Llcm III\ cIL-L'tnqiiL-s \L' IL'IKIU\\CIII nu \‘tll iiiL-iii (\L'Il‘Il Ia din-Limit LIL" L‘ouraiits clcc IlltlllL"). Ii‘tll L'oiiiini: IL' tuni Llciu unnaiiih (\CIUII quc dun [idles iLIL'iitiqiics \‘ll \IIIIL‘ICIlh \L’ IUIII IdL‘iL'I; .t Ill \UIIL‘ LIL' L‘L‘IIL‘ L'\pL‘iiL-iiL'L', iI ItllllIUL'l iiiiL' I01 L‘iinnuc till ioiiiLI‘Iiui \Ulh Ic iioiii LIL' loi d'Ampérr

II tiii'iiia dos htthlllL‘N dc lils ct iiioiititi Liu'L‘IIL’x .iuiiL-nt le iiiénicx iiropiicicx LIIIL‘ lL-x Lllllldllh ii .iPIK‘Id L‘cs bohiiicx do solenmdt-s. uii IL‘iiiiL‘ encore CII Usage

~\iiipL'iL- tit llll grand iioiiitiic LIL“ LIL-Loin L'IIL‘N iiiiixiiiaiilL‘s \lll I'L‘IL‘L'ii’iLiIcL'I IL- iimgiiciisiiic, lI ctiiLIin tout spu‘inlciiicnt iL'\ mutants L‘IL‘L'IIILILIL‘\, ic Ies L‘Iiaiigcs L'IL‘LIi lqllk‘\ L'ii IIIUIHL‘IIIL‘III' iI uppcla L‘L-iiL- xLiL'nL'L' I'cln‘lmdmamique ll iiiit on L‘\ iLlanL- IL- t.iii qui: ICNCUUIIIIIIS cIL-L'ti IqllL‘\ L‘IIL‘L'IILIIL'III LIL-s L‘lituiips lll.tgllt‘llx]llk‘\. iiiiii Liiiiiiiic \IL'\ .tllll;tlll\. LL'Iu dcnioiitiaii IiiL-ii Liuc I'L‘IL'LiiiLiIc L-i IL‘ iiiagnctixnic \l‘lll L‘IiiiiiL-iiicni IL‘IIL‘N

2/60 Watts

I it \UII IiiiiiiiL-iii.i\ii IIIL’\lii’L'IlI.llII:t‘llitIII .L Liiuuiiit L’IL‘LIIILIIIL' L‘n -\mpcrc l n LlIIIILUII L-IL'LtiiLiuL-LIL-un \iiipcrc \cui \IIIL' Liii'iiiiL-LlitityL'LI‘iiiit oiiloiiilwiiticixii IIII I‘UIII Liii iii tlIl‘I\ tiii'uii tiuirc ( \‘IlIl‘lIII‘ inn I‘tltlIIL‘ bout. L'I cc. ti LIILILIIIL’ \L-i.'L‘ IIIIIIMILI‘ LI'L'lL-Ltioiix iizii xcLiiiidc. L ‘L-st L.i uii L'ouruiii LI 'uii \iiipcrc LItiiix llI' 'il‘

'\ IIII'L‘ J'iiiliiiiiitition. iI ILIIILITLI uiiL' I‘JIIL'IIL' LIL iIII \iiIt pout litiic thiw‘t IlII Liiiimiii LIc iiii \iiiiicrc tIitlh un til um i one wwhunc .iu mutant L’IL'L'iiiLiiiL'LIL' llII litiiii, LL‘t L'xL'iLiL'c dclllillldclnt llIlL‘ I‘Iil\\LUILL'kIL' uii \\ till a lzi IniitciiL:

\IllI‘L‘IL‘. LL'i'i.iiiiciiiL'iii IIIIL' IIL‘IITL' il‘itti LiutiiitL‘ LIL' I'IiistiiiiL' LIL‘x \L'ICIILL‘\. L'\I iiiiiit LIL I‘Ilt‘lilllttlllk’. IL I Itlll\lL" I“< \i on on IIIL'L‘ pm I‘L'IIIIIIPIIC iiii‘il Li Iui IIlL‘IIlk‘ .IitiixiL- (I Win l/r’u/‘r'nil. ii ii'L'iiI I".l\ IIIIL' le' LILN [‘Ill\ IiL'iiiL'iixcs

I ti Liiiiruiiic LIL' IltIIlIIIlL'I \C\ IlIlIItL'\ LIL- iiiL-xiiiL- L'ii I'IiiiiiiiL-iii \It.‘ LL'i'ttiinx mantis Z‘ii‘Ill~ LIL' i‘IiixtiiiiL' iIL'x \LiL‘iiLLw .t tiu Illitll'w tiiicltiiic Llimc LIL~ lion. CIIC ILIII LtIIIllitlIIt _L‘\ iionu LIII i'i;iiiiI I‘llI‘Ik I)L' I‘III‘~. _.L'\ fiitllh IIL‘ IL'\\L'IIII‘IL'III Li iiL‘ii d'.iuiiL', Lt IlL' :‘L'mqiil \IIIIM i‘tix t‘iittL'i ilxlIIIIII\ItIII (Lon

Wain-inch! .i Lilli IIIIIIL‘\. inn L-\L-iiii‘IL"l

\l‘II

\k'LI‘IMIC

APPEL D'OFFRES

"it A, it p; 'w v [1’fgi .-["rr,i 1.1%.

Q My ,1 J” t»: w in ”awni- 14' in?“

'u'" {Jpn/i"? "‘1'

3933;.tr) T ,rr vii. I)“. ma ' 'wrig ,.i V 31‘ "‘u’ i'jtii'r inn IV' E H “WW" V li'“ II-l'nrijtx’li‘dli/hdu )ii‘l‘f 1n,- . “'2 IUIL i"|l""‘L :I "‘-’,“'u’ A ,1", Siiitrldii'g (’(17I.V\J I 4 V . 'i i' 1I‘IVA'TI“ 8d", 560/ r“ 1‘ ‘-‘~’ ”In an," iggufl Ea‘lv“’ii1111¥I(,‘A{"‘)I4:“I.‘|-i“ill 1 VIII ritil‘fl 'la‘ux ,, T ,n , ii] 1)’ ”Ni

rhiatils a”:

r‘r:

lyv<L,v

) ipvunwn if ,m i; .49) )L. Man'aiu iilmim'

:‘2rNVI‘2r'JyI “Idl‘ N ,.i r ,.

Ii"

1

i" r (“111. Av ,ii 1.

li 1' Ml

i. vv Anon.» i.

. , ,1 -, out” i'- i: y)”‘["/')(" I

"(ill-nu

Ivr‘wiuiii- III L" H

"‘almiri ll/‘iII ind viii

’. I”"'di"" 11Ii'iif'” itild‘itiii‘fil 24‘" and”: vjir'vr, 1 ‘1i‘..,i'i-i .j'li It"

w 'i’s lir‘iivi” WW I," i‘ ' Tflfl-p ()r' i-ryxr 1 V1.4“, "i[.,‘1r;"ii' ‘,l' 'ii'.i-',i l 1' i‘ 1;. l

M-

La vie d origine

La vie sur l'erre poun-ait étre d‘origine extm-terrestre. a en juger d‘apres Ies résullats d‘une experience originaie, réaisée a I‘Universlté do Leiden. Des cher- dieursdu laboratoire d'astmphysique de cette université néerlandaise ont en effet réussi a démontrer quc des micro-organismes pouvaient réskter. pendant des millions d‘années. aux rigueurs dc l‘espacc intersidéral.

Les chen‘heurs ont étudié la resistance dc spores bactériennes «bacillus sub- tilis» placées dans une chambre vide. ret‘roidies ti l'hélium pour obtenir une temperature proche de celle du cosmos (moins 263 degrés centigrades). et ex- posécs uu\ muons d‘une lampe ii décharges d‘hydmgéne. (fette lampe. l0 millions dc l'ois plus puissante que Ie rayonnement ultraviolet dans l‘espace, a per- misde simulerdes milliers d ‘années d'irradiation. Les résultatsde cette experience fun-n1 plus qu ‘étonnants: non seulemenl Ies spores survivent plus longlemps ii In

I* Canada APPEL D’OFFRES

LES SOUMISSIONS CACHETEES, visant Ies entreprises ou serVices enumere's ci-apres. adressées au Chet, Administra- tion des contrats. Région de I’Ontario, Travaux Publics Canada. 4900 rue Yonge (10ieme etage). Willowdale, Ontario M2N 6A6. seront recues iusqu'a 15 heures. a la date Iimite determinee. On peut examiner ou se procurer Ies documents de soumiSSion sur versement du dépét eXigible par l'en- tremise du bureau du Directeur General. Travaux Publics Canada. Rogion de I'Ontario. Bureau des appels d‘oftres. iOieme etage, 4900 rue Yonge. Willowdale. Ontario.

PROJETS

Travaux publics Public Works

Canada

No. 621641 Toronto. Ontario G.0.C.B. - 328. Keele St. Remplacement de HVAC

DATE LIMITE MARDI 08 JUILLET1986 DEPOT POUR LES DOCUMENTS: $50.00 RENSEIGNEMENTS.1116-2244240

On peut ausSi examiner Ies documents de sourniSSion aux bu reaux de I'Ass00iation de ia construction de Toronto. 1 Ave Sparks. Wiltowdale, Ontario et aupres de l'ASSOCIation de la construction de Hamilton, 370 boulevard York. Hamilton. Ontario

INSTRUCTIONS Le depOt afferent aux plans et devis d0it étre étabti a I'ordre du Receveur general du Canada. It sera rembourse sur retoui des documents en bon etat dans le niOis QUI suivra le JOLII do I ouverture des soumrssrons

Le Ministe're ne s‘engage Li accepter ni la plus basse ni aucune des s0umisSions.

DPWO»201-b (81711)

__ "w“?

I * Travaux publics Public Works uh cu

Can

nada

APPEL D’OFFRES

LES soiJMIssions CACHETEES.

«isarit Ies MiI'UIir ups Uri

services enuirieres ai-apres adressees au Chef Ari" inistra

tion rigs nontrats Region

de

IOntario. Travaux Porno!)

Canada 4900 rue Yonge ilOierne otaqei WIIIUN’IdI‘f Ontario

M2N 6A6

gen/)0!

recues iusqu a

Ir) DQUFQS a la 14% Ii'tiitr-

determine» Or‘ pout examiner nu so procurer iw, rim 4” grits do soiirrnssion 'lur versement du depot exiriitme par Irin

trprnisr- ’II; tiurrrau VIII

Directeur

gamma ppqlffll rte IOrvtario ‘Oirerrieo‘aqre 4900 rue Yonge VJIIIUW'IHI“ Ontario

{UNIV/V

13mm“)

TrH/diit dfilii'l‘.

(jériigral

Bureau dos

PROJETS

No 520023 —- TORONRO‘ ONTARIO Edilice MacKenzie 36. rue Adelaide est Nettoyage de draperie

DATE IIMITF

MAPDI 08 JIJILLF I I986

DEPOT eoua LE8 oocuvienrs AUCUN

RENSEIGNEMENTS 416 224 4240

Le Ministere aucune des Sriiirriissirms

07201 (a) I81 III

’19 senqaqe a acceptor in la

[)I’l'» tr‘mra ri

APPEL D’OFFRES

POUR LE NlVELLEMENT ET LE DRAINAGE REQUIS POUR L'EXPANSION DU TERMINAL INTERMODAL , DE BRAMPTON BRAMPTON, ONTARIO i PROJET NO. 817124 Lr-n travaiix i iiiisistoixint en excavation et nivellenient ainm our: la Iour , “lure Iris "'atr-nau- granulanes requis pour la construction d Lilit‘ i II\.(‘IH’ (ii-ii» a surta v granulai'e ow incliira Ies Iuyaux do drauiaqe

La 1 riI'iimigI‘ilt,‘ aciiiptera v‘a reception des sounmssrons sous, :1 iiiuuu a 12b III'III‘I *ieure avanree del Est. I’Ut'll. 3 Uillet 1986 l J

sr vile

Lw. diii iiineiits rri atifs aux sourniSSions peuvent etie obtenus a la SdIIt'

ileupiaiw 27i’riii Front :iuestt porteBOS Toronto Ontario aurecud un t r Itl'wi‘iil‘ Liar-11in IIQudIlIH dollars 1350) einis a | Lirdre du Canadir‘n Na I '-i ii iii Iiii wnv" wnitiiiurses ontre la restitution desdits dor unir-nti.

Liana ‘6‘ ‘ln i' no uuivra ‘rt' lotinede I appel d offres

Priii' 'i,ir'i'»>iir;'*w "MIWI‘. ‘iiriiiiiw Untaiiw‘s Ii’éloiiliiilirii giu I4 lFiiI'IbI) ’r’i‘ii

La 1 ii" : tirji i w i-'.w Iii iI' iit do winter Iriiili' Siniriiisuiiin 9i tjia‘mw

<_.',i? r‘Ilt‘

Burt-aux iii gri'mm imprint: rm rm”

I,,ainiiiiriitlvat wi‘

Ti,li,'r‘ly ()I 1“,,

"—7

I * Consell de la radiodmuslon at doe r telecommunications canadienne:

i AVIS

Canadian Rad'o-televlslon and Telecommunications Commission

(,RH,’ A ; iiIII' was Hr Services de radiodiflusion directe du i satellite au foyer. Afin ia‘ If” It“, l‘d’Ii‘“; it"i-’essees qtll DOUIIdIL‘III one on vow I

(I e.atx 'r" ’1“ li"l,‘"I‘i it“ new «es de radroddfusron directe au foyer . i aria or; I lb iixiiuuie Iii driniar ne generale de reqlernentation our: In ' Uzi-SW MIMIC dill/titer a ii'qard des services de radiodilfusion (IIII"II' ;.ir sail-rifle distriuuiis excluswernent aux loyers do par

vitisecmtdns LitII it”, inodali‘es particulieres de la dérnarche do "“9"*”“"‘Idi“i“ 'liii s diJIIIILILIF’Ia a ces servn.es De toute eVidenrte

Semalne du 17 au 23 luin 1986

extra-terrestre?

tern nature «msmique» qu‘il la tempénture ambianle. mais encore, ies radia. lion'séUV sont nettement moins destructrices Q“ 0" “9 '9 pensait: '0 07° d“ spores

peuvent y resistor pendant plus d'un siécle et demi.

éralement. Ies scientifiques admetlent que la vie temstre pournit étre née dagséllocéan pn'mitif qui couvnlit notre planéte il 3: a 4 milliards d années. Une équipe de chercheurs travaillant pour ie oompte del Agence Spatiale Améncaine (NASA) n‘est pas d'accord avec cette hypothese. Scion cos chercheurs. la vie aurait fait son apparition dans l‘argile car. soulignent-ils. cette rodie POsséde deux propriétés nécessaires ii In na'ssance de la vie: celles dc stocker et de transférer de l'énergie. Grace ii ces propriétés. l'argile aurait, a I aube des temps, permis la synthése des premieres molécubs organiques a partir de mauéres minéraies. Les chercheurs américains font remarquer que. de plus. la structure moléculaire de l'argile est priesqu'aussi complexe que celle de laclde 6.8"" yribonuciéiquc (ADN), élément essentiel des chromosomes des organismes

vivants.

Travaux publics Public Works Canada Canada

I!!!

APPEL D’OFFRES

LES SOUMISSIONS CACHETEES, visant Ies entreprises ou servrces énumérés Ci-apres. adressées au Chef, Administra- tion des contrats, Région de l'Ontario. Travaux Publics Canada, 4900 rue Yonge(10ieme éta e). Willowdale, Ontario M2N 6A6. seront recues iusqu‘a 15 eures, a la date Iimite determinée. On peut examiner ou se procurer Ies documents de SOUmlSSIOn sur versement du dépét exigible par l'en- tremise du bureau du Directeur General, Travaux Publics Canada. Region de l‘Ontario, Bureau des appels d‘olfres, 10ieme etage. 4900 rue Yonge. Willowdale. Ontario.

PROJETS

No. 520025 Toronto, Ontario Edilice Mulock - 241. rue Jarvis Nettoyage

DATE LIMITE JEUDI I7 JUILLET1986 DEPOT POUR LES DOCUMENTS. $50.00 RENSEIGNEMENTS: 416224-4240

LES CONDITIONS UNIQUES DU SITE ET D‘AUTRES ASPECTS DE CETTE ENTREPRISE SONT TELS QUE LE MINISTERE CONSIDERE QUE ,LA PARTICIPATION DES SOUMISSIONNAIRES A UNE REUNION PRE-SOUMISSION SUR LE SITE EST ESSENTIELLE. LA REUNION PRE» SOUMISSION AURA LIEU LE 03 JUILLET 1986 VA IOHOO SUR LE SITE LES SOUMISSIONNAIRES PREVOYANT Y ASSISTER SONT PRIES DE TELEPHONER A MME M FORD AU (416) 9738163 AVANT LA DATE MENTIONNEE,

lNSTRUCTlONS Le de’pOt afferent aux plans et deVis dOit étre etabli a I'ordre du Receveui general du Canada It sera remboursé sur retour des documents on bon etat dans le rnOis qui Suivra Ie iour de i'oLiverture des 50umi55icns

Le Ministere iie sengage a accepter in la plus passe m 1 aucune des sourniSSions

DPWOQOib (81-11)

I * Conseil de la radiodll‘lusion et des Canadian Radiotelevlslon and

telecommunications canadienne:

AVIS DE MODIFICATION RELATIF A UNE AUDIENCE PUBLIQUE

it“ » ILILIIIII’III v initili'i‘iw I‘lbtixi ' SjIl‘It‘ ii x it A.“ 1.1. Iiii i w; it ‘I ; ii- I986 J4 ilu 2i and N86 ri‘itil‘w'wwt _i ‘rlH‘I‘V' ~ gut rim 7, iin'i 1980i“ (Loni-m tum ‘rIIIt‘Itriii i-r». Mia-nut l-ili; ii I't"i41l:" iri I“ ”at (3 Hull “Jut‘l ‘i' (Air‘spii JIIIIIIIII ,. i 4‘ tiii ‘-iil' I [II ‘JANIII I IIIIJSOUS ARTICLE i‘I PREMIEHL I‘ARIIE EDT I"- ‘.I p”? fit N" 3 J15} HETIHEL III I [iiIUIE NUT [III If -IUII.‘ I‘II‘il"

IIE I‘IIIJIII A UNE AIIDIE NI t (JUI AURA i II III II ‘it I’ll MIHII ‘IN

A 'ith TH Hi

1)

ii Ev

‘ii’ Ifn‘i’i iiii IOHONIU lililRtilmiilAlN (liif- :iwr ,i,;. wiwi-i‘tiw iwii CABLECASTING LIMITED w “ii :-

liiii‘riitiimix

'\l»i a .1‘iiii i in i'Ili ii I.» ,1 :M :ii

Il‘tl’ Iii Ii

iii no run» 1., 1..

iii .- iiiiitrit.ivliir;i,iit,iiri11,, . .; 'l iv ‘f

(‘aiiar l'a'

F‘“‘_‘“’~“ ,0 ,. -_ ,, . '* Commission canadienne

Canadian Transport des transports

Commission

DOSSIQI no 2-R334-4iALAli ROle no 8997

I",llU‘f"i ti: Consriil irivitr; Ira parties interessees a ICrinuler rtes l

i IUIIII‘nlIl'iII iiri Iii/,IIIIIIIUQS de Jistribution par satellite a des fins do I prr‘s'atii dc services do rad odiffusion directe aux lovers des par fii :iIiiaru ”nintirara iians deny r diégolles distirirttes ll s'aQira. dans lo I {W‘ITIIF‘I as 4.10M I'r’lIl‘flTlISSII ’Ide serVices sous la forme de Siqnaux i unites m dar r. ii: urn onri vie i t transrnissmn do sewices de radiodif i I fusion l'l MIMII Li-s «triu- rated )IIQS pourraient cornprendre (188 terms do I util sateur de satellite on assemblees ou ‘II(>’I‘-’"l’“(“i par w... 'iu “lift re la redistribution de Siqriaux dri 'ailiwt I’iisiwii , 'iwi-iit-iiiiririiu wt do serVIces hdilafllf’Il‘w oii etranrims ’I ('1' Hui/iris 312m alum",

’,Ir)ti', ri' ‘I"!V“'ly”I[ ii

Flatirira’iri' rlii i rill't‘ rlii irzriiw-ientation Etant iIoiineque I utilisation III! 'ialt'ii‘lr-u 41ill",iili',til'IAILUUIIIUSIUIIdIICCIC au foyer (:ii rest on Him a i Mtaiti: I'II‘Ii’y'vl i (uni ii se pourrait quecertaines propoSitions ‘Ii- W'w i-‘i Iii 'vl'I‘ ”IIHIIH‘IIII 'tirecte au oner se situent difficilernent 1.1m m , vitIIi‘ Iii 'l’tg‘bl'iiliildllilfl expose dans le present avis Merrie a i i .1 iai, “Innlb IF'IVII (tr: proposition particuliere Ie Consnil rii’i-irmt wiiiintiiir'. 41w» otm-rvations des observations sur matte 'I M'Hlirir ‘miw.’ .iir autant ii'niter Ia portée des rnérnoires. Ies par ‘iw. twiaimit Mire porter leurs observations sur la 'IWWH' rw iii» iridium l’i‘tdiilfli ;;artir,uliere qui devrait etre adoptee a iridar’t fin) uvwii m .1“ rariioit Itusmn directe au foyer. y cornpris dos l»“iliri%t7i‘i"w iii/"wit" 'iIiI one i ouvelle rriéttiode de réglenientation la " ii'win- Linn Iiiiiiii-w Nu, iegiii'nrents artuels devraient etro a()I)IlQlI(“Ty 'ii Iiili‘ir's i" M II“ autn- r; iristion pertinente a la politidure rt at "iIIIIIII ti ’1‘: ii-r r ii't

triti‘rtl'i'ir‘lt‘,

I“ in» ' ' 'I"'I'WI"I.1 ;.. ‘slilr'if rte pies Ies developpernents dang to l V" "‘ i' I'" HUM/MK 'tli raiiridilquIOn directs: au foyer et dans "' "" “‘n In '. W‘ tum/Ira it .on cadre do réqlenieritation actuol ex guise tiara (17‘1 i tit iii, (,lllr, 1984 195 pour ce qui est des PXDIUIId “'i' ‘i ’3" ”"vtvm- zni' ‘idIhlIiIl‘ existantes Les services par satellites imii id it” idiom ,. 49,3 min autorisée en vertu d'une licence d ex tilt/MW” iv mar-air rtri rariiodiIIuSion n‘auraient plus besoin d autrr: . "“"’i"‘v1“’»' li'rii' ’ms rtr- 'r’llllri‘IIIIUSlOn directe au loyer. sous reserve il est interdit aux titulaires

rzii iii, H,‘IIi[,li‘,‘,l-I l a. iinrtiiioii r;i aprés I 'I "-lr-nrt'v itnir', town Ln, rip riiseau aux riiarr,hés (lessewis rlireritra rririni ,1”. 'i,,r.~ ,i,,.».(, ,3 imiéneur du territone convert par Ieur I u i-iirri [PW-"11,1, i,ril’,rlri(‘tlllp,nI aux corisiions de leur licence et tel i rIii it w,’ “1214”“! t minim ddns Ies rtér,isions relatives a leurs srar m m. «in Ami, ' Wm. (”0”“th qui no so, conlorrne as a urns InlIdI' rit'w, aim.» pardon“. ,; i approballoll piealatile du ,onseil I lii'i wti .ii'm'wn ', ivlvf'lli pirr- ‘,IIUIYTI§Q§ aut,ririseill929800t1986au l i i" um ii‘ ii'w- r rr- ,mimm, Shut; lornin brute au Sm rotairri (immai If”? (Inill.l‘ili"rl'l’iINIA(,N? t

(biiiml'fi'

,..__, _ , ___”_____ m______, L. L L -i

REQUETE PRESENTEE PAR RYAN AVIATION CORPORATION EXERCANT SON ACTIVITE SOUS LE NOM COMMERCIAL DE RYAN INTERNATIONAL AIRLINES EN AUTORISATION D‘EXPLOITER UN SERVICE AERIEN COMMERCIAL

Ryan Aviation Corporation exercant son actIVite' sous le nom commercial (16 Ryan International Airlines dthita (Kansasi. E 7U d‘A . a déposé aupres du Comité des transports aeriens une rririuete en vue eprOiter un serwce aer n com inerrgial international regulier entre pomts determines (c asse 9 2) pour transporter de la marchandise seulement. au moyen d'aeronefs a v0ilure fixe du groupe G. afin de desserVir Ies pornts Toronto (Ontario). Canada et Dayton (Ohio), E 7U (I‘A

, Tout iriteresse peut intervenir pour appuyer ladite requéte. s y opposer ou réclamer la modification conformérnent aux regles generates de la COITII'TTISSIOIT canadienne des transports Les interventions dorvent etre deposées au plus lard lo 17 juillet 1986. avec une preuve de leur SlgnIIlCaIIOIl a la partie requerante.

Le Comito fora parvenir, sur derriande. plus de détails sur la requotr: rit Ies inodalites de dépOI des interventions (on IOIIIIPIIIOITI aux regles susmentionnees

Triutr: dornanrte (Ion etro postée ou reinise au Secretaiw du CUIIIIIQ (lil‘, transports aeriens at Ottawa. KIA 0N9

lo 1/ iiiiii 1986

E. A Kalmalroli Division international des permis l at de I'aiire'tement groups ' Bour le directeur suppleant traction de l'analyse et des permis Comite des transports aeriens Ottawa. Ontario K1A 0N9

(2mm I'a'

Telecommunications Commiss-on