~ L'EXPRESS

I2

M‘i‘ivrriizs

Spectacle pour entants

i‘i‘ r .m' ‘v " I’WI‘I ‘dlIII'IiltII‘lIIll'W I fit ‘i ~ ii‘ IIUliI‘i \IkLIM‘II' .n i . t ,u I I.“ Ir [mm i‘IIIiIIII‘ '~"!_i ' . i‘«‘t'Il w Ilitiiimiiiiiim Hill “A, it M : lIv will ("I \t‘IIIt‘ it It! \gi' ‘im ' . i f'v‘ ,t'IIII‘IQ‘II‘lItltIIH‘i ,i 1 {It ‘. ,“i.‘ ‘II'II'IIH‘IIIIIII i! v “i 'i" IVIi‘It‘ Mtli'Jii it Hit III I .Miiit lI‘IIv II it rlr~ i X I 0U «v m * ' wmlmii- will It.i \‘H’ " OUAND ti ' . '»1"iIt‘ Semaine lrancophone ‘\ ”in ‘,, i. . i." ivw- fii‘IIItllllt' trii'l ' - ‘v ' '\ .IUI viiiun‘i'ir'uiliw A‘I‘ liII' girwiluwv .I i I - .,' ,, ii-t’ w’IwIi‘ ;ui‘ .i , ,' Ingvi‘titzi'iitti' w ‘J I . I It H ,|I,It"]" It“. i j, », ii I. m, Hill I. m , irl i‘ " tI‘i it In I’l' I. i . r . :"wvvtt'w m ', H i \t ‘l’vI L'heure des contes . I f I "‘v j r li't‘ti’f "tr um "'i 'r 'I ‘It"» ;\I.' t"~ r" 'i" l ,I v Iv Iii“ "IIII'I'l‘iIr Mi‘ 1 'i‘ I I"‘ Um inn 'tii i I'It",t ~, ' - i 'r i Iv, l‘Ii"‘\"I"yi'dI:I" ~ ; I .t ,- I'V'l1’\[.’ II a "ti" h v - tv II it}?' [in ‘2‘ l' :_ « 'r'l- I’Hr_:\«,'w u v .: i -l".‘.'.'.\ .i"r 'i OU ' ' " wati'l I,“ '-I‘ ”31'“ i" “f t‘, it 1 1J.’t‘llr air ~ ~,' OUAND‘ w tv ti ‘1' i '1' :v Femmes et ecriture v . i .; I" It ' ’ni r i, I, ‘t , . i ,, t I, i y b w iii. Hit N , t r. 3. I I I i . , ' t’ v t ' i "' r L' It’ I , r A . , , - i .1 I t I ‘r >. ’i ""’v"~ I ' i r f . '1‘ i 'l r I i" ' ' i' i.’ ' i- i LAuI "1 h 'w .‘. Mir 1 ,i _' r- I 4‘ iii ‘1' i i ‘, » . t'n‘it i ,. L'H -Ii Franco-Fete . ,1 A q I" ' “'41" I x'. . 'V' t , I r .r r I: 1'7 '. vIt’i ' ’I‘tl w' v. I ' v '- I I .I i r r A i I 1' i' "i i I "i" Ti H i’.' av ir"1".\v”‘ " i " i t” '1‘} IIwo" ' I ' .‘l r‘ Ii ”41 , r v I , it t I 'MV‘; A” H. r i i f l'I' . . i ' . Ir v incl-w 11;; r" to y I I ‘I 'I a) l' ' . ”a" "i-I‘ ' ‘4' I' 'l .iwn I", Ateliers d‘ecriture "it"r t' . ”I."l‘ 1;,“ giv, i‘r " ‘- "I" "'1'” """‘ l w" ..: w 2.‘;v'”""« I i‘ i ' ‘r ,>"* ' ""v ‘i. 'I It i I' ’i‘ ' ; H' ' 'ru , ,n‘ . its Mr I " 3 iI' ”“iI‘I‘Lidl' in Hi i tit‘ i'it ""‘dIII-l 1.». ; v. 3;." . , 'i‘l" i‘itYn' dt. Iti'it 0U .' a l 1 u ' t" n L m OUAND 1 I

Le tour du monde en 9 jours

I’wii' iIIII .‘lk~ ‘tIlIlt'x'. II' lc-«liml I I twirl wit u Itw IIIIUIIIIlh .i IIII I '.iI\It I‘i'IIIIIi'IILI\'\IIIIIHL"'(‘I.lIIIlt

L'.II1\I(' t I’Ik Iwilinii \IlI mimicrc IlllIIII \iII'iI'IIII ill 1.1 tiriimlt‘unhiiit'iiiit' Hm

1‘ iii 3‘ mm pintImiii, ~14! I‘dHIIIHIx tIi ; I- .t 'r.i.t!\ |.i \illcrt'iiit ml ""I‘l.’ tilt I‘III‘Ilt IlII .iiwiui \Ik It'lt' I{}IIII i'II.It II If ;‘.I\-'t'\1‘u\III [‘tlI It I‘lilI III [‘t‘xhttIt'x \Ii' \I‘t‘ii.lIIIt‘\ ".l "\‘IIIIII‘IIIIHx :" II iiit11i~iuim .Itiii

Ifi'Ii' ; .Ix-I\ -I Ii’ IIIIIIII'

I)t']‘III c2 ["k'lIIIt'It' uIiliuii v‘ll I‘INI Il'I A‘I’I‘JV'III‘II I‘Il\l.lIL'III IL'I|I\ [‘ilIIt“~. \It'\ llllIIIUll\ III

NIHLII'I'I i\.tll\ xx

t.i'.i‘..ili .t iILI'Ik'IIII \ill‘i'III pit

l 3‘II‘I‘IK'IIIK'\ iIt' iIHtMIIk‘n

ii-ilt‘il' \\\II_ HI \I tIt'

I‘.II‘.I‘."' «iii tIt‘ 'iiII\ III I Iittllt‘t

e

Vive la dillerence!

it» I It iIIIII.IIIi III‘ .’I» IIIIII tiii .ltIl.l Ilt'ti ‘ii iiii,l"ii \Il 'ii iIi iJ‘m‘ t'I It“iIllt'I|IIt‘ ill Iv" I ”in. It IIIt‘IIIl' Vth' M IIIIII' II I“: Ir" I vaIe-n nr‘ iIt’IIlIlIt’IIIIII tiii- my.» in iii: ivIlIIt‘ iiilIlIlIlHldIIIle‘ (III Hill 11,. . liim II t tItIliIIIt'l"it‘It‘IIIIIIIt‘IIt Ixt‘ tlIll kw r iIr I/II ti Elli illl [n.m‘tni .llr' my .‘iIIt‘IIlIllIIIIt' t‘I It“, pmlih mmt int ‘II it" ill‘ lli [I‘IIIIlt't‘ III‘ In i'i |"I Ii;,‘ it. \jlt‘IiI‘l ‘iIIIA AIII‘HMHH .itiwit-ii m. In in vi-i «Hm \III tuititii‘iiiiiiir» ti It“ It 1. m I1\,IIF“v vuiiiiitmra' Iir A"1tv{‘.\"1VrIIt"II\i'lI'It‘H‘uIIII‘I'IIl’IIIII' .tItiI‘I‘ :‘r‘ i I‘ _'IIM ‘lIil\ I IIIIIIIIIII M-ti .‘\r-

Chacun Bon'our a Harbourtron

A it”; Iii Ii.t wit t-rlii I‘iIIII ‘Iriilhi Mun- I I\I'\ I it .w'i "IIUIIH‘ \Iit ', l’ it i ,t IIILI‘II‘ MINIMI‘IIIIQ‘ r‘llll‘, wwiw ' ti ,' Ix \iI‘I;iIIIIIII|lV‘V€LIII‘I‘ I M4 i i'i Lil'ilre' 'Ili Until VHH‘ iIe‘ Hint“ Hi'riiri' .w liIllIII ti ‘IIIIIII .iri IIHIII It w "H".‘ l‘ I.l‘I‘iI ;rvi ‘Ili‘ iiIi' -I Miami" I u.‘ III tI‘»‘n‘»IdIII ,i it 42" 'I' ”3""

OUANb It i. Expedition au

ii'l

pays

des baleines

\iivIHr Iii"! i’lt “pm-rt; iiiirl’WiIViv'v .ii. I‘ t‘il'r I AIII t’. «xlIJitlli‘vv' .il‘t' ;i.i‘ to r .;. EI ' tin; t1‘v‘~‘II“~I‘IIl‘tH>M. v i i" i; _i"' t "VII‘ O'IIN‘II‘IH‘“ It' ‘I‘v

" r ' 1mm i .lIi' i‘tiuitw It‘ it I; n z H mm M A,» it'll-,Irimt 1.!» X 4- 'i t,‘i1iI’II liIIt‘IIIt'II't‘IO‘JII

;drlii i;.1III‘HIi'IIH't,Ii‘

' r {I i i' t Iv ' at "gm III i'lIi‘ \.“t‘ III‘IIII- 1|“ itIiIr' ' 'I 1.4‘ ~" I I‘I iItm‘n‘I‘IIII'H Ir.- "1» it ; I" i ,; i' r Ir 3‘ J‘iti [ml' Li“! W, In ., I It'll" liwtquuri-wiil i" ii * H; ‘t i i . M m ,t :0“. I'AI‘ iii ,t [i;I ' ,r . ' ‘I ,~- il"U'i",\¢ iii 1 ' i - ' a V (INEMA La passion Beatrice I‘I‘i‘ lit ,' .r. 3, HI ‘1, {mm \t‘ iIt‘II tilt‘ 1“ Mi .l'“ Alp: -. ,v :w in I)" qupriw Ivv IIIII dim . I I“ "1‘ ‘I’II'V «M, tjiHir III‘M 'y“‘t J“, 'I ~, 3.." ”Mr M xII- \(t hm: Ilr‘r' H'it‘ it" ' to I(""’il"I'1i0"Y‘ih” OU' '~""t' i‘ I'M”

Au revoir les enlants

[l :w'i pt 'I " rtt. [mu irrmrii ‘glI‘ It“ i’wti 'r‘ " i' . in It ‘i‘H Mum II" "III i[ri .' .‘riw ,pi' 1y 'diiitili 1'?in

!"'IIV Ii ,- r ,I'i~ imri'wiim gl‘ II’ it,

;ii-i‘)’i If!,;h1'lmi"

out ’ril' 1t 1' l w

Les Comperes ' *I ‘I’v "t-E-r .-',‘t. In Ivy \

.‘.~rr w i.

DU

1 ,‘y..ii.v Hi"

i~,

i. in til-v iv : Lw. l’

:t‘""‘b"l "I

'-I'i~ I

THEATRE

The Idler

I

i

Jim; W- t‘ g, i 'Ii‘ in warm} airman my il‘L Hui-t: it Ida\0‘ *1: ll MI“ tulllyul

'i‘i- ' Hr ,' iI'D l’b“rV7I‘]' i :i I'wg'n I

OU'i'i LEN" r'

'._l,.i n r-rvtg

André Ga non a Ontario

lace

5‘1 LermnnposneuretpuuusuiquehecouaAndn‘Gaqnnntennwa IIIIISIIIHIPIIXIPIYIOTOCIIdI(16'IétSrtIHUII(II'OIIIdIIUpIdII'Ijtip‘. Orchestra. iin ensemble (tiriqo par Brim Brntt (turn “'1” it! listi<1ti(*<trrI'C)rcltrxstrr\rlr» IIiIIIIHII)II hA L3.u1iit»it HIII‘IIITI’Ii'ld QUGIQUGS‘UHS de ses grands emcee rtlrlSI (Ith (1er t’IIhtlIm tuesdurepenouecflasmque Leconrpn QHhthIWHIrI/ [UNI {)IOI‘IIrtln (t QUHOO PSI LIIIIIIIII .ivw Ir giri- II I'IIIII‘I“II '3‘: .i Ontario pId(TI’

OUAND ..~Jrli“"‘:i.'

I)L\ fll IMHIIII‘IIx \It‘ I‘Ni‘). \q‘t \UIII IiI‘IIHIII~ III" Ika cm .lll\\| Ik'llI :IK‘JII Ill‘w'lntl'k‘ It IIJIIIIIH' I‘lcii. ”II\IJ|‘('\I. kit \I.iiiiI|tg \Imriiiuii. \iciiiit' t‘l I.t \ I‘IL'J I t‘ili' tlIIllk‘t‘.( .lId\.tlI [\it'wii't’ iiiiiilit' iinii‘-t'.iii\ I\.t\IIIt\Il\_ \UII INI‘III I‘III. I .iIiHH. \\ III\I\UI CI \IHHIL'HIIW

III' [‘Ill\. wiLiiiix ]‘.t\IIIUll\ [‘lil lilt'wnI ilr Imuixinii [‘UIII \(‘llIIt‘lIt‘l IIII twin-iiirii‘ ~i\ui.il \IHH «Illt' ( rlIb'tlI\ .1 \rV‘lII \L‘IK'I‘II‘ It‘ll! .IIIlIt‘t' «minimum. lt' [‘.t\lIIUII tIt~ \nIiim

\i‘llIlI'llt' Ir‘ I‘it t‘iil.iiit' «IL' I"\ll\ll.II|t‘ cl LI'IIII \It' \Imiiiinii Ic iiiilIciMiit' tIc Li \IIII «It IIIII‘IIII |)\' It'lit mm; It" I‘.t\lIIi'II\ III I\IIW_IIIIC\\.I H | \I\ l.l[‘ iwIcmm IK" I III) .III\ dii \IIII\I|.lII lt|\lllt t'IlI R\\.1.”thiiiiclt'JIkuiii

LIRE L EXPRESS. C'EST VIVRE EN FRANCAIS' Il|\(‘l\.IIIt tI'IxiticI \L‘I‘t \r'IL'I‘w Irri‘ it coupon d-abonnemen' IniHIliiH III M Ilidek‘II‘i en page 3 Iiiii? \ti tii I‘Ilh \Il“‘ titliuttw iiiinti \IlL'IlIIt'-» w \IL‘II‘IIIJIII \IilII‘~ I‘tiN-mI‘II

Semziine du 14 au 20 iuin 1988

calendrier culture F ~— L

The Real World?

Ii'li'II,IH"iII Hm- i. ti r

thiniiwimi‘w, >, IMI v- 4mm: xi . in MM!” ,‘v i .v- ; I .5 it i

It I:

0U I II'III. M "I. ‘III ,

OUAND It I i m

Paranoia

i in i. In Hi ,5,

'i iI'rI 'i' "iii. 4 v I r i t iv. . v, 1-; i imtwt..v.n, ,iy

ii ,, .

0U I) 4- "'1'. II

Isi w;

OUAND ‘. -.i

The Sea Horse

WI ;' I ' ' It i ,,, «

" I' t‘t

'ti 1‘! i I x ' r 'i i" 1 II (i'r i ' . .

Ii . i .

I" I 34’ I

OUAND . .v .i

The Road to Mecca 3’~,ii~fiiv ,’ I."' i'i I I , 1' \

ou ~ » t ,

gin. .,

OUAND .

MUSIQUE

Celine Dion 1: ; I" "~ ;'~ ': ; t r ‘0 i ' ' I ,I t , I "i‘ i’ I i i 1’ ' . ii I i' 'i OU "i" '

Suzanne Pinel

i x r n i DU. '4’ ‘I r v OUAND w.

. I", J , PI. I" v, . ;. . I" I ' i’ ', OU "i > it OUAND ' . v‘

EX POSITIONS

Belief Structure

. ' I'V‘ II

I)” "w ~ ~ »’ w“ (JIIANII Personnihcahon ()UANI) . i . Gerhard Richter Co In ., ,, Collector's Canada

' ' i" I do - 5 . ,v OUAND Casson‘s Casson bu I: .. ,, , OUAND

Tresors de la Terre sainte.

I.

,

Our-"f“ I OUAND . a :

Spon

(III

Tmp baiser fait mourir jeune!

i\\l'i I 'uuuuplt-iiirnt \h('/ In llht'lllllt'\ tIllll‘ (Ir I5 a Ml lllllllllt'\.( 'l riun mu pent-n ,’i. tin \( H'ltlifitlllt“ unl nhwr w qur Iii inpiilatiiiii prlipl‘t‘lllt‘l" (tilt in‘ (Iii nut qu‘uru- \I‘llh‘ "mm It. ()ur- w paxwtil Ir H‘flt‘ (In It‘lluh 1’ I r mar

\Ik'\ inanIuih tit-I .II‘I\IIII. t'II I‘uIIIhli Ilt‘I [‘Ulil It' II.III\H[‘III‘III‘\ II'IIt'x \III [Mixilliiiitlt'I'.iii\.nii In‘tlcmi I.tI‘I‘k'I.|II’ \II It \tiriiitik’ II.III\.II\L is! I.I \II.lll‘k'IlI tIt' \H'k'I .iiii

IIW iiit' \ll|*~|Ilt' I‘LIIIIK’ t II‘III’IIIL ll\('

I)"\ [I‘l\»('l\l"I\ x.iI.iI‘It'» I‘IIIII II‘IIIL I.i think I IX‘w‘tit‘iiuii? \I‘I13tII [‘i'TI‘ I‘It \III‘I‘IIIII_I‘II \( wt" I‘PIK I‘tlltl

\k‘ IIIIK

mint iiii' II itIIII tI'iiiit' ltlllIIlt't t'»ti:.Iii

II.III\ IK'\ wlIatIlI\.lI(‘\ It Iti ILitii' I - . , I” U AUHHirI/l'tI Inn ' BIN)” Gronlor \II‘IIIIK'iII. Ir ~II|NII|I<W \It' II‘II'I :i i‘Il rim I‘lllt'Jll ‘Ik'( .i.i\.iiii I 't-iitm~ w! rm ’I 'W B'itanma Road I as: Mmmssauga :Ontarioi L4] ‘X9

mm [mm ltx i‘lII.lIII\ LII iiiniir \It' I.‘

MB :4I6I890 80:0

.lll\

MPUTER ‘8 CONNECTI

Lo dfllllllnt Applet ot Maclntosh'" pour vous ot votro entrepriu Pour tin SQWICB

. de Quanta appeler

Fax I416) 890 V903

TORONTOMONTREAL

Non! On ne vous lalsse pas tomber!

\iiil \I\‘ MU iililim-i [It YII'III Hi flip: ~1|1IIJIIII "\' liiw .. I n u I.

'lilIIII‘lI~ \l\ 4-»: I'III IIIIIIII IIII‘IIII'I‘ I it -Il‘-'tl It giii r’ mu: It I l,‘ ' , ‘I \im hm III! [Ill :’ HIIIHLITI -Ri[~.i IIL‘II \u \ «iilupIinimi III \mIiiIi will 'NtIni lIlIt“It ilwlirilu Illrlll II\ [Ii»~.iw|- II. \|\l 'I [ll g.iiiiii<l I-IIIlllIlIt III I‘IIII\ liiilx \‘II mm It \lli'hthlIlIlI x.\ ”it! JIIII .wi giIi wit ‘II 44 III IIIIIIIJII' \l‘ '.IIII iIIir \IIIIIIII H iii w .III IIIIJI‘I .‘IW I.IIII IIIII \IIIIIIII ,uititii I'HIII I‘IIINI'I’ "‘ “.i ‘HIHn ‘.iiiI 'M II\II“ IIIII H’ I . l III‘MHIN III I I~||\ LiiiliIi _I III" tIIil ii'iil‘n ‘w‘I‘ i i" I‘lIII iitiulnl ~l\' Luil .II‘II \III‘I‘II Him « ‘III 'III‘ L‘IIIIIIII\ Illllt~ 1m“ iiii~i|1iii ItiI'lIIi "III‘IIIII minim lIi'iIii \ivviiipiii iIII I Hill \I\ It‘IIIII'IiI Iilw“\.~I II' p tum u l.I twill III“H tiltliiIiv iIv ;, ‘i‘ i ii'v I' ,i

ii Ilt' it.

IIIIII III. III IIHII ill Ini u:

I‘i IiIIIl \ui- Hm: i,

i Ii Hit .1. inplthimd lit with ”iiiii I [‘l I‘lI“Il\lt \I\~ii I It um I ll '

tin “Mi Xi H

in. ”it." ~ I“ mi up I'll pliu

~ 6 ° ‘.

wga‘euvfi‘

. 0“ fifi‘

Martino nor-m its! VIA Rilil (mu-1a III

AIIez-y en train. C’est sans pareil.“

_______1

M’VA .6-

M‘

_ .»,V_J

Il‘ Caiflairi' :i rm t-ptzii It- (I It I rum-1‘ \uii

lt' lll‘nllt' pimrth .iiihi

pour 11].“ I”!

lai\~\-t- par iin \IIIMUI H'lll prt'tt'tlt‘lll. il u-ul ('t'fldlll

t'llt' Il‘uh wrunl

(In par sun \pt‘l'llll .i

Illl. \l‘dh lai rixqiirrtwllt- par la \llll prr-tt-ndaiih potirqum. ti

( IHIIM'III'I‘II .llllllll

Ir iii.i|i ll \lr .iii rm Iii .i |.i It'iiu-Ilt Iriiiutriiiin .I'Ht" l‘.uiuup|riiii-iil

m'ltnn-i It t' In trim-I

. IJII'lhlt" I i-Iti INHIHIIM' mt u [Wild-Ill! llll tllllplt .llll\l I‘llIiMI' |'\I um prim Link pour In uir-iiniiilli-\ it In pun mm. I 'nt «Iliillrur‘ [will i l'llt I‘.ll\tlll qm' u will In pllh gr turdx hdl‘ \(‘lll'\ qiil iint Iii Illll't'l' (II' \M Li pllh IUIH‘H' Ilium iisiiluih luliiriiin rt iiiiiiiiiriiirnl (Ii-s IIIH'IIIIII'\. .l.

”\I'IIH' ltllllt' li .ii i

run In him “11'“

't‘lllt‘lll Ilt’ pi“ (I'.i\nii r illiiitriw 'Iliii l 'i ~t I\ “II“! [J

i iiiii \IRI: -R\\(_ Us )l- l()R()\l()

riiEi‘irRE riiAucAis

in Ilt‘lt Ilt‘ III x |H'I\HHIH‘\ |i;iil;iilriiii~iii IllIlllL‘tltN |lllllt tiiiiilmgiii lt‘It'IIIiuiiiiiiii.

[7, I l i i 5 « . I I’m Him \(..1_‘ _‘ I I i\¢iii.1\‘|x\ L ~ 1\. ‘iit \tvi I . A- I limil IIIIII l"“‘IIVI‘.II' li‘“

CIIIISI

Iii.i'i

inc MIIIOIS

\I‘I It .’ I/i ,/i, wri

\ \

.Icl'I‘re) \I. \oimun n, \i. i I It. ,\\'()(g\| Bll IN(iI’I-'

Iii iii"it‘_ III .II. I! 1‘ I.IIII‘I'

\ilk I \’ \\

x ' IIN‘

1 tr I l i lliir‘t‘uii: 807-8‘NX

\I‘II ‘\1 \lxiimii: (rm-III)” /’v. . Hi i