Le meilleur site internet

sur Tintin est l’oeuvre d’un ]eune de Gatmeau ,

ISUITE DE LA PREMIERE PAGEI

Son .s‘itII, lt‘ prIIIIIIIIr IIII IIIIIIII‘IIIs IIIn- sacrII II TintIn, bII-n (UIIQU IIt l‘l‘nit’l“ mant LIIIII tIIuIII IIII tv' """ ‘IIIs, II mémII \ IIlu a son iI IIIII utI-ur quIlquIIs IIIIItrIIts IIII IIIIII II \n IlII pages “vb \ iIIIIIItrIIII II III I III IIII mettm dIs II\traits du site III- \IIIIIIIs sur son now can pI'IIiIII L BI, II qui pourrait rIIppIIrtIIr I111 iII IIIIII IIIImrIIII III-s den anccs IIII PUl‘llCliI‘.

MIIIs \ICIIIIIs SII— bIIurin II 'IIst pas un maniaquo II'IIItIIrmII— tiquc, III mIImII Jin— (and. Il est II’IIIIIIrII III II\'IInI tout uII maniaquII IIII TIIItm uT'IIIhII passII II\'IIIIt III sitII, IIIt-II. lIItIIrIIIII, _ pour mIII, I'II II'IIst qu’un IIutII.~ Nicolas II vu IIIIns III rIIsIIIIu III . moyen pIIr t’\CL‘llL‘nCC , III: IIIrtIIgI-r III d'IIn- “(Err sIIs IIIIIIIIIIs— . saIII‘IIs sur III pIII‘sIIn- IIagII I‘rIIII pir III-I'gII.

L01“ L U 505 PHI" mIIInIs IIIIpIInIInI‘I-s IIII IIIIVIgIItIIIn sur lt’ rIIsI-IILI IIIIIII‘nIIIIIInIIl. II \' II IIIIu\ Ims, III IIIIIIII- (IIIIIIIIIIs s'IIst l.InI‘II IIII~ turIIIII-IIII-nt II III rIII‘lIIIrI'hI IIII sitIIs IIIIIsIIcrIIs It 'l‘iIItIII III IIII suIs II IIIIu CUIDPII‘ I111 II II \ II\IIIt p i\ grand (hIIsI, surIIIIItIIIIIrIInIIIIs IIII \IIIII Is I'XIIIrs I III IIIIIIIII II IIII tIIIn- IIII.

LII 13 III‘tIIbrII 1995 II ‘I’I‘s tI‘IIIs sII- mIIInIIs III- travail, A III III‘I‘IIIIIII'HI’ dc Tirrtirr vomit III iIIui', IIIIIIs sII IIII‘IIIII III plus sImplII I‘IIIII II pIIIII, III sItII s IIst IInI‘IIlII III I-st III-\‘I-IIIIII IIIII rIIIIII‘IIrIIII pour les IIIIIIItIIurs IIII B I) SIIII IIIII- ceptcur TI‘I'UII I‘lt’s [Tirssdgt‘s IlI' pIIrtIIut II tI‘II\'III's III I“\‘IIII\‘ III s'IIsI constituII un IIIsIIIIu d'IIItIImIIuII-s Lilll par‘tagIInt sII pI IIssIIIn

II s IIst IgIIlI IIII III. I II I lIII IIIIII, IIqUIpI II IIutIls IIIIIIrInIItII III s plus pI rtIIImIIIIts. \IIIIs sIIIIIIIIIII -I II I.I no: prInd pas LLTIII‘III IlTINI l‘UIlr II ”II

Ts’..~£1_m \ n TJIET

SAPRISTI’

IIII site». On rIItrIIuve sur III sItII IIII l Nicolas SIIbIIurIn unII biogrdphic 1 II' lIIIrgII, un pIIrtrIIIt IIIIs pIIrsIInnIIgIIs I qu1 JPPIIIIII’5\CHI dams IIIs albums dII TI,IItiII dIs intIIrnIIItiIIns sur IIIs‘ films tIrIIs III-s In I IItunIIs III TIntIII IIIIIsi quII II'.IutrIIs IIIIrIIssIIs IntIImIIt I‘IIIIs‘III‘rIIIIs .Iu hIIrIIs.

0n pI-ut IIIIIIIIII lIII IIIs IIIIms IIIs prIIIIIpIIIu pIIrsIIIIIIIIgIs clans tIIutIIs I- s IIInguI s IIIIns III IsquIIlles lIIs albums

IIII Tintin 0111 II III trII-

duits, dont l’IIs‘pIIrImI - III III III Min

51 IIIrtIIIIIIIs 58L" tiIIIIs sont plutot dro- lIIs, I‘IImmII IIIs II\IIm~ . plIIs II’IIrrIIurs CUITI- , - IIIIsIIs par HIIrgII IIIIIIs sIIs IIIIssIIIs, IIu IIIIIIIrII IIIIs I‘lIns II'IIIIII dII I'autIIur dissImuIIIs IIIIIIs .sIIs IIIsIIs,II'I1u- II'I‘s trdltcnt III’ sulcts plus .sIIriIqu Nicolas. .1 IIIIIII pLIlJlIII sur sIIII . sItII un mIImIIirII, IIu'II II rIIIilisII I'IInIIIIII IIIII'IIIIIIII, It so sIIrtIII IIII I'EI‘IIIII IIItIIrIIIItIIIIIIIlII dII l'OutIIIIuIIIs. I II .suIIIt' uIIII IIIIIIlysII dI-s allusions II'lIIIrgII I'I I'III‘ILIIIIItII IntcrIIIItiIIIIIIlII IIIIIIs IIIs IIllmms IIII Tintm.

0n pIIut \' IIpprIIIIIInI-. IIIItrII IIutrIIs, I111II III pIIII IIII 'I'IIIIIII II IIIIIIIIIIIII l'An- sIIIIuss, I'IIIIIIIIIIIIII III I'AutriI'hI' or I' \III IIIIIgIIII IIII I‘Gh‘, IIIrsqu'Il parltnt do In SI'IIIIn II‘ III dII III BIIrIIunII IIIIIIs II’ .s‘I'I'ptri' II'UHIIkar. Nicolas HIIIIIIurIII IIIII .IussI III-s pIIrIIllIIlIIs IIn- trI‘ IIIs II\'IIIIttIrIIs IIII Tiiltin 1'! It’s Pi- I‘Iiros‘ III III situation IIIIns I‘IIrtIIIns pays II’II‘IIIIIIrIIIuII lIlllllt‘I LII IIIunII III- II rIIIIIItI II IIIIIsuItII IIIII quiIIzIIIIII IIII In H s spI- II IIIsI s pIIIII II ttIIItuI- r sII n I IN t‘IlIL

\IIIII Is “IIIIIIIII'III II'II IIIII‘unII IdIIII ' dII I'I' IILI'II I‘IIIIIpIII t'IIII’II plus tard. -.\IIII_s I 'IIsI stir IiuI- III IIII m’IIII \‘IIIs pIIs IIII Illltlrlntillqut‘II. IIIt-Il. En tinti— IIIIIIIgIII. IX‘III’C‘lll‘1

C

LIVRES, DISQUES,

JEUX EDUCATIFS, ENCYCLOPEDIES, DICTIONNAIRES, ETC.

4 ) HrURES ITOUI'ERTURE: HQ! LIImIi rm iI'IrIIi 9 It {I 18 I1 l'BRAIRIE ‘l’lldl't’di 9111‘12011

hamplain

CARTES DE SOUHAITS,

Stimuli 9 ’1 Ii 17]! Stationnement GRATUIT

468. rue Queen Est

Toronto Ia test de la rue ParIIamentI

TéI. : 364-4345 Téléc. : 364-8843

borne V6

“tr é e aux

5 e’éI \les 6’: aux membre

a

E T McMahon Lw «II—I ~ ~ , '. CONSEIL DES ECOLES CATHOUOUES DU GRAND TORONTO

,. .7 ;- I . C) /1( J' V F I 27 €t’l’H6’It’ I" C 7. I outrun“ ”" L81 Pr fl- r.»5%§’_,l(’~' *1 Id :Iy L / élf 9‘ ”gm- J ‘. Bureau des attaires publiques . 7 222-8282 poste 2355

l IL 5 Bureau régionat des écoles de

0' t; IangueI trangaise : 393-5925

SECTION DE LANGUE FRANCAISE Andre Duclos,: CtuulesIE.Arsenau|1 Jean-Guy Saint-Yves.

I.“ 1K7" IIIu p'I-I Ice"

N. Forms, 2 m, ”I;

Q. I,”

k

GNOUVEA U SE]? VICEW

un DOUVGOU programme

Ce programme permefiro d vos bambins de se developper pleinement dans un milieu stimulant et se’curifaire.

Si vous étes inie'ressés ou si vous connoissez quelqu'un susceptible d'avoir besoin de as service, n’hésitez pas d communiquer avec Louise au 759-5095 ou 750-8348.

La période d' inscription est présentement en cours. Hatez- -vous. car to nombre de places est Iimité.

Nous offrons aussi des programmes pour les enfants de 2 a 12 ans Places subventionnees disponibles. j

to Garderie La Joie de North York olfrira, en septembre 1997,

s 'adressanf aux 1 8-30 mois.

Ecole Gear 250. chemin

Le Petit Chaperon Rouge

Garderie trancophone Programme trancais

Programme d'ImmeISIon Programme d age scoIaIre DIrectnce Janine cote~WIlkInson

s-Etienne—Canier ainsborough Toronto M4V 1V5

Ecote Saints-Margueriteo'Youvitle 755. chemm Royal York Etobicoke M8Y 2T3

(416) 463-3955

(416) 236-4557

, amour II IIIuIIIurs IItII I'IIpIIrII. «I , qu'IIiI tIl IIIIs .IIIIIIIIIs IIt dies pays 01)

HEYNNEMAN

1 L'Express‘

I Modeste, Marie- Louise Duboulet I m ’avertit: «0h! ]’ ai peu de choses j intéressantes ‘a raconter.» Ie n’en

crois rien... et je suis comblée dés

. ma premiére question, qui concerne

son nom de jeune tille. «Mandrin, comme le voleur», me répond-elte! Le célébre Mandrin, chef de bri- gands, est en effet l'un de ses an- cétres! En voil‘a une surprise! «ll volait Ies riches pour donner aux pauvres..» Un Robin des Bois frangais, en somme! Elle ouvre le dictionnaire. On peut y lire que Mandrin finit malheureusement roué vif I! Valence en 1755...

Marie-Louise et Claude Duboulet

Une Entrevue avec Marie-Louise Duboulét, epouse du consul général de Suisse a Toronto

, MIREILLE DESJARLAIS-

Francoise on LI Com IIIgIIIII BIIrI‘IIuIt- Renaud, III I‘IIlIIIs IIII I‘hIIIItIIIII's III autrIIs IIrtistI-s. LIIurs IIIILI\ IIIIIIs IIIII- Cllt’lii II IilIII Iurs IIIIns LIIIII IIIIIIII fraIIIIIIsII, IommII I IIIIs trI- IIIIIIIIII rIIIIt lus lard dIIs l\ IIII-s trIIIIIIIIs .111 I am, IIOttawII III LI \IIII \IIrII 1 De I’IIIIIgnI, \IIIII IIIs [)ulIIIuIIIt I II EgvptI. {\PT‘IS lI pII IIurII III- -s III IIII I- s 0 noises III InIIrI- IIII tIIIIIIIllI LIU IIst larie-LIIuIsI IIpprIIIII II- -s IIIIIIIIII Itll\ IIII frutts III III guIIIII s IIIIII II- -IIIII III III Is nIarclIIIs IIu CIIIrI- L' I st III III IIIIIIIIt bientIIt lII IIIIlIut IIII I 1(I11I rII III s 51\

Semaine du 2 au Sseptembre 1997 L’EXPRESS 0 5

GIENS D AC I II©N

MIIIIII. I'IIII pIIssII sIIIIs IIIIuII-I lls IInt IIIIt pIII' III-m IIIIs lt’ tIIIIr II1I IIIIIIIIIII.

.\ 'IIII'IIIItII, .\I.IrIII~I,IIuIsII II IIII~ ttII'IIlIIIIIII-III IItII II'IIs IIIIIIpIIII II IIIInnIIr sIIII sIIutII-n .1 sun IIIIIrI IIIIIIs tIIutI-s sIIs III‘II\ ItIIs IIII IIIIIsuI IgIIIII-rIII, v LUTTIPI‘Is lI's I'IITIIIII Is II\ III ll“ SLIIS'RES IIII I'UIIIIIIIII l'l III-s I’I‘IIII‘IIIs lzllI- IIIst I'llII IIIIIIIIII, IIIIIIIIII- II sII IIIIII, pI'IIs‘I~ IIIIIIIII II'lIIIIIIII-ur IIII 1;I‘IIII;III IIIIs l)IIIIIIIs slitssI-s IIII IIII'IIIIIII

Le temps dc lire

Avoir III temps IIII lIrII II sIIn gout!

Chi-re MIIrIII- I.IIuIsII, IIIIus \ IIus .s‘IIuhIIItIIns, IIInsI Ilu II \IIIrI- I pIIIu, un biIIn angIIIbIII sIIIIIur II Strasbourg, plus prIIs IIII NIIIIIII Him “He III 4H1$dflfl0 I-t IIII sIIs' III-1n I-IItIIIIts, IIIII s1 qu un dutrII \ UVng II n IIIIIIIIIIIsIII pour \ CUIIIIIIiIrII III dIIU\IIInII IInlIIIII dIILIIrInIIII quI _\ IIIIitr I \III-l I‘uis, IIn 2001,11nIIrI'trIIItII I1\'III‘ tout III temps qu'Il taut pour Inc A sIItIIItII' I t, pourquut pas, (pIIuI‘ IIIIus IIIII'II plIIIsir) un nIIuvIIIIu VIIyIIgI- II 'lIIrIIII— to. un jourl

_._-_, mIIIIIII, I‘IImIIIII mm m \t' p.1ssI'. III

2) LIs [)ubIIuIIIt IppIII-III rIIIIt I \II

I . KIIIII I‘II\‘II Ill III IIII ‘ITl III III r.I l' Hit“ JOUTSI l. IIIIrIIpIIrI, IIIIII pI’I s IIII IIIIII l k 'l

rIIsIdIIIII‘II, IIst bIImlIIII‘III- NIIIrIII- Loume IIII \yk‘n‘rdlt' pm. PM IIIIIsIII‘II IIII protection, on IIIs IIIII III-IIIIIIIIIIIIs s'iIIstIIllIIr Ii l'IImlIIIssIIIIII suIssII IIIi II-ntrII—VIIIII, IIIIIIs, IIu bout II'IIIIII sI

ASSOCIAT’O N DES FEMMES D’AFFAIRES FRANCOPHONES

Souper conférence Dégustcrtion de vins et repos gastronomique

LIIIIIIIII ' Leroy's Rumour Mill 'CI‘LII-«exi Sim-fer South 0 Streetsville (OF-o) 507-88! I DATE : ??? Home 18 h 30

IIIIIIIIIII pIIut I‘I-IIIurIIIIr Llll‘.’1‘llt'

C mq ans en Egyptc

IIg\IptIII IIIIII pI-IIIIIIIII I “III IIII

(I I prInIl plusIII urs IIIIIIs pI ur s habituvr II III IIIItnIIInI IIIIII I IIII \ II, It puts, on IIII \ I III plus II \1Llittl‘rf",Liit(:l(lllki"[)Lll‘\llihltIIlr' rI\'II \‘IIrs III tin IIII I'IIIItrI \ tII

AprIIsI Lgyptv, II _\' II III III-, ,- I'IIIs OttII‘IIII (I111.III'II IIIIsI \I-I. II

lurk (trots tins), IIIIIIIrIIs (\lI‘IIi IIIIs t‘l dIImII, AIIIstIIrIIIIIiI (ll IIIIIIs: pins BIIrnII IIII ITUUVUIIU III I-IIIIvI IIIrIIIItII, qu'ii IIIIIrII gr'IIIIII I'\‘L',Tt'l IIIs DubIIIIlIIt IILIIItI-rIIIIt IIII II. III brII, IIprIIs CIIIII .Ins, pIIuI' Stras- bourg. CII sI-rII lI-uI‘ IIIIII/IIIIIIII dIImIInIIgIIIIIIIIII.‘

Ces IIIftIIrIIIIIs pIII's I111 lt's DubIrulIIt IInt IIIII pIIstIIs III- sIIIIt pas lt’S sIIuls IIu‘IIs IIIIt \‘IsItIIs IIs IIIIIIrIIIIt \IIIIIIgIIr, IiuII I'I- sIIIt pIIIII sIIIIstIIII‘II IIIur IIIIsIr IIII IIIIII IIIII

corMororII..~:Ir M. Bosc de Chateau des Charmes

Cour Membre 25 $ Non-membre 30 $

VIIIio one oc-iosion unique de VOUS régoler c on prix imbottable Ir: soirée débutero per lo dégustotion I16; Irma IVIT'IS or are rer'rIIrIero par un repos gastronomique CccornprIgIIé II'IIrI Ierre de virI Vous pourrez égolement

I II IIIIIIIIIII ,‘IIIIIIdrIII, huguIIIIIItII, s'IItIIIt rIItIIgII’III IIII lN'dnCt‘ IIn SulssI- I‘IIIIIIIIIIIII, II I.II\'II\'-.’\II1rI‘lIIs, II III tron- IIIIrII IILI \IIIIIIs LII \‘Illdge III-VIIII pIIur win It 11110 lI-s SLIIssIIs IIppIIllI-III IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II'III'IgIIIII- MIIrIII- l IIItIsII III'I-II II\plII111II III I'IIIII‘IIpt, IIIuI spI-I IIII II sIIII pIIVs. III"IIstlI-liI-11IIII- IIIstI'.II, III UL] IIIII- tIIIIIIllI s'IIsI IIuIrII~ IIIIs IIIIrIIIInI-II III IIIIIIt IIIs III'I‘hI\‘IIs I‘I'IIUIYI'HI IIIIIIgIItIIII'IIIrII-nt tIIus IIIs pII- pIIIrs IIIIIIII-ls IIIIIIssIInI'IIs, IIIIIrIIIgI-s, IIIIIIIsl IIII sI's IIIIsIIIIIdIIIIIs, IIII'IIIIII s1 IIIII‘IIII IIII (1’U\-(T II'I' rIIsIdII».

\III' II | IIusIIIIIIII, l\lth€-I.UUISC II'IIst IIIIIIIIIs IIIIIIII II I-II\'II\'-.\II)rI‘IIIs, sd \'II IIIIIIIIIIII II'I-pIIusI- IIII IIIpIIImIItI- IIII lLII III'IIIII guIIrII IIIIssII II' tiIm Is IIII III lIllrt‘. l'llt‘ s'_\' rIIndrII sans IIIIutI‘ IIIrsquI- sIIII man prIIndrII sII rIItrIIItII, I-II ZIIII] QLIIIIII II III III-I‘IIIIII', sII I‘IIIII- IIIIIIIII II'IIrIgIIIII IIsI 'lrIIlI-x, II III trun- ltt'l‘t‘ IIII (IIIIIIIVII II III IIIIIIIIIII, \' Innnt IIIIIIIrI- IIII III IIIIIIIIIII.

XIIII'III-I IILIIsII II'II Iiu'un IrIIrII sIIII I'IIIIIII LIII-s pIII'IIIIts, IIInIIIIgnIInI IIII lII \‘IguIIur sLIIssII, sIIIIt IIIIIIIIgIIIIIIII‘II III III tIIgIIIIIIIrI' \IIII pI-rII \'IIIrIt, ll .‘ I1 sIIuIIImIIIIt I]IIIIIquIIs IIIIIIIIIIs. III- VIIII- IIrI- sIIn \IIIzIIIIIIlII l‘lt‘ll‘dlllh"

Son fiihrr mar:

11 I ’ecole prrmarre \IIII‘III-IIILIIsI- II I'I‘IIIUHITI‘ sIIn tutur I‘IIIIII. I'I l'III’IIlII prIIIIIIII‘II lls habi- IIIIIIIII III mI’IIIIII quIIrtIIIr IIII IIIusImIIII III II'urs pIIrIIIIts sII I‘IIIIIIIIIssIIIIIIIt.

AussItI'It sIIs IItudIIs sIII‘IIIIdIIIrIIs tIII'IIIiIIIIIIs, l\1IlTIt"LUUI.\t‘ quIttII sII HIIIssI- rIImIIIIIIII III \III trIII'IIIIIIIr IIIIIIrIIII IIIIIIptIIl IIII pour unI- marson III IIIII IgIItIIIn tlu\tIIII Ii Bale li’llI \

IIIprIIIII III IIIIIIIIIIII bIIlIIIs 011 III sIIit, IIIIIIILII rI gum III I I Suissc IIIIIIIIIIIIIIII pIIssI III sIIII IIIIIIIII‘III distinct, dIf- IIII'IIIII IIgIIlIImIInI IIII l'IillIImImd IIII- sIIIgIIII II I'III‘IIIII I‘IIIIIIIII' langue sII~ IIIIIIIII

AprIIs IIUUI, IIIIsIrIIusII d'IIppnIndrII I’IIIIglIIIs MIIrIII-I.I)11isII deviant it'unI- tIIIII an Inn" II LIIIIdrIIs pendant sci/.II IIIIIIs II'lII III prIItItI pour \IIIr IIIus II s IIpII rIIs III ( II\ II III (IIIrdIInl l IIII II III I-ttIIt sII rII usII-IIII III IItudiII lI- pIIIIIII pI llLlIlnI IIu ans III IIImII III mustquc II.IsquuII IIII gIInIIrIII, mIIIs sIIII grand III I‘rIIIs

I'III VIIIII, I'III \‘11 II pIIu pros tous les IIpIIrIIs Iiui out do I‘rI'IIIs.»

[In pe’riple dans de nombreux pays

I)II rIItIIur II LIIusIInnII, IIIIII IIpIIuse (IIIudII I)ubIIulIIt dont Ia carrlére IIIpIIInIIItIquII IIIs mIInera en effet on do nombroux pays. Nous en faisons III tour.

D’IIbIIrd IIn Allemagne, a Dussel—

' IIIIrt, IIu IIIIII perfectionne son alle- , mIIIIII tout IIn mettant au monde une

IIIIuIIIIIInII IIIIII, Corinne. La premiere, \IIIIIII 01.1” [1138;] Lausanne. Puis, IzprII s II pIIvs II abundance, c est \IIrsm III, ,pIndant quatm ans.

|.II I’II IIgIIII en IIIs années 60, main uII dII tout. Marie-Louise ap- prIIIIII .I {aim IIIIs gétcaux sans beurre III a bIIuIIIngIIr son pain cIIe-méme. LIIs pIImmI-s dII terrII Viennent de HurssII, IIIs IIIgumIIIs et autres denrées, du DIIIIIImark, ct I' IIntretiIIn dII la \‘UITUR’ s4 tan a BIIrIIn.’ Sans compter

IIUI ld politiqut I‘ommuniste les

pm II IIII IontaIts awc la population

pIIlonIIIsII IIIIII-mémII

I tunI IIIIIs \IIrsm III II 'offne-t-elle

I’IIr (Onirl’, qu1 lles richesses cul- as, en- trII autrIIs IIII muquue, dont es con- IIIrts du l’rix Chopin nII sont qu’ un II IIIImplII DII plus, la IranIII y est trés prI’IsIInte, av {’C les tIIuméIIs fréquen- IIIs d9 troupes Iomme la Comédie-

IIIIitrII UU pour \ isIIIIr I’IIIIII III lIIurs tillIIs IIIIIII lI- ITIItl‘I LIII lItII‘I‘Illlt’ II'IIftIIIrI-s, II IItII pIIsIII I-n »\trII|LIII puIs IIII AsIII. CIIII‘IIIrIIuII, I.IIII‘II, IIIIIII. l’hIlepInIIs, IIIIIIIIII-sIII, SIIIgIIpIILII lion}; Kong, II'IIIIIIIIIIIIII :\U\ll’IlllI, \I1u\IIllII—ZI-IIIIIIIII, ( LIIIII, \II'\IL;llt‘,

CALENDRIER D’ACTIVITES

C")

II

Cent_r_e francopjlone du Toronto métropolitain

lerrIIII'IIIIII‘Ir Ito-s Iaagsos rte vnIs Chdteou des Chormes. s Ie ItrIeIII \OUS on dir A 10 home votre'

ix'e-IIIIII—r confirmer votre préserice d Sylvie PIourde Go (905) 469-9036 ,3” plus tord Ie venoredi 5 septembre.

Ce calendrier parait cliaque semainc dansl[1;m5s.Ronseignements:l’risca 1416) 203—1220.

3-0IS.FEM|v|Es

11 septembre 1997: - Atelier sur la rotection Peut-on vous alder? p Votre appel est contidenliel.

des consommatnces contrat d'achat Téléphonez-nous, 24 heures sur 24, sans trais en Ontario : 1-800-387-8603

recours pour fraude ou 759-0138 3 Toronto

LES VOIX DU COEUR

Tél. (416) 4801932 Chantez- -vous dans votre douche? Aimez- vous Bret Duteil. Beau Dommage? Voulez- -vous rencontrer d'autres trancophones dynamIoues9

Sioui,voic1 une occasion Inespérée Les voix du coeur InVItent tous les francophones et francophiles a venir chanter avec eiies pour Ieur quatriéme saison La Chorale Les voix du coeur répéte tous les mercredis soirs a pamrdu 10 septembre de 19h30 a 21 h30 é I'école Etienne-Brulé. 300 chemIn Banbury NorthYork.

Pour de plus amples renseignements. communiquer avec Line Montreuil (416) 690-2250

SERVICE D’ ORIENTATION

ET D’ INFORMATION POUR LES NOUVEAUX

ARRIVANTS FRANCOPHONES I

Ottre de soutien, d’intormation et d'orientation en ce qui a trait aux - services sociaux

- hébergement d'urgence assistance sociale

banque de nourriture procédures d‘immigration aide iuridique

Pour plus d‘intormations, veuillez contacter Marie- -Lyne au 203-1220, paste 234

EAMILLEs’ MONOPARENTALES

Activités sociales et récréatives pour péres et méres sans partenaire. avec ou sans Ia garde des entants et families monoparentales. Pour s' inscrire appeler 1e 203-1220

LL‘ l’inIIau dIIs (‘harmtvs

l'apéntit parfIIIt,

Ie soul vrdI PimIau (In ()rttanu

often dans un tout nouvvl IImbIIlIIIgII

I‘ II‘II \I I.~

SERVICE D’EMPLOI

Saviez-vous que to Service d'emploi du Centre trancophone a aidé des entreprises a combler ptusieurs postes bilingues en Ieur réiérant des candidat(e)s qualitié(e)s en : Secrétariat, Service a la clientéle. Traduction, Crédit/Recouvrement etc.

Employeurs intéressés candidats sans emploi interessés, appetez au 203- 1220

GISELE poste 232 on LILIANE poste 225.

ATELIER Suiet : Le service a la clientéle Date : 30 septembre 1997 Heure : de 10h a midi Lieu : Centre trancophone TéIéphoner au (416) 203-1220 Marie- Claire, poste 233

L’ANGLAIS" POUR OUOI FAIRE?

Le marché du travail d‘aujourd‘hui exlge

(16 homes capacite’s en COMMUNICA ION

SI vous avez décidé de vivre a Toronto une bonne PREPARATION A L EMPLOI commence avec laoprentissage do I ANGLAIS.

Le Service aux nouveaux arrivants du Centre francophone du Toronto métropoIItain oflre.

3 dans la cadre de son programme CLIC, des cours

d'anglais langue seconde de niveaux 2 et 3

, Ces cours s'adressent aux personnesayantles

statuls d'IMMIGRANT RECU ou de REFUGIE AU SENS DE LA CONVENTION.

Pour s'inscrire, veuillez téléphoner au 203-1220, poste 233.

N.B.: A partir du 1" novembre 1997, 103 com: d’anglais langue seconde soront donnés dans les Iocaux du centre trancophone au 20 ave. Lower Spadina (Lakeshore / Spadina)

Ll! C enm’ francophone dc Toronto mmercic la maison Eurovintage pour

. ...., IIII son soutien 21 la galm'c Ce’line Allard.