l2 " l’EXPRESS - Semaine do 26 uvril tau 2 mai 2005

"060 DE GRANDPRE'

hdegrundpre‘d Iexpvexs m

Ia saison vxtualv v~I «IIIIvvv Ior~quv «va IIommvs, Ior~v nu, paiins .I IouI-s .iligllt‘I‘N aux Plt‘dx, shorh ivan» mI—Iuisw vI Iigarvltv an Inn, .II'vaIIvnI IvnIvmvnI va .llmrdx «Iu IJI Ontario.

I’I-III~III- IIv I.\IHI\‘I‘ you) Iv lllUllI\ I‘I'lllk‘\t'l\llllt‘ Iv «IvIIut IIv III \IIIMIII «'~II\.)II' \‘NI »I)u\vI)I II‘\\«I\IIIII «Iv

l'l‘llIth vII «lIII‘\III‘Il vI III- «IlIllll I‘IIIIII'IIII‘III «Iv um II.II‘II\I\I\'\ IIv \ Iv

\v IvIuI.II)I IIv\.)I)I IIvI) mu) \I)u~ IIIIIIIII'I I.) \ )I- Iv~ IIIuI’IIII I\I("~ «Iv l III'II"V" I‘III \‘IIII‘IIH' unv INI- IIIII'II\IIv\ «IIII, llUll\ Ivapvronx, \IHIIUIII \Hll\ IIIIIIIH'I I-I IIIvuvaI' \(I\

IIIIIguvx Ioumvv-~ II vIv \u Ivul

OlYMPIENS DU DIMANCIIE

I’m bvsom II'IIlIvI .I I‘MorII pour Imrv «Iv I'.I\ Irou.

I v~ IIvbutonIs I‘ommv Iv~ vxva'Ix pvm vnI, ng‘v «ur IIv/lev [IN SIII Ml (IIII‘, IIIII'v .IIIvI' Ivurx «)MIIII-bms vn I‘IIIII'III‘I' \lll' Iv- v.Iu\ «III II)« Untdrio.

Inscrllx «IIqu II‘\ «IIIIvI'vIIIvs Iiguvs, II)«II\ IIIuvIII-IIII-III «)u vII vquipv, va p.II'II«I})III)I\ sv l'l‘IILIt‘llI nu rytlimv II uuv Ion par avmninv (Iu III1\\IIII‘ Ronni); I IuIv, I) I'Imglv «Iv III I'uv I«'~I)v I-I «Iv I‘mvnuv L'vau

I)v_\ Innotx «Iv IIIIII vI «Iv «IIIIIII’v placw (pom Iv\ I'.III)vuI\ v\pvriI)Ivn- II‘SI soul lllh .) I.) LIMPUNIIIUII LION mvmbi'vs IIu club. [I vu «‘«Iutv I2“; ‘5

par PI‘I‘NUIIIII‘ pour s'Ian‘rII‘v

3 41m; ' , K-Im. \'..II.. “1-: ""I S III

Rated II IllI‘ Sva'lalo

IIIgIIIIIxruI'III lI('\II\ l)\ IIl'\\I(‘ \I)I II'\ I‘.III «IIIIh It“~ III'AIIIIN Il' INN/f) III \IIIMI' IIIII‘ Imuplv I‘III\II'\II*~ llIlIIII'I\III‘IllI‘IllI‘lI“ I Invoiumtlou \Illl \Isv uuv I IIl‘IlII'Il‘ \IIIII'I‘ I-IIIIv ‘~ (‘I III IIIIx pIIIpIN' IIIII' II'I‘IIIIIIIII‘ «I'III II\ II\'\, vIv \I‘IHIIII‘ I\I\ v)

)I’ mm) VIII/lum-

lI‘l III' II‘II IIIII

ly ’l . III/I III»

III ‘4, «I II II )4\‘~« II‘III'

SAUMON URBAIN

I)v In pvchv vn Imutv luv) .1 IIII‘IIIIII)

I‘xI-I‘I' posxiblv’ II vaIIIIIv «Iuv «\III, grocv II SIIIHIIIH *II'III' I]'~/IIl/‘\', IHUI pI‘UPUSL‘ III‘\ (‘\P(‘IIIIIIIIIS «II' pm I«' III) mumon Ioul I’vtv nu IIIIgI‘ \II‘N «‘otvs «III II“ (IIItnr‘Io

I)I)'vctvmvnt «Iu «vntI'vw IIIv «Iv I.) mvtropolv, un \owgv «III IIIIIIIII vI uII Voyagv «I'IIpI‘vs-IIIIIII I) boI‘II «I’unv vaIIII‘IIuaIIon «Iv 12 me~ soul IIINPUIIII‘IIW «‘IIII«|uv IIIIII' .I «’UIanI-I' IIv III IIII llldl.

L'II IIIIIvI pour Iv III'I'III IIIIIIIIII‘ SI/HIIHI [IIv/w, uu «‘oIIIIIuI‘x IIv pvchv nu mumm (IIII'IIIII pIu~ IIv I IIIII Imus ‘5 vII pm .I gaguvr, vat lllt‘lllI‘ rvax pour «‘IIIIIIIII' IIIKI‘I'II‘IIHII.

\IIII'IIIN «I'vIIu «IIIIII‘v, IIvI‘IIqu v\pvrlx «I «Ivbumnlx, \IIIIPIIN IIlLIIII nvurx «Iv mumonx, .) \Us «.IIII)v~ v1 IIIImvcous. III muxou «Iv III III-IIII- vII IInuIv lllI‘l' vxI IIIIIIIIIvIIIvv'

I’IHII )Ilm II'IIIIIIIIIIIIIIIUM I'I'I'I'II'.~II/HIIHI~II[AvIIIIII

HI HI I «In

I‘ :I . NW5 «(cs 31’

HERITAGE lCBO# 535849

Sortez, bougez, profiiez de I’éié! Sept Idees sporhves orlglnules pour eguyer votre eh:

[I GOLF POUR YOUS

(II) IN'IIIIII II‘I‘II‘IIII‘I Iv IIIIv I’on \vuI IIII -.;I)II “-Ull «out v\I)IIvIIIIIII, Iv .) I‘I‘llit‘ «IllllUlIIII‘ «Iv «‘vr» IIIIIIN «II' I .lII('I‘Il"‘ I'll \v\ I‘IIIII's \I‘NIIIIII'IIIIIIII‘\ IIIII\IIIl‘\, II) I«)uI‘IIvv vI) I‘II'III rm I‘Il‘~‘\l'(‘ vI) I‘llllllt‘ «om- Il‘IIIIH" \ .IIII you) I‘IIMI‘IIH, II) pvinv III' \III‘IIlllI‘I Ivu IllIIIllIIN

III I‘HIIII I) val I‘l'Mllll \II‘\(' I‘IIIIII'I‘ I‘ll IIv II‘wIlIII‘I I.I «var‘vwlon I\I'I'\III\I pom Inaxv) unv .Iiu'vnblv Iouiuvv \ll! Iv\ \l‘IIx pquIIuv IIII‘IIIIII) vaxavIIv III‘IIIIh Iv~ IIIIIII‘IN I‘IHII ~.I)u I‘II‘I‘II‘ IVIIIIIHII‘x «Iv IIIsI‘ IIv/I, IIIII- \ vI~~IIm IIIIvuIIII-vl II\'bI‘IIIv IIv I I- Hl‘I'II I‘II)\~\.II~ I I’IIII‘IIIIII'I‘.

I I).I«Iu«~ Il‘l‘ «luv III IvIIII‘vI'IIIuI‘v Iv vava unv II-III.)II)v II'IIIIIIIII'urs IIv IIIIIw va IIIIII‘I('\ x L'llIIl\\(‘llI «Inns II- II-II\ lll‘I‘III\ Iv I vIIIII' \ IIIv poursc IvIIIIIv II I III- «Iv \\))I«I, II|\I‘L‘l‘ [I la own I .I Imuuvv v~I gIquIIv Imuf pom Iv III’I‘IIIII‘IIII‘IIII vI Iv nvcvs— mun: lllUlll\ I'IIIIIIIIIWIIIIII Iv~ II'IILII‘ IIIIIIIII‘I\ I‘dllIrlIHllN I‘vIvI-x on I) IIIr— I«-.\II\ \IIIII III)IIIII‘\ I‘lllll‘ «IvN \IIanS IlIII III‘H" IIIIIII IIVI‘N‘, Pd» «IL‘ «'ULI‘ IIIIIIv'II-I II"~IIIII1‘II\I‘I III I‘IIIII‘PUUI‘ III) «leIluv III- I‘IJNIIIIIII’.

\u I\\IIII, III\ IIuII Iroux ou Ivlulol II“ ll‘III‘II'III‘~ III'IIIIIIII'm «Iv lllL‘IIII IHI'IIII'III Iv I~.II«I)III\ sIIIII" ('IIIII' \\.)III \ I\IIIIIII vI (vntml IHIIIIIII II- III“) Mull \k' IUIII‘ «Iv Id IIIvIIII- IlIIlIlII‘Il‘ IIuv Iv «J‘oll vI prm II\|lIl‘lll('llI Ioulv~ Iv~~ lIlI‘lIll‘\ I'«'I;I«'\\ MINI IIIIII\I7(\\I‘I"~ \ll1\l, Iv «II-«|LI«' \v IIIIIII -.II IvI)IIrI)II «)ll II l‘\l IIIIIIbv vI IIIIII|II(' IUIII‘ «ml «Inuplv \I.u\ NIIIIIIIII wIIIIIIIII va IIIIII‘III\ II«)I\«'III \‘\II\'I III- IIIII‘III‘I I_\. «mIvnIv (I05 Iouvuw ~IIII

\IHVI“I\IIII‘

IIIII‘J

I‘IIIII I'llr .l w’v) ”II/HUI! » \Ill ’I'III‘I vol! «I lI'~- I'IIIII'III- «(I II‘IIIIIII‘ .‘IaIII" II' II'II‘II'/u/-g..'.qu

mum nu: ma MELANGE DE...

ImIIgInv/ un IIII‘IIIIIgv IIv crossv vi «Iv IIoI‘kvy «III Ivs Iouvurs, plutot «Iuv «Iv «‘ourIr ou «Iv pIItInvr, .sI mivnt bivn amis «Ianx «Iva IIquIunponmuxvs vI tvntvraIvnI «Iv lugvr III ballv nu food «I' no panivr «Iv baskd I‘IIII IIIIIvIu? LvI‘IIIIIIvmvnI. Mais bvl vI bivn 1'va n1) RINX, uII complvxv \poI‘IIIIIu noI‘II IIv II) \‘IIIv_

Dans II) pvtilv \IIIIv \IIrI‘v ou sv rmtiquv Iv H'lm‘lw [III/l, «Iix \vIIII‘Iv vIII rougvx ou Iaunvs av IIIINPUI‘IHL‘HI \UI’ III suI‘IIII‘v IIv Ivu rchIInguIIIII'v IIIors «]uv Ivs Iouvurs, «II\Isv.s vu «Ivu\ «"Iluipvs, Ivntvnt IIHsIIIuI-Iuvnt «Iv nmI‘IIuvr «Iva poInIn,

«(‘I) «Ionuv «luvlquv chosv commv Iv polo, ou Iva Iouvurs vI va «'hv\'«Iu\ \vmivnt sur I.) «Iroguvn, v\pIIquv vn I‘IIInI SIM vII SIvIIIIIIM'I-r, proprivlnu‘v «III «‘omplvw I-I Ivr\'vnI amatvur «Iv I/IICIIVIIU, IIIIIIIvIIv 5v PI‘IIIILIIIU II I’occasion ou «Ihsldtllht‘hl.

SI on NI. Stvmhou vr, Iv \port bl on vaH I’nppvlvr «Iv III s'ortv ~ attirv «Iv plus vn plus «I'IIIvava I] travvrs I'AIIIvrIIIuv «Iu NIII’II. L‘n Iournoi IIIIIIonIII ~vraiI Invmv plm II, III— Invmv IIu I\‘IN.\ «Iv Ioronto, pour III III) «Iv vaImInv «III 24 juin, Au «Iiablv III Irl‘Illlt‘II—II‘IK‘, on s’vnIminv pour Iv IV/I/I‘li/ III/ll?

I’om Illm II'III/IHII/IIIIIHIx I'M/Iv: II' I('II'I('.llllllI\lIII\,II‘III NOSTAIGIE, 00M") 7“ NOUS "INS...

Ivs I‘ch'vIIILons passvvs I) Iouv)‘ «Iu ImlIon-chassvur \'«)II_\ nmnquvnt.’ I v constal «]uv \otrv IvngIIIIIII'v IMIIU courbv nv \ous val «I’ducuuv IIIIIIIv

, IAIQOI’m-‘Im 2" ,

DU 5 AU 15 MAI 2005

UNI ISHAI‘IIIL PHII‘IIIIIII Im péraIif present

UE Michel Tremhlay

ANDRE BRASSAHD

w I In.” au- I"-I 1

I) I; I. .1!) ”III-Ir

wwwjheatrohncaiomm

mm I'VISUQUE our! “CHOU

L “V , A d , V. .

)\Ifl~

."" Tl-I'J'!

BERKELEY STREETTHEATRE anmu-bnm-uunrmtm—m

BUICHEI «mu ° “Mill!”

Theatre franqais de Toronto

PIIIIHI I..III)I I'):

' . n u QUCIJFI n n

v. \III III).

'3 ”4 gm?“ .‘I

mmww' ‘M‘Wwf

«Inns \oII‘v I‘arrIvI‘v Ilv «‘ompIava IIgI'vv val IIur II IIIng'vr.’ Sans yvux «‘rochvs, .I «IIIoI bon I'oIItInuvr?

Noxtalgiquvs «Iu bon \‘ivux Ivmpx Ill‘LII‘Nt‘HPt'H/Pdh IA IInrwto LIIIIIIII Work and \IIIIIIIL IIII‘ I Will r (K 551) .I mIs \lll va «I «vauis IIIIquuvs IIIIIII‘vs «Ivs IIguvh «Ivs sports vn Ious gvnrvs, IIonI unv Iiguv Intvrivurv mI\Iv «Iv ballon~chassvur (IIIMII’I' lull/I l,’lI(‘tI\Ittl «II/Ill SIII‘I‘ Ill \‘porlsvv, «lui proposv unv panopliv IIv \pm‘ls «IIIIvI‘vnIs I‘hnquv svmainv, pI‘v\oIt mvmv «Iva partivs IIv Kick [III/l. ("I-st IIIrv. MIIIIIIuv plus quv Iv I Hull pour .IIIuItvx

ILIIIx unv atmosphvrv IIv franchv «‘IIIIIIIrIIIII-riv, Ivs .Imatvurs «Iv svnsa- liom plus «)u moinx Iortvs fillvs «)u gIIIconx pourronI IIIrI)u\vr Iv II'IL llll\ «I unv ~«IIIIII' v~.« Iu\ v «Iv gauchv ou mvmv «I 1”)ngqu (‘Ldrtdt‘I-IKIFUIIC.

I‘our «'vu\ «Iui «IUI'IIII‘III oubIIv, Iv IMIIIUH*I‘IIIIHNI‘UI‘ vs! cv jvu «Ians II-«Iuvl Ivs mvmbrvs «Iv clmquv «'«luipv, «Iv Ivur tvrritoirv rvctangu- IIIII‘v I'vspvctif, «Ioivvnt vliminvr un maximum II'I‘ICIVvI‘sairvs vn Ivs «Irtvi yndnt d’un ballon. l.v Kick~BIIll ou 5tICI‘I’FBIISI’IIHII, pour 58) part, 5v iouv vxactvmvnt «‘ommv Iv basvball, Innis avvc un ballon quv I'on frappv mvc Iv pivd.

II'iII/IIrmaIiIms:

Pour plus > 'lI‘l; “Ir/"814203

II'II'II’) II'SSI‘IUIII.

CORPS A CORPS RY'I’IIMIOIIE

Ils sont prvts I] sv battrv, Illdlh out Iv \‘Isagv I'iI-uI: I'ous \vtus «Iv blanc, Ils 5v «Ionnvnt la main vt 5v posItIoIv nvnt pour Iormvr un «‘vrclv rvgulivr: Unv musiquv brvsilivnnv, IIIvIIIngv IIv chants vt «Iv pvrcussions, nait IvnIvmvnI, )thme par Ivs accords

('IIII‘IIIIII\ IIu bvrInIbIIu, Inatrumvnt I) unv xvuIv «III'IIv, «1m \‘Ivm LIIIILIM‘T \I'x IIIII('\ 'I’Inva vI protondvs L7) trd» \vI\ II) ml v I v Ivu pvut maintvnant IUIIIIIM‘Ilkt‘I

I .I «Iipovu'n I-sI un s wort «Iv com but «IIII IIII-Iangv Iva IvI'IInIIIuvs pro pI'vx .Iu\ IIrIs martinux IIIvI‘ III-s «alo- IIII‘III\ vIIIpI'uIItvs a In LIIUth vt .) I'ImprIn INHIUH muschIv

II)\ vnlvv par Ivs Noirs «I’Alriquv .Iu plus Iorl «Iv I‘vsI’IIImgv Illl Brésil, vIIv s'vxt vIIsuIIv promgv «Inns Iv IIIoIIIIv «I‘IIIvr svmbohdnl III résIs» IIlllI v I) I opprvssion «olonlalv.

Iv prInIIpv vat sImva: IIvux {I‘IPIK‘II‘ISNN M‘ PIL’ICL’nl dLl mlIlt’U «I'un cvrclv (Id roda) ct vnchainvnl III-s Iigurvs «Iv combat avvc précision vt rapiIlItIi llvurs gvstvs sont fluidvs vI gracivux, un vvrIIablv ballet «Iv mouvvmvnts aérivns.

Lora «I’un combat «Iv capovim, Iv prInprv vst «Iv nv pas so Iouchvr vt «Iv savoir arré‘tvr son mouvvmvnt amnt «Iv Iairv obstacle a son partv— llIlIl‘t' Au final, pvrsonnv nvgagnv ni nv pI M v! surtout, il n y a pas dv boom d soignvr. 0n be svrrv la main, «t on part «ommv on vtait vvnu, IIIIIIN un vsprit dv franchv cama— rIIIIvrIv.

ll I'IMI' plusn'urs' I‘m/Its dI' capovim {I lorImlo:

”I Iroupv IIv IIv (IIpIII’Im Svmvnlt’ logo dc Angola. 427 my Bluor «mvst ([1 can; dv Hpudlmz), 'II’I: 410510—7658.

’(Imupv Aw CIIpuvIru, 73b ruv BIIIIIIIM. SIII' Intvmvt: http://Imrzuzqv- I‘IIpIu’IrIII‘om/. lZ’l: 4Ib—h8b-9138. ‘(hnupv Qur/omlm do QIII’IHMdU, 805 HIIIII’ Ilnu'rcuurt. Tel: 647-271-5944 on (A7— 28341462.

‘IORONTO, VlllE MIX MILL! PLAISIRS

Commv chdquv villv, Toronto offrv unv Ioulv «I’activités municipales aux ivunvs vt moins jvunes. Tennis,

basv-ball, soccvr, T—BalL. Lvs possi— bilitvs MINI infinies et I'ivnnent «I‘aillvurs vn Iétv assvz naturvllv- mvnI. Iv sIIv wvb ummxcih/Joronto IIIII.I‘ll/[hll’kS/U“it’ll/III” vn «Ionnv un apvrcu assvz. vfficacv.

DOS «‘drtvs LICb Dis‘com'rl/ Walls, moins connuvs vI pourtant aussi Intvrvssantvs, 5v trouvvnt également .s'ur cv SIIv, [)vs marchvs autoguidées «Inns Ivs svntivrs boisvs ou parcours urbains, [vs I )ISI'UZII’I‘I/ Walks ermet- tvnt IIv IIvI‘ouvrir, {I l'aidv I 'unv si- gnalisation instructivv, complétv et compréhvnsiblv, I’histoirv sociale, naturvllv vt culturvllv dvs différvntes rvgions «Iv In mvtropolv.

Au total, nvuf parcours ont été vmmvnagvs, Incluant Iv centre-ville, Iv hdth «Iv Ia villv, Ivs collinvs et val- lons du Don Vallvy I-t lvs ravins dv I’ILHI vt Ivs Bvachvs. Bonnv marche!

[\‘Ipmmvv rIIIIISI I’u III/laboranmi IIz'vI IIIII II l’m’is I I Mnrm IIUII «kl

FINE CUISINE QUEBECOISE

16, RUE CHURCH (sun DE FRONT) roux “SERVATIONS. (416) 363-0838(

8

3

V V

i”

éducotion

8

Plus do dix onnées

'expc'meuce

Communication Production télévisuelle Production multimédio Formotion o distonce

HLConsuIting

http://wwwhlconsblting.not