မဏိရတနာကျမ်း၊ တွဲ ၁၊ ၂ [Treatise of Mani Yadana, vol.1 & 2]

Primary tabs