နိုင်ငံခြားဗုဒ္ဓသာသနာပြုအသင်းဥပဒေ [Rules of the Society for Propagating Buddhism in Foreign countries]

Primary tabs