Rare classic Chinese literature

Cang qiu ge shi cun ; Jiu yue yi ci
[Chen Zengshou], Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cang qu lou shi ji : ci fu
Chen Baochen zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cang qu lou shi ji : ci fu
Chen Baochen zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cao Zijian shi zhu er juan
[Cao Zhi zhu] ; Huang Jie xuan zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Chen Wenzhong gong yi ji
Chen Zizhuang juan., On double leaves, oriental style., Reprint of Qing Daoguang Wu shi Shi xue xuan ke ben., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Chen Yanye xian sheng ji (Volume 1)
Chen Bangyan zhuan ; [Wen Runeng jiao ji]., Reprint of 1805 Ting song ge ed., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Chen Yanye xian sheng ji (Volume 2)
Chen Bangyan zhuan ; [Wen Runeng jiao ji]., Reprint of 1805 Ting song ge ed., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Volume 3)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Volume 4)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Voume 2)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi wen ji
[Fan Dangshi]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style., Imprint date from postscript.
Fan xie shan fang quan ji
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.