Rare classic Chinese literature

Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 4)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 5)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Qun bi lou zi zhu shu (Volume 6)
v. 1. Qun bi lou shi chao : 4 juan -- v. 2-4. Qun bi lou shan ben shu lu : 6 juan -- v. 5-9. Han shou shan fang yu cun shan ben shu mu : 7 juan -- v. 10. Ou meng ci : 4 juan ; Zhui yu yin., Deng Bangshu zhuan ji., Colophon title., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Qun bi lou zi zhu shu (Volume 7)
v. 1. Qun bi lou shi chao : 4 juan -- v. 2-4. Qun bi lou shan ben shu lu : 6 juan -- v. 5-9. Han shou shan fang yu cun shan ben shu mu : 7 juan -- v. 10. Ou meng ci : 4 juan ; Zhui yu yin., Deng Bangshu zhuan ji., Colophon title., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Yuan ju ge shi : 10 juan (Volume 4)
Liang Hongzhi zhu., Photo-reproduction, double leaves,, Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
An zhai gao
Zhang Xuehua zhuan., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bai jing lou cang shu ti ba ji (Volume 1)
[Wu Shouyang zhuan ; Jiang Xingxi chong jiao]., On double leaves, oriental style., "... Ju Daoguang wen xue shan fang huo zi ben jing yin"--T.p. verso, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bai jing lou cang shu ti ba ji (Volume 2)
[Wu Shouyang zhuan ; Jiang Xingxi chong jiao]., On double leaves, oriental style., "... Ju Daoguang wen xue shan fang huo zi ben jing yin"--T.p. verso, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bai jing lou cang shu ti ba ji (Volume 3)
[Wu Shouyang zhuan ; Jiang Xingxi chong jiao]., On double leaves, oriental style., "... Ju Daoguang wen xue shan fang huo zi ben jing yin"--T.p. verso, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bazhitoutuo shi ji : shi juan ; Bazhitoutuo xu ji : ba juan ; Bazhitoutuo za wen : yi juan (Volume 2)
Shi Jing'an [zhuan]., Blockprint., Double leaves, oriental style, in case., Pai ji: Ji wei zhong dong yue kan yu Beijing Fa yuan si., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bazhitoutuo shi ji : shi juan ; Bazhitoutuo xu ji : ba juan ; Bazhitoutuo za wen : yi juan (Volume 3)
Shi Jing'an [zhuan]., Blockprint., Double leaves, oriental style, in case., Pai ji: Ji wei zhong dong yue kan yu Beijing Fa yuan si., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bazhitoutuo shi ji : shi juan ; Bazhitoutuo xu ji : ba juan ; Bazhitoutuo za wen : yi juan (Volume 4)
Shi Jing'an [zhuan]., Blockprint., Double leaves, oriental style, in case., Pai ji: Ji wei zhong dong yue kan yu Beijing Fa yuan si., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bazhitoutuo shi ji : shi juan ; Bazhitoutuo xu ji : ba juan ; Bazhitoutuo za wen : yi juan (Volume 5)
Shi Jing'an [zhuan]., Blockprint., Double leaves, oriental style, in case., Pai ji: Ji wei zhong dong yue kan yu Beijing Fa yuan si., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bazhitoutuo shi ji shi juan ; Bazhitoutuo xu ji : ba juan ; Bazhitoutuo za wen : yi juan (Volume 1)
Shi Jing'an [zhuan]., Blockprint., Double leaves, oriental style, in case., Pai ji: Ji wei zhong dong yue kan yu Beijing Fa yuan si., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bi sheng yin guan tan zhu : 4 juan (Volume 1)
Xu Shanchang zuan., Ju zhen ban yin ben., Double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bi sheng yin guan tan zhu : 4 juan (Volume 2)
Xu Shanchang zuan., Ju zhen ban yin ben., Double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Bo wai shi gao : [4 juan]
Bo wai lou shi : 2 juan -- Xu bo wai shi gao : 2 juan., Qiao Zengqu zhu]., Qian ji ying yin Chengdu ru gu shu ju kan ben, xu ji ying yin shou xie ben., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cang qiu ge shi cun ; Jiu yue yi ci
[Chen Zengshou], Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cang qu lou shi ji : ci fu
Chen Baochen zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cang qu lou shi ji : ci fu
Chen Baochen zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Cao Zijian shi zhu er juan
[Cao Zhi zhu] ; Huang Jie xuan zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Chen Wenzhong gong yi ji
Chen Zizhuang juan., On double leaves, oriental style., Reprint of Qing Daoguang Wu shi Shi xue xuan ke ben., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Chen Yanye xian sheng ji (Volume 1)
Chen Bangyan zhuan ; [Wen Runeng jiao ji]., Reprint of 1805 Ting song ge ed., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Chen Yanye xian sheng ji (Volume 2)
Chen Bangyan zhuan ; [Wen Runeng jiao ji]., Reprint of 1805 Ting song ge ed., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Daheshanren shi ji (Volume 1)
[Zheng Wenzhuo]., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Daheshanren shi ji (Volume 2)
[Zheng Wenzhuo]., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Dan lu ying yu
Xu Yun zhu., In double leaves., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Dan'an shi cun
Wu Daorong zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 1)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 1)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 10)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 2)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 3)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 4)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 4)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 5)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 6)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 7)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 8)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Dao Xian Tong Guang si chao shi shi (Volume 9)
[Sun Xiong ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style, in case.
Ding chao ci ji : 10 juan (Volume 1)
[Cheng Songwan zhuan]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Ding chao ci ji : 10 juan (Volume 2)
[Cheng Songwan zhuan]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Ding'an shi cun : [4 juan]
Date from preface., Caption title., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Dongpo yue fu jian (Volume 1)
Long Yusheng jiao jian., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Dongpo yue fu jian (Volume 2)
Long Yusheng jiao jian., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Volume 3)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Volume 4)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi shi ji : [shi jiu juan] (Voume 2)
On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan Bozi wen ji
[Fan Dangshi]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style., Imprint date from postscript.
Fan Bozi wen ji (Volume 2)
[Fan Dangshi]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style., Imprint date from postscript.
Fan xie shan fang quan ji
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 2)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 3)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 4)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 5)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 7)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fan xie shan fang quan ji (Volume 8)
Li E zhuan., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fou lu ji : [5 juan]
Wu Junqing]., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fou lu ji : [5 juan] (Volume 2)
Wu Junqing]., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Fu yu tang shi lu : [shi wu, juan shou, xu lu si juan] (Volume 1)
Jiang Shi., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., "Ban cun Fu Sheng nan hou jie gong xiang kou Wu Yutian ke zi pu"-- juan shou.
Fu yu tang shi lu : [shi wu, juan shou, xu lu si juan] (Volume 2)
Jiang Shi., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., "Ban cun Fu Sheng nan hou jie gong xiang kou Wu Yutian ke zi pu"-- juan shou.
Fu yu tang shi lu : [shi wu, juan shou, xu lu si juan] (Volume 3)
Jiang Shi., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., "Ban cun Fu Sheng nan hou jie gong xiang kou Wu Yutian ke zi pu"-- juan shou.
Fu yu tang shi lu : [shi wu, juan shou, xu lu si juan] (Volume 4)
Jiang Shi., On double leaves, oriental style, in case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., "Ban cun Fu Sheng nan hou jie gong xiang kou Wu Yutian ke zi pu"-- juan shou.
Gu'an shi cun : 4 juan
Yu Mingzhen zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 1)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 2)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 3)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guanzi jiao zheng : 24 juan (Volume 6)
[Dai Wang zuan]., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Gui Zhuang shou xie shi gao (Volume 1)
[Gui Zhuang zhu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Gui Zhuang shou xie shi gao (Volume 2)
[Gui Zhuang zhu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guo chao xue an xiao shi : [14 juan] (Volume 1)
Tang Jian]., "Shanghai Zhonghua shu ju ju yuan ke ben jiao kan"--T.p. verso., "Zhonghua shu ju ju, zhen fang song ban yin"--P. 1, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guo chao xue an xiao shi : [14 juan] (Volume 2)
Tang Jian]., "Shanghai Zhonghua shu ju ju yuan ke ben jiao kan"--T.p. verso., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guo chao xue an xiao shi : [14 juan] (Volume 3)
Tang Jian]., "Shanghai Zhonghua shu ju ju yuan ke ben jiao kan"--T.p. verso., "Zhonghua shu ju ju, zhen fang song ban yin"--P. 1, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Guo chao xue an xiao shi : [14 juan] (Volume 4)
Tang Jian]., "Shanghai Zhonghua shu ju ju yuan ke ben jiao kan"--T.p. verso., "Zhonghua shu ju ju, zhen fang song ban yin"--P. 1, v. 1., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Hai cang lou shi : [13 juan bing fu qian wei ke ben ji yi mo] (Volume 1)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., Reprint., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai cang lou shi : [13 juan bing fu qian wei ke ben ji yi mo] (Volume 2)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., Reprint., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai cang lou shi : [13 juan] (Volume 1)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai cang lou shi : [13 juan] (Volume 2)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai cang lou shi : [13 juan] (Volume 3)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai cang lou shi : [13 juan] (Volume 4)
[Zheng Xiaoxu zhuan]., On double leaves, oriental style, in 1 case., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai shan shi chao : [11 juan ; Bu yi : 2 juan] (Volume 1)
Yan Suicheng [zhuan], Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hai shan shi chao : [11 juan ; Bu yi : 2 juan] (Volume 2)
Yan Suicheng [zhuan], Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Han shan she shi zhong xuan yi ji : [10 juan] (Volume 1)
Han shan shi she bian., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Han shan she shi zhong xuan yi ji : [10 juan] (Volume 2)
Han shan shi she bian., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Han shan she shi zhong xuan yi ji : [10 juan] (Volume 3)
Han shan shi she bian., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Han'guang shi (Volume 1)
Chen Yanwei zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Han'guang shi (Volume 2)
Chen Yanwei zhu., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hong jiao ci
Jiang Biao zhuan. He yuan ci / Lü Yaodou zhuan., Imprint date from preface., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Hua ji shi wen ji (Volume 1)
[v. 1]. Chu bian -- [v. 2]. Xu bian., Fanshan xian sheng xi zhu., Originally published: 1913., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Hua ji shi wen ji (Volume 2)
[v. 1]. Chu bian -- [v. 2]. Xu bian., Fanshan xian sheng xi zhu., Originally published: 1913., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family., On double leaves, oriental style.
Hui feng tang shi wen ji : [shi qian lu 2 juan ; shi 7 juan ; wen 5 juan ; fu xue zhai yi gao] (Volume 1)
Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hui feng tang shi wen ji : [shi qian lu 2 juan ; shi 7 juan ; wen 5 juan ; fu xue zhai yi gao] (Volume 2)
Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hui feng tang shi wen ji : [shi qian lu 2 juan ; shi 7 juan ; wen 5 juan ; fu xue zhai yi gao] (Volume 3)
Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Hui feng tang shi wen ji : [shi qian lu 2 juan ; shi 7 juan ; wen 5 juan ; fu xue zhai yi gao] (Volume 4)
Double leaves. Oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Jin jue an shi : [4 juan] (Volume 1)
Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Jiu jing shi cun : [8 juan] (Volume 1)
Sun Xiong zhu., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Jiu jing shi cun : [8 juan] (Volume 2)
Sun Xiong zhu., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Jiu jing wen cun : [8 juan] (Volume 1)
Sun Xiong zhu., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.
Jiu jing wen cun : [8 juan] (Volume 2)
Sun Xiong zhu., On double leaves, oriental style., Gift of the East Asian Resource Centre which includes special collections from Jerome Chen and the Chan family.