DANTE-GABRIEL RÔSSETTI. 37 février 1862 rl'unv «losv trop fortv «le lau«l*anun1 t1l›s«ï›rl›«'›v pendant l`absvncv «lv son mari. Lv «lvsvspoir «lv Rcmsvtti fut immvnsv, il faillit lv›(›r«lr«- la raison. .\u monivnt «înÎi 11m allait vissvr lv vvrcuvil «lv sa bivn-aiilivv. il «l«ï*|11an«la «lulm le rouvrít vt. vntrv les cl1v\*«1*ux vt la _l'0uv «lv la xnortv. pivusemvilt il «lvposzi lv manusvrit «lvs povnws «luvllv lui avait inspirés «lvpuis «lix uns : «« .lv n`ai «rompus-v vvs vvrs «luv pourtoi, «lit-il, ils nv pvuvvnt plus «lemvurvr ici «›ù tu nivs plus, tu nv svras plus _l'amais. ›› Svp! ans aprvs. sur lvs instancvs «lv svs zimis. il pvrmit (luv la lmnbv fût rouvvrtv: on :irravlia au vzulavrv «llfilizalivtli la plus prv- vieusv «lv ses parurvs vt lvs l,›«j›«`-|nvs furvnt pulllivs. \ianitv «lc poètv plus fortv «luv l`*a|n«*›ur vt «luv la nmrt!

Et lv pvintrv poursuivit s«›n «vuvrv. -llnnnu líus-u. /u (fou/Je (frunour vn ltštiti-ltšlîî, unv rvpliquv «lv la Vvnus- llv1'fív0/*r]ía. vt 110111l›rv tlaquarfülvs vn ltštifl, /v Hvvv «lv Drm/v vn 1870. lv nmntrl-rvnt vn plvinv l'›«î››*s«'~ssi«)i1 «lv svs lnoyvns. Lv [ïfirv (lv Dan/v. avvv Iîv//lu lfvu/r/Îr. avvv lfllnnírvzzvrzfrv (lv /f/ mur! «i/v Išfïu/rzlr, alvvv la [Jun/m (lv/la Fí11rf.s*l1*r/, plus vonnilv sous lv tilrv «lv -Yul/*v-Ilfunff r/v Pilífï. fvrmv lv vyvlv «l`«'vu\'1'vs inspirvvs il llussvtti par la Vila .Yuov/r.

Dans /v livre 1/0 Dun/v. Russvlli a «fhvrvhv 51 malv- rialisvr lv snuvvnir «lv lu visimi «iii lv lmvtv llurvnlin rvvut la rvvtïlatioii «luv lv Svignvur l)ivu «lv .luslivv :nuit ruppvlti E1 lui sa trvs lriwivivusv llalnv. _ «« .\l«›|'s m«m cœur. (luivtait «lvliuiwlunt «l'zim«›ur. mv «lil vn m«›i : «« ll vsl

« certain «luv nutrv «lamv rvlmsv mnrtv ››_ vt il mv svmhla «luv