نبودی آن‌که منت دل‌نواز می‌گفتم

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 1.79 KiB text/xml
DC Record 1.21 KiB text/xml
OBJ Datastream 13.64 MiB audio/mpeg
PROXY_MP3 5.54 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml
TECHMD_FITS 5.81 KiB application/xml