اي يار سست عهد که جانم بسوختی

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 1.81 KiB text/xml
DC Record 1.23 KiB text/xml
OBJ Datastream 26.83 MiB audio/mpeg
PROXY_MP3 16.39 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml
TECHMD_FITS 5.81 KiB application/xml