تو که درد دل ديوانه من می‌دانی

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 2.15 KiB text/xml
DC Record 1.34 KiB text/xml
OBJ Datastream 44.82 MiB audio/mpeg
PROXY_MP3 22.91 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml
TECHMD_FITS 5.82 KiB application/xml