ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 1.58 KiB text/xml
DC Record 1.17 KiB text/xml
OBJ Datastream 23.9 MiB audio/mpeg
TECHMD_FITS 5.81 KiB application/xml
PROXY_MP3 12.22 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml