رفتی و در دل هنوز هم حسرت دیدار باقی

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 1.57 KiB text/xml
DC Record 1.17 KiB text/xml
OBJ Datastream 22.59 MiB audio/mpeg
TECHMD_FITS 5.82 KiB application/xml
PROXY_MP3 10.01 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml