به اختیار دلی برد چشم یار از من

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 537 B application/rdf+xml
MODS Record 1.55 KiB text/xml
DC Record 1.13 KiB text/xml
OBJ Datastream 22.73 MiB audio/mpeg
TECHMD_FITS 5.82 KiB application/xml
PROXY_MP3 12.44 MiB audio/mpeg
TN 35.77 KiB image/jpeg
Fedora Relationship Metadata. 1.05 KiB application/rdf+xml
XACML Policy Stream 4.05 KiB text/xml