HISTORIAA IA MUISTELMIA 5

kasodassa mukana olleet toverit kirjoittaneet kokemuksistaan. Monet kirjoitukset ovat olleet niin laajat, ettii niistii on vain osa saatu tiimdn teoksen puitteisiin, siitéi huolimatta ettii sivzimiiéiriiii huomattavasti lisiittiin alkuperéiisestd suumiiteliviasta. Useita kirjoituksia on tilan- ahtauden takia tdytynyt siirtdd arkistoon, josta niitd tulevaisuudessa tullaan kiiyttiimiiiin. Erittéiin arvokkaan amm ovat antaneet monet Neuvostoliitossa ja Suomessa olevat toverit. Téiten kokoontuneesta aineistosta on teoksemme, “Sum/men Luokkasota H istoriaa ja M uistelmia”, syntynyt.

Teoksessamme 0n pjyritty antama-an imahdollisimman tyhjentdvii kiwa Suomen luokkasodan eri puolista. Puiitteellisuuksia saattaa ha- vaita, sillii Miahdollisuuksia aivan tdyalellisen teoksen Zaatiii/iiseen ei ole vielii olemassa. Suomessa eletdiin yhii edelleen valkoisen terrorin pinteissii ja matkan etiiisygrs asettaa esteitii toiiziitustyélle Amerikassa. V aikeudet téiméinkin teoksen toimittaiaiisessa eivdt ole suinkaan olleet viihiiiset, ja se on syntyngrt vain monien toz/ereiden yhteisten p01mis~ telujen avulla. Erikoisen wiaininnan ansaitsee tov. Yrjii Sirola, joka Neiwostoliitosta kiisin on monella tavalla avustanut t0imitusty5tii.

Erittdin tiirkefiitd on, ettd vallankimioustaistelziista jdd wiahdolli- simman tiiydelliset ja oikeat tiedot ja siksipéi on Suomenkin valian- kumousliike tullut jo jiirjestelmldllisen tutkii/zmstyén alaiseksi. Sen- tdhden, ken havaitsee tiissd teoksessa virheellisyyksid tai vaillinaisuuk- sia, tekee tiille tutkimustyfille palveluksen ilmoittaiz/ialla havaiiznoistaan toimittajalle.

Worcester, M ass, tammik. 30 pniii 1928.

A. H.